Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia rozwoju roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.GHN.BIOR2.SI.OOGBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia rozwoju roślin
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Ogr, Bioinżynieria, 2 sem. stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykłady obejmują całokształt przemian związanych ze wzrostem i rozwojem roślin, tworzeniem się tkanek i organów przystosowanych do pełnienia wyspecjalizowanych funkcji. Omówione zostaną: cykle rozmnażania występujące w świecie roślin, ewolucja organów płciowych u roślin, powstawanie gamet i zapłodnienie, rozwój zarodka i nasion, kiełkowanie nasion, rozwój siewki oraz różnych typów merystemów, genetyczne podłoże embriogenezy.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Cykl życiowy roślin okrytonasiennych.

Charakterystyka różnych systemów rozmnażania roślin – amiksja, amfimiksja, apomiksja.

Ewolucja organów płciowych u roślin , powstawanie gamet i zapłodnienie.

Rozwój zarodka i nasion.

Kiełkowanie nasion, rozwój siewki, merystemów - wierzchołka wzrostu pędu i korzenia, łodygi, liści i kwiatów.

Genetyczne podłoże procesu embriogenezy.

Tematyka ćwiczeń:

Budowa organów generatywnych na przykładzie wybranych gatunków roślin uprawnych – obserwacje makro- i mikroskopowe.

Budowa zarodków zygotycznych i somatycznych na przykładach roślin ogrodniczych.

Kiełkowanie nasion i budowa siewek, obserwacja merystemów wierzchołkowych pędu i korzenia.

Organogeneza – różnicowanie się komórek, tkanek i organów.

Przegląd bazy danych dotyczących mutantów rozwojowych Arabidopsis.

Literatura:

1. Biologia rozwoju. R.M. Twyman. PWN, Warszawa 2003

2. Biologia roślin. A.J. Lack, D.E. Evans. PWN, Warszawa 2003

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)