Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia roślin ozdobnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FZ.FRO.SI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia roślin ozdobnych
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na dekoracyjność roślin ozdobnych w terenach zieleni i wnętrzach. Tematyka wiąże się z podstawami procesów fizjologicznych modyfikowanych przez czynniki abiotyczne i biotyczne występujące w środowisku życia roślin ozdobnych. Duży nacisk położony jest na aspekty praktyczne. Efektem kształcenia jest rozumienie procesów fizjologicznych w kontekście dekoracyjności roślin ozdobnych oraz możliwości regulacji poprzez czynniki zewnętrzne.

Pełny opis:

Wykłady (15 h):

- Wprowadzenie. Odbiór bodźców świetlnych przez rośliny - aspekty praktyczne (doświetlanie roślin w pomieszczeniach zamkniętych). Przystosowania roślin do wzrostu w warunkach zacienienia oraz dużego nasłonecznienia.

- Temperatura jako czynnik wzrostu i stresu. Fizjologia roślin zimozielonych.

- Przebarwienia jesienne - aspekty fizjologiczne z uwzględnieniem dekoracyjności roślin.

- Starzenie się zieleni ciętej oraz kwiatów ciętych - modele starzenia, możliwości regulacji. Fizjologiczne podstawy przedłużania trwałości kwiatów i zieleni ciętej.

- Allelopatia - znaczenie w doborze gatunków roślin ozdobnych, sąsiadujących ze sobą.

- Fizjologiczne podstawy zabiegów pielęgnacyjnych roślin ozdobnych. Czy światło sztuczne w parkach, przy ulicach może zaburzać funkcjonowanie roślin?

Ćwiczenia (15 h):

- Wpływ różnych czynników na intensywność fotosyntezy roślin ozdobnych rosnących w terenie i pomieszczeniach. (1) Badanie parametrów fotosyntezy wybranych gatunków roślin ozdobnych w terenie z wykorzystaniem aparatu przenośnego – ćwiczenie terenowe. (2) Wpływ natężenia i barwy światła na intensywność fotosyntezy ozdobnych roślin doniczkowych.

- Wpływ światła LED o różnej charakterystyce spektralnej na wzrost i wybarwienie liści (oznaczanie zawartości antocyjanów)

- Oznaczenie zawartości barwników w liściach nasłonecznionych i zacienionych oraz różnobarwnych, zebranych na ćwiczeniach terenowych.

- Przedłużanie trwałości kwiatów ciętych i zieleni ciętej – aspekty fizjologiczne. Wpływ regulatorów wzrostu na trwałość po-zbiorczą kwiatów i liści wybranych gatunków roślin. Fluorescencja liści a starzenie się kwiatów (z wykorzystaniem przenośnego fluorymetru).

- Analiza przyczyn i objawów starzenia się różnych organów roślin – ćwiczenie terenowe.

- Ćwiczenia projektowe: Architektura korzeni. rozwój systemu korzeniowego drzew i krzewów na terenie otwartym i zabudowanym - zadanie ilustracyjne 1. Czynniki środowiskowe wpływające na architekturę korony – zadanie ilustracyjne 2.

Literatura:

Podstawowa:

- Starck Z., Rabiza-Świder J. Biologia roślin ozdobnych. Wybrane zagadnienia. SGGW 2015

- Kozłowska M. Fizjologia roślin. Od teorii do nauk stosowanych. PWRiL, 2007

Uzupełniająca:

- Szczepanowska H.B., Drzewa w mieście. Wyd. Hortpress, Warszawa, 2001

- Prace własne i literatura dostępne u prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

- problematykę badawczą i techniki stosowane w fizjologii roślin

- wpływ działalności człowieka na środowisko roślin i modyfikację procesów fizjologicznych roślin

- wzajemne zależności między roślinami a innymi organizmami żywymi

ogólne wymagania i przystosowania siedliskowe roślin ozdobnych

UMIEJĘTNOŚCI – absolwent potrafi:

- wyszukiwać informacje we wskazanej literaturze celem uzasadnienia wyników eksperymentów

- wykonać pomiar intensywności fotosyntezy za pomocą przenośnego aparatu do analizy wymiany gazowej LCi , wykonać analizę zawartości barwników asymilacyjnych i antocyjanów w liściach

- analizować różne zjawiska fizjologiczne roślin będące efektem negatywnej działalności człowieka na środowisko

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji

- pracy w niewielkim zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wykonane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Zaliczenie pracy pisemnej (zadania problemowego) (40%)

Ćwiczenia:

Indywidualne zaliczenie sprawozdania z zajęć laboratoryjnych i terenowych oraz zadań ilustracyjnych z zajęć projektowych (60%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Wojciechowska
Prowadzący grup: Anna Kołton, Renata Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Wojciechowska
Prowadzący grup: Anna Kołton, Renata Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Wojciechowska
Prowadzący grup: Renata Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.