Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.GHN.BIRO6.SI.OOGOX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia roślin
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Ogr, Ogrod. z market, 6 sem. stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zastosowanie metod biotechnologicznych w produkcji roślinnej. Kultury in vitro. Biotechnologiczne doskonalenie roślin. Diagnostyka molekularna i jej zastosowanie. Społeczne i prawne aspekty biotechnologii

Definicja i historia biotechnologii. Techniki kultur in vitro i regeneracja roślin. Inżynieria genetyczna i organizmy GMO. Markery molekularne i ich zastosowanie do diagnostyki i selekcji. Aspekty etyczne i regulacje prawne biotechnologii

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Wprowadzenie: definicja biotechnologii, rys historyczny, nurty i podział biotechnologii.

Roślinne kultury in vitro i ich zastosowanie. Mikrorozmnażanie, kultury komórek i tkanek, mieszańce form oddalonych, selekcja in vitro.

Kultury in vitro w kreowaniu zmienności genetycznej - zmienność somaklonalna, mutageneza

Biotechnologiczne doskonalenie roślin: inżynieria genetyczna jako źródło zmienności, podstawy naukowe transgenezy roślin, metody i cele transformacji, odmiany transgeniczne, wpływ GMO na środowisko, transgeneza a hodowla konwencjonalna.

Diagnostyka molekularna i jej zastosowanie: markery sprzężone z cechami użytkowymi, hodowla wspomagana markerami (molecular breeding), ocena zmienności genetycznej ocena wyrównania linii i czystości nasion mieszańcowych, loci cech ilościowych (QTL).

Biotechnologia środowiskowa

Kontrowersje etyczne i regulacje prawne dotyczące biotechnologii.

Tematyka ćwiczeń:

Zapoznanie się z organizacją laboratorium in vitro, bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium.

Demonstracja niektórych technik in vitro i ich praktyczny aspekt:

kultury kalusa, protoplastów, zawiesin komórkowych, technika embryo rescue

Wyposażenie laboratorium analizy DNA

Techniki wykorzystujące markery molekularne. Sposoby izolacjia DNA, elektroforeza, PCR.

Sekwencjonowanie DNA: zasada działania sekwenatora, odczyt sekwencji DNA z chromatografu

Literatura:

1. Bajaj Y.P.S ed. 1988. Biotechnology in Agriculture and Forestry, vol. 1-10. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo.

2. Malepszy S. red. 2001. Biotechnologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3. Malepszy S., Niemirowicz-Szczytt. K., Przybecki Z. 1989. Biotechnologia w genetyce i hodowli roślin. PWN, Warszawa.

4. Michalik B. 1996. Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin. DRUKROL S.C., Kraków.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: sprawdzian wiedzy, test wielokrotnego wyboru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)