Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żywienie roślin ozdobnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FL.ZRO.SI.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie roślin ozdobnych
Jednostka: Zakład Żywienia Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przygotowywanie terenu, gleby i podłoży do uprawy roślin ozdobnych w różnych technologiach uprawy. Wymagania nawozowe i zasady żywienia roślin ozdobnych z uwzględnieniem wpływu na środowisko. Ustalanie potrzeb nawozowych oraz techniki nawożenia poszczególnych grup roślin (trawy, drzewa i krzewy, rośliny jednoroczne, dwuletnie, byliny i rośliny uprawiane na kwiat cięty) w różnych warunkach i sposobach uprawy.

Pełny opis:

Tradycyjne i nowoczesne systemy uprawy roślin ozdobnych (uprawy prowadzone w gruncie, na parapetach, stołach i podłogach zalewowych, matach podsiąkowych, NFT; systemy otwarte i zamknięte; z/bez recyrkulacji pożywki).

Ziemie pomocnicze, materiały organiczne, mineralne i syntetyczne wykorzystywane w uprawie roślin ozdobnych, dobór zgodnie z wymaganiami roślin i przygotowanie do uprawy.

Ogólne (wspólne) zasady nawożenia roślin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod osłonami.

Nawożenie trawników ( regulacja odczynu, piaskowanie, iłowanie, nawożenie organiczne i mineralne, nawożenie pogłówne).

Nawożenie w ogrodach na dachach (podłoża i fertygacja).

Nawożenie drzew i krzewów ozdobnych w szkółkach oraz na miejscach stałych.

Nawożenie roślin jednorocznych i dwuletnich (w tym rozsady roślin rabatowych i balkonowych przygotowywanej pod osłonami).

Nawożenie bylin w szkółkach i na miejscach stałych (m.in. kwietniki, ogródki skalne i wodne) oraz plantacjach produkcyjnych z przeznaczeniem na cebule, bulwy, nasiona.

Technologie żywienia roślin przeznaczonych na kwiat cięty (w tym m.in. stosowanie nawozów o spowolnionym działaniu, standardowe pożywki, programy nawożenia, dokarmianie dwutlenkiem węgla oraz w przypadku róży nawożenie w produkcji podkładek).

Podłoża stosowane w uprawie pojemnikowej i zagonowej roślin ozdobnych.

Metody ustalania potrzeb nawożenia w uprawie roślin ozdobnych.

Interpretacja wyników analiz i opracowywanie zaleceń nawozowych. Programy nawożenia.

Nawożenie roślin ozdobnych według programu – wycieczka do gospodarstwa ogrodniczego.

Literatura:

Bartosiewicz A. 1977. Urządzanie terenów zieleni. WSiP, Warszawa.

Chmiel H. 2002. Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL, Warszawa.

Czekalski M. 2010. Ogólna uprawa roślin ozdobnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Komosa A. 2012. Żywienie roślin ogrodniczych. PWRiL, Poznań.

Strojny Z. 1993. Nawożenie roślin ozdobnych pod osłonami. Skierniewice.

Terpiński Z. 1984. Szkółkarstwo ozdobne. PWRiL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna różne systemy uprawy roślin ozdobnych w gruncie i pod osłonami. Charakteryzuje je w kontekście żywienia roślin.

Opisuje materiały wykorzystywane w uprawie roślin ozdobnych i sposób ich przygotowywania do uprawy w tradycyjnych i nowoczesnych technologiach.

Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą żywienia różnych grup roślin ozdobnych w gruncie i pod osłonami: drzewa, krzewy, byliny, rośliny jednoroczne i dwuletnie, rośliny rabatowe i balkonowe, kwiaty cięte; rozsada, szkółka, miejsce stałe.

Umiejętności

Rozróżnia i charakteryzuje podłoża stosowane w uprawie roślin ozdobnych. Potrafi je dobrać do metody uprawy i uprawianej rośliny.

Identyfikuje metody ustalania potrzeb nawożenia w uprawie roślin ozdobnych.

Interpretuje wyniki analiz i opracowuje zalecenia nawozowe.

Układa program nawożenia dla zadanej rośliny i wyników analizy podłoża.

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem. Posiada odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadanie.

Zachowuje się w sposób profesjonalny oraz przestrzega zasady etyki zawodowej

Posiada świadomość zagrożeń działalności człowieka oraz odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jakości roślin.

Metody i kryteria oceniania:

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

403 zaliczenie/ocena pracy pisemnej, recenzji, eseju

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Lis-Krzyścin
Prowadzący grup: Agnieszka Lis-Krzyścin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)