Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.GHN.TEIN1.NI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy: Ogrodnictwo 1 sem. niestacjon. inż. obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie Studentów z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi budowy i obsługi mikrokomputera osobistego oraz końcówki sieci. Prawa użytkownika sieci. Zasady zapisu informacji, jej definicja, gromadzenie i przetwarzanie. Algorytmy, cechy poprawnie zbudowanych algorytmów. Struktura zapisu informacji na dysku, system plików. Operacje na plikach i katalogach. Systemy operacyjne, środowisko graficzne Windows XP. Oprogramowanie użytkowe. Charakterystyka najpopularniejszych programów: edytor tekstu (MS Word), arkusz kalkulacyjny (MS Excel), programy do prezentacji multimedialnych (PowerPoint). Relacyjne bazy danych na przykładzie MS Access. Sieci komputerowe, Internet. Najpopularniejsze usługi sieciowe: WWW, poczta elektroniczna, FTP. Zagadnienia prawne i etyczne związane z korzystaniem z oprogramowania.

Pełny opis:

Program wykładów:

1. Omówienie programu ćwiczeń laboratoryjnych i wymagań na zaliczenie zajęć. Podstawowe terminy i pojęcia związane z obsługą komputera. Dostęp do oprogramowania; oprogramowanie licencjonowane, shareware, freeware i warunki korzystania z niego. Zagadnienia etyczne i prawne.

2. Podstawy teorii informacji. Definicja informacji, kodowanie informacji, systemy zapisu liczb, kody ASCII, kodowanie dźwięku i obrazu.

3. Budowa sprzętu komputerowego: Architektura komputera (jednostka centralna, urządzenia wejścia/wyjścia); sieci komputerowe, ich budowa, rodzaje.

4. Oprogramowanie: Systemy operacyjne (DOS, Windows, Unix) Struktura informacji zapisanej na dyskach, pojęcie pliku i katalogu. Cechy i atrybuty plików, nomenklatura. Podstawowe operacje na zasobach informacji; zagadnienia związane z ochroną danych. Środowisko graficzne Windows XP: pulpit, jego elementy; okno dialogowe, foldery, skróty.

5. Oprogramowanie cd.: MS Office – omówienie poszczególnych aplikacji wchodzących w skład pakietu

6. Internet – podstawowe pojęcia, usługi: WWW, ftp, e-mail, listy korespondencyjne, grupy dyskusyjne, broadcast, etc. Wyszukiwanie informacji, konfiguracja programu pocztowego. Pojęcie Web 2.0.

Program ćwiczeń:

1. Budowa komputera, parametry jego podzespołów. Budowa i obsługa klawiatury. Uruchomienie komputera, ładowanie systemu operacyjnego. Praca w sieci, logowanie się do niej. Środowisko pracy w Windows XP. Wygląd pulpitu, pasek Startu, ikony. Praca z oknami dialogowymi. Struktura plików i folderów, wykonywanie na nich podstawowych operacji (tworzenie, usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, zmiana nazwy).

2. Edytor tekstów MS Word. Środowisko pracy (menu, paski narzędzi). Tworzenie; zapis i odczyt dokumentu z dysku. Rodzaje czcionek, ich zastosowanie. Operacje na blokach tekstu; formatowanie akapitu; style i szablony dokumentów. Praca z dużymi dokumentami. Wyszukiwanie i zamiana fragmentów tekstu. Korekta ortografii. Praca z tabulatorami. Wstawianie tabel, rysunków, wykresów i innych obiektów. Tworzenie przypisów nagłówków i stopek, skorowidza, spisu treści i bibliografii. Konwersja, import i eksport pliku. Drukowanie dokumentów.

3. Arkusz kalkulacyjny MS Excel. Środowisko programu. Wprowadzanie i poprawianie danych, poruszanie się po arkuszu. Rodzaje komórek, ich formatowanie. Adres względny a bezwzględny; operacje na grupach komórek. Automatyzacja obliczeń z wykorzystaniem formuł. Import i eksport danych do innych programów. Tworzenie wykresów, diagramów i list.

4. PowerPoint – tworzenie nowej prezentacji. Dodawanie nowego slajdu, autoukłady, szablony. Wstawianie obiektów (tekstu, autokształtów, filmów, etc.), ich zaznaczanie, formatowanie, grupowanie. Operacje na slajdach (usunięcie, zmiana kolejności), przygotowanie do pokazu (przejścia, czasy), uruchamianie pokazu slajdów. Tworzenie prezentacji przenośnych.

5. Baza danych MS Access. Środowisko pracy programu, podstawowe pojęcia (tabela, pole, rekord, komórka, klucz, relacja). Tworzenie i modyfikacja tabeli, zakładanie relacji. Wprowadzanie, usuwanie i edycja danych w tabeli. Tworzenie formularzy. Sortowanie, filtrowanie i tworzenie kwerend w bazie danych, generowanie raportów.

6. Rodzaje sieci komputerowych. Rodzaje połączeń. Sieć Internet. Najpopularniejsze usługi sieciowe. Przeglądarka internetowa na przykładzie programu Firefox. Wyszukiwanie informacji w sieci za pomocą narzędzi: wyszukiwarek i robotów. Poczta elektroniczna, podstawowe terminy związane z jej użytkowaniem, konfiguracja skrzynki pocztowej, wysyłanie i odbieranie wiadomości, grupy dyskusyjne. Zagadnienia bezpieczeństwa w sieci.

Literatura:

Dec Z., Konieczny R. ABC komputera '2003. Edition 2000, Warszawa

Kuciński K. ABC Excela 2003. Edition 2000, Warszawa

Nelson S. Office 2000. Kompendium wiedzy. PLJ 2000

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę z zakresu budowy komputera, obsługi urządzeń zewnętrznych oraz rodzajów oprogramowania systemowego i użytkowego

Posiada podstawową znajomość przepisów o prawach autorskich, o rodzajach licencji oprogramowania komputerowego oraz o źródłach pozyskiwania oprogramowania

Zna podstawowe rodzaje aplikacji komputerowych i ich przeznaczenie

Ma świadomość możliwości automatyzacji prac biurowych, projektowych, z zakresu obliczeń statystycznych i ekonomicznych

Zna zasady tworzenia dobrej prezentacji

Rozpoznaje formaty grafiki komputerowej, zna podstawowe pojęcia z zakresu grafiki oraz oprogramowanie do edycji rysunków

Rozpoznaje rodzaje usług sieciowych, zapoznaje się z portalami i giełdami internetowymi dla rolnictwa.

Potrafi obsługiwać sprzęt komputerowy i popularne urządzenia zewnętrzne: drukarka, skaner, nośniki pamięci, nagrywarka.

Wykorzystuje oprogramowanie narzędziowe w celu zabezpieczenia danych, optymalizacji danych na dysku, instalowania aplikacji.

Wykazuje orientację w możliwościach oprogramowania dedykowanego studiowanemu kierunkowi.

Potrafi redagować pisma i długie dokumenty w edytorze tekstu, wykorzystując możliwości automatyzacji i przyspieszenia prac edycyjnych

Konstruuje prawidłową wewnętrzną strukturę dokumentu tekstowego, prezentacji multimedialnej.

Potrafi zorganizować dane w arkuszu kalkulacyjnym, poddać je obliczeniom statystycznym i innym przy pomocy funkcji standardowych i różnych sposobów adresacji, zanalizować wyniki poprzez przedstawienie ich w formie graficznej.

Rozróżnia formaty plików graficznych i programów do edycji różnych typów grafiki, poddaje obraz prostej obróbce, umieszcza obraz w pliku tekstowym, prezentacji i strony WWW, stosując różne opcje ustawień i optymalizacji rysunku.

Wykorzystuje komunikatory internetowe i pocztę elektroniczną w celach komunikacji i przesyłania informacji.

Korzysta z wyszukiwarek internetowych i baz danych w celu zebrania informacji.

Potrafi utworzyć oryginalną prezentację multimedialną ilustrującą zadany temat kierunkowy.

Uznaje rolę nowoczesnych sprzętów i technologii w każdej dziedzinie życia, gospodarki i nauki, w tym również w ogrodnictwie

Rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie

Ma świadomość ogromnych możliwości stosowania technologii informatycznych w zakresie zdobywania wiedzy, komunikowania się oraz prowadzenia działalności gospodarczej i naukowej .

Potrafi działać i współpracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Colloqium, wykonanie projektu.

Kryteria:

Na ocenę 2:

Nie zna podstaw teorii informacji. Nie zna nowoczesnych narzędzi informatycznych i ich zastosowania. Nie zna struktury logicznej komputera i topologii sieci.

Nie potrafi implementować nowoczesnych narzędzi informatycznych w praktyce oraz korzystać z różnych usług sieciowych.

Nie jest świadomy oddziaływania komputerów i narzędzi informatycznych na społeczeństwo i środowisko.

Na ocenę 3

Zna podstawy teorii informacji oraz budowę logiczną sieci. Wymienia narzędzia informatyczne, ale nie analizuje możliwości ich zastosowania w konkretnych przypadkach.

Potrafi zastosować narzędzia informatyczne do zbierania danych, wykorzystuje je pasywnie.

Zna zagrożenia środowiskowe związane ze stosowaniem rozwiązań informatycznych, ale nie uwzględnia ich w planowaniu zadań

Na ocenę 4

Zna podstawy teorii informacji oraz budowę logiczną sieci. Wymienia narzędzia informatyczne, analizuje możliwość ich zastosowania i dostosowania do konkretnych przypadków.

Potrafi zastosować narzędzia informatyczne do zbierania danych, integruje, analizuje i przetwarza z ich pomocą uzyskane dane.

Jest świadomy zagrożeń związanych ze stosowaniem rozwiązań informatycznych, częściowo uwzględnia je w swoich działaniach

Na ocenę 5

Zna podstawy teorii informacji oraz budowę logiczną sieci. Wymienia narzędzia informatyczne, analizuje możliwość ich zastosowania i dostosowania do konkretnych przypadków, proponuje ich modyfikacje w celu rozwiązania problemu

Potrafi zastosować wyspecjalizowane narzędzia informatyczne do zbierania danych, integruje, analizuje i przetwarza z ich pomocą uzyskane dane. Dobiera, a także modyfikuje narzędzia informatyczne.

Jest świadomy zagrożeń związanych ze stosowaniem narzędzi informatycznych, przypisuje im należną wagę i uwzględnia w swoich działaniach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)