Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka i doświadczalnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.GHN.STAT1.SM.OOGO2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka i doświadczalnictwo
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Ogr, Ogr. z marketingiem (sadownictwo), 1 sem, stacj. mag. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Podstawowe statystyki opisowe i estymacyjne stosowane w doświadczalnictwie, układy eksperymentalne i ich analiza statystyczna.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Podstawowe pojęcia i właściwości: zmienne skokowe i ciągłe, losowe i zależne, rozkład normalny, populacje generalne i próby.

Statystyki opisowe i estymacyjne: statystyki punktowe miary tendencji centralnej, szacowanie zmienności i przedziałów parametrów rozkładów.

Testowanie hipotez o równości średnich i wariancji.

Podstawowe układy eksperymentalne, jedno i wieloczynnikowe, całkowicie rozlosowane i z losowanymi blokami, bez powtórzeń, doświadczenia wielokrotne.

Analiza wariancji dla różnych układów eksperymentalnych i porównania wielokrotne.

Analiza korelacji liniowej i regresji.

Tematyka ćwiczeń

Stawianie hipotez naukowych i statystycznych.

Planowanie układów doświadczalnych.

Obliczanie i interpretacja statystyk opisowych.

Weryfikowanie hipotez statystycznych.

Przeprowadzenie analizy wariancji i porównań wielokrotnych.

Przeprowadzenie analizy regresji i korelacji.

Literatura:

1. R. Kala, 2005. Statystyka dla przyrodników. Wyd. Akad. Roln. w Poznaniu

2. A. Łomnicki, 2006. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN, Warszawa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)