Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z kultur in vitro

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.GHN.9INVI.SM.OOGXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z kultur in vitro
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Ogr, Ogr. z marketingiem (sadownictwo), 1 sem, stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Ogr. z marketingiem (warzywnictwo), 1 sem, stacj. mag. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Poznanie technik in vitro, których znaczenie w ogrodnictwie i nowoczesnej hodowli roślin ogrodniczych jest największe

Tematyka: Mikrorozmnażanie cennych genotypów. Somatyczne nasiona alternatywą dla nasiennictwa. Hodowla nowych odmian mieszańcowych z zastosowaniem linii podwojonych haploidów. Mieszańce oddalone i ich znaczenie. Przechowywanie kolekcji w kulturach in vitro, kriokonserwacja materiałów roślinnych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Rodzaje technik in vitro i możliwości ich zastosowania w ogrodnictwie. Kultury komórek, tkanek i organów, mikrorozmnażanie.

Somatyczna embriogeneza, sposoby otrzymywania i perspektywy wykorzystania w ogrodnictwie somatycznych nasion.

Gametyczna embriogeneza - otrzymywanie roślin haploidalnych drogą androgenezy, gynogenezy i redukcji somatycznej.

Metody: podwajania genomów haploidalnych, oceny poziomu ploidalności oraz gametycznego pochodzenia regenerantów. Linie DH i ich wykorzystanie.

Mieszańce form oddalonych. Kultury zarodków mieszańcowych. Zapylenie i zapłodnienie w kulturach in vitro. Mieszańce somatyczne.

Przechowywanie materiału roślinnego in vitro: kolekcje, kriokonserwacja – techniki mrożenia eksplantatów.

Tematyka ćwiczeń

Przygotowanie pożywek o zróżnicowanym składzie do gametycznej embriogenezy.

Wykorzystanie zjawiska androgenezy - kultury pylników u warzyw kapustnych.

Wykorzystanie zjawiska gynogenezy – kultury pąków kwiatowych cebuli.

Mieszańce międzygatunkowe w rodzaju Allium – wykonanie zapyleń krzyżowych, kultury izolowanych zalążków.

Literatura:

1.Zenkteler M. (red.), 1984. Hodowla komórek i tkanek. PWN, Warszawa

2.Michalik B., 1996. Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin. DRUKROL S.C., Kraków

3.Malepszy S. (red.), 2001, 2009. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa

4.Michalik B. (red). 2009. Hodowla roślin z elementami biotechnologii. PWRiL, Poznan

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)