Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologiczne podstawy produkcji ogrodniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.RWZ.EKPO4.SI.OOGLY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologiczne podstawy produkcji ogrodniczej
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy: Ogr., Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 4 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawami proekologicznych systemów gospodarowania w rolnictwie, rolą klimatu i warunków stresowych oraz możliwościami stosowania proekologicznej agrotechniki w produkcji sadowniczej i warzywniczej. Rola środowiska glebowego i czynników klimatycznych ze szczególnym uwzględnieniem warunków stresowych w produkcji ogrodniczej wysokiej jakości i możliwości sterowania tymi czynnikami.

Pełny opis:

Tendencje w rozwoju rolnictwa w Polsce i na świecie. Ekologiczne aspekty produkcji ogrodniczej w różnych systemach gospodarowania. Proekologiczne systemy uprawy gleby i nawożenia. Warunki środowiska glebowego i ich rola w kształtowaniu plonów owoców i warzyw. Warunki klimatyczne – optymalne i ekstremalne oraz ich rola w kształtowaniu plonów i ich jakości w uprawie roślin sadowniczych. Warunki klimatyczne – optymalne i ekstremalne oraz rola w kształtowaniu plonów i ich jakości w uprawie roślin warzywnych. Proekologiczna agrotechnika roślin warzywnych uprawianych w polu. Proekologiczna agrotechnika w produkcji sadowniczej. Ocena siedliska pod kątem przydatności do produkcji sadowniczej i warzywniczej. Ocena wpływu metody gospodarowania na środowisko. Układanie płodozmianów z uwzględnieniem wymagań siedliskowych dla upraw sadowniczych i warzywniczych w formie projektowej. Laboratoryjna ocena wybranych właściwości fizycznych gleb pochodzących z różnych stanowisk.

Literatura:

Babik I., Kaniszewski S. 2004. Ekologiczne metody uprawy warzyw. KCRE Radom.

Siebeneicher G. 1997. Podręcznik rolnictwa ekologicznego. PWN, W-wa.

Kibler M. 2010. Ekologiczna uprawa warzyw polowych. KCRE, Radom.

Runowski H. 1996. Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego. Wydawnictwo SGGW, W-wa.

Lind K., Lafer K., Schlosser K., Innerhofer G., Meister H. 2003.Organic fruit growing. CABI Publishing, London, UK.

Upowszechnianie dobrej praktyki rolniczej, cz. 1. 2003. IUNG, Puławy.

Efekty uczenia się:

Zna tendencje rozwojowe rolnictwa na świecie i w Polsce oraz systemy gospodarowania w rolnictwie. Wskazuje na ekologiczne aspekty produkcji ogrodniczej w różnych systemach gospodarowania. Zna proekologiczne systemy uprawy gleby i nawożenia. Charakteryzuje warunki środowiska glebowego i zna ich rolę w kształtowaniu plonów owoców i warzyw. Wymienia i charakteryzuje czynniki glebowe i klimatyczne i rozumie ich rolę w kształtowaniu plonów w rolnictwie proekologicznym. Zna podstawy agrotechniki w rolnictwie proekologicznym i zabiegi służące utrzymaniu i poprawie żyzności gleby. Przeprowadza analizę wpływu sposobu gospodarowania na środowisko naturalne

Posiada umiejętność poprawnej oceny siedliska pod kątem uprawy sadowniczej i warzywniczej. Poprawnie konstruuje płodozmian zgodnie z dobra praktyka rolniczą. Ocenia podstawowe właściwości fizyczne gleby pochodzącej z różnych stanowisk uprawowych.

Rozumie potrzebę przekazywania innym obiektywnych informacji na temat technik wykorzystywanych w produkcji proekologicznej. Ma świadomość znaczenia etycznej odpowiedzialności za skutki niewłaściwego postępowania na każdym etapie uzyskiwania ziemiopłodów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca: 101

Ocena końcowa: 701

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)