Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka i doświadczalnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.GHN.STAT1.SM.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka i doświadczalnictwo
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Agroekologia i ochrona roślin, 1 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Bioinżynieria, 1 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 1 sem, stacj. mag. obowiązkowe
Ogr, Sadownictwo, 1 sem, stacj. mag. obowiązkowe
Rośliny ozdobne, 1 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Rośliny warzywne, 1 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Sztuka ogrodowa, 1 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie zasad prowadzenia badań eksperymentalnych i podstawowych metod statystycznych analizy wyników

Pełny opis:

Treści kształcenia

Podstawowe pojęcia i właściwości: zmienne skokowe i ciągłe, losowe i zależne, rozkład normalny, populacje generalne i próby.

Podstawowe statystyki opisowe i estymacyjne: statystyki punktowe miary położenia, szacowanie zmienności i parametrów.

Testowanie hipotez o równości średnich i wariancji.

Podstawowe układy eksperymentalne, jedno i wieloczynnikowe, całkowicie rozlosowane i z losowanymi blokami, bez powtórzeń, doświadczenia wielokrotne.

Analiza wariancji dla różnych układów eksperymentalnych i porównania wielokrotne, interakcja czynników.

Metody nieparametryczne

Analiza korelacji i regresji liniowej.

Obliczanie i interpretacja statystyk opisowych, szacowanie parametrów.

Planowanie układów doświadczalnych i testowanie istotności czynników doświadczalnych.

Badanie zależności między zmiennymi

Literatura:

1. R. Kala, 2005. Statystyka dla przyrodników. Wyd. Akad. Roln. w Poznaniu

2. A. Łomnicki, 2006. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Definiuje pojęcia stosowane w statystycznej analizie wyników doświadczeń

Rozróżnia właściwości układów eksperymentalnych

Znajduje właściwe metody analizy danych

Umiejętności

Analizuje wyniki doświadczeń eksperymentalnych

Planuje układy eksperymentalne

Interpretuje wyniki analizy statystycznej doświadczeń

Kompetencje społeczne

Współpracuje w zespole nad opracowaniem projektu

Krytycznie analizuje oceny formułowane na podstawie analiz statystycznych

Metody i kryteria oceniania:

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

703 test wielokrotnego wyboru

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Wiedza

2.0 - nie zna podstawowych metod statystycznych i zasad planowania doświadczeń

3.0 - zna pojęcia statystyczne i zasady planowania doświadczeń

4.0 - zna podstawowe metody statystyczne i zasady planowania i analizy doświadczeń

5.0 - zna podstawowe metody statystyczne i zasady planowania i analizy doświadczeń i wie jak interpretować wyniki

Umiejętności

2.0 - nie umie stosować podstawowych metod statystycznych lub zasad planowania doświadczeń

3.0 - umie obliczać podstawowe statystyki rozplanować proste doświadczenie

4.0 - umie obliczać podstawowe statystyki i szacować parametry oraz planować złożone doświadczenia

5.0 - umie obliczać podstawowe statystyki i szacować parametry oraz planować złożone doświadczenia i dobierać właściwe metody do ich analizy i interpretować wyniki

Kompetencje społeczne

2.0 - nie potrafi współpracować

3.0 - potrafi pracować w grupie

4.0 - potrafi aktywnie współpracować w grupie

5.0 - potrafi aktywnie współpracować w grupie przyjmując różne role

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)