Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne trendy w ogrodnictwie - Kultury in vitro w hodowli roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.GHN.INVI1.SM.OOGBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne trendy w ogrodnictwie - Kultury in vitro w hodowli roślin
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Ogr, Bioinżynieria, 1 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przekazane zostaną studentom informacje z zakresu rodzajów technik in vitro i ich zastosowania na różnych etapach programów hodowli nowych odmian.

Pełny opis:

Zdolność morfogenetyczna komórek roślinnych. Historia rozwoju kultur in vitro

Rodzaje technik in vitro i możliwości ich zastosowanie na różnych etapach procesu hodowli nowych odmian. Kultury komórek, tkanek i organów.

Somatyczna embriogeneza, sposoby otrzymywania i perspektywy wykorzystania w ogrodnictwie somatycznych nasion.

Gametyczna embriogeneza - otrzymywanie roślin haploidalnych drogą androgenezy, gynogenezy i redukcji somatycznej.

Metody: podwajania genomów haploidalnych, oceny poziomu ploidalności oraz gametycznego pochodzenia regenerantów.

Linie podwojonych hapliodów i ich wykorzystanie w hodowli odmian mieszańcowych.

Mieszańce form oddalonych. Kultury zarodków mieszańcowych. Zapylenie i zapłodnienie w kulturach in vitro. Mieszańce somatyczne.

Indukowanie zmienności w kulturach in vitro: mutageneza i transformacja. Zmienność somaklonalna i jej znaczenie dla hodowli.

Selekcja i testowanie cech w kulturach in vitro – zalety i wady oraz perspektywy wykorzystania w hodowli.

Przechowywanie materiału roślinnego in vitro: kolekcje, kriokonserwacja – techniki mrożenia eksplantatów.

Kultury in vitro w farmakologii i medycynie.

Zapoznanie się z organizacją laboratorium in vitro. Pożywki: rodzaje, składniki, roztwory robocze. Przygotowanie pożywek o zróżnicowanym składzie - autoklawowanie, filtrowanie

Indukcja organogenezy, ryzogenezy i tkanki kalusowej w kulturach roślin modelowych.

Ustalenie stadium rozwojowego mikrospor w pąkach kwiatowych kapusty za pomocą barwienia fluorescencyjnego – obserwacje faz mikrosporogenezy w mikroskopie fluorescencyjnym

Zakładanie kultur pylnikowych oraz kultur izolowanych mikrospor u warzyw kapustnych.

Wykorzystanie zjawiska gynogenezy – kultury pąków kwiatowych cebuli.

Indukowana partenogeneza u marchwi – zapylanie pyłkiem obcego gatunku oraz kultury izolowanych zalążków.

Kultury protoplastów u wybranych gatunków warzyw, fuzja protoplastów u rodzaju Daucus.

Mieszańce międzygatunkowe w rodzaju Allium – wykonanie zapyleń krzyżowych, kultury izolowanych zalążków – technika embryo rescue

Aklimatyzacja i przenoszenie otrzymanych roślin do warunków ex vitro

Obserwacje wyników założonych doświadczeń i ich interpretacja – mikroskop binokularny i odwróconego pola, dokumentacja fotograficzna

Literatura:

1. Hodowla komórek i tkanek roślinnych - praca zbiorowa pod redakcją Macieja Zenktelera. PWN, Warszawa 1984

2. Biotechnology in Agriculture and Forestry, vol. 1-10 - ed. Y.P.S. Bajaj. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo 1988

3. Biotechnologia w genetyce i hodowli roślin. Stefan Malepszy, Katarzyna Niemirowicz-Szczytt, Zbigniew Przybecki. PWN, Warszawa 1989

4. Biotechnologia roślin - praca zbiorowa pod redakcją Stefana Malepszego Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2001

5. Michalik B. 1996. Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin. DRUKROL S.C., Kraków

6. Michalik B. (red.). 2009. Hodowla roślin z elementami biotechnologii.PWN

Efekty uczenia się:

Wiedza:Opisuje techniki z zakresu kultur in vitro

Definiuje podstawowe metody haploidyzacji roślin i wyjaśnia mechanizmy je warunkujące

Uzasadnia znaczenie gametycznej embriogenezy w hodowli roślin

Charakteryzuje metody indukowania zmienności i selekcji w kulturach in vitro

Uzasadnia znaczenie kultur in vitro w medycynie i farmakologii

Umiejętności: Posiada umiejętność pracy w laboratorium kultur in vitro

Posiada zdolność samodzielnego zakładania i prowadzenia kultur in vitro

Stosuje techniki zwiększające bioróżnorodność poprzez krzyżowania oddalone

Interpretuje efekty założonych doświadczeń

Kompetencje społeczne: Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu obiektywnych informacji na temat możliwości technologicznych w zakresie doskonalenia roślin uprawnych

Formułuje obiektywne opinie na temat zastosowania technik in vitro w rolnictwie i medycynie

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: sprawdziany wiedzy, egzami8n pisemny

Kryteria oceny:

Na ocenę 2

Nie definiuje zagadnień związanych z technikami in vitro. Nie definiuje zagadnień związanych z haploidyzacją roślin. Nie umie wskazać zastosowań technik in vitro.

Nie potrafi zakładać doświadczeń w kulturach in vitro.

Nie rozumie potrzeby przekazywania społeczeństwu obiektywnych informacji na temat możliwości technologicznych w zakresie doskonalenia roślin uprawnych.

Na ocenę 3

Wymienia, ale nie analizuje zagadnień związanych z technikami in vitro. Wymienia, ale nie analizuje zagadnień związanych z haploidyzacją roślin. Wskazuje nieliczne zastosowania technik in vitro.

Potrafi posługiwać się niektórymi technikami in vitro.

Przekazuje społeczeństwu obiektywne informacje na temat możliwości technologicznych w zakresie doskonalenia roślin uprawnych.

Na ocenę 4

Definiuje i analizuje zagadnienia związane z technikami in vitro. Definiuje i analizuje zagadnienia związane z haploidyzacją roślin. Wskazuje zastosowania technik in vitro

Potrafi posługiwać się różnymi technikami in vitro.

Przekazuje społeczeństwu obiektywne informacje na temat możliwości technologicznych w zakresie doskonalenia roślin uprawnych.

Na ocenę 5

Wyczerpująco definiuje i porównuje zagadnienia związane z różnymi technikami in vitro. Wyczerpująco definiuje zagadnienia związane z haploidyzacją roślin oraz wskazuje ich zastosowanie. Wskazuje zastosowania technik in vitro w różnych dziedzinach rolnictwa i medycyny.

Potrafi posługiwać się różnymi technikami in vitro i interpretować wyniki doświadczeń.

Przekazuje społeczeństwu obiektywne informacje na temat możliwości technologicznych w zakresie doskonalenia roślin uprawnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)