Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rośliny pokarmowe owadów zapylających

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FL.RPZ.SI.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny pokarmowe owadów zapylających
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rośliny pokarmowe, ich dostępność i stopień wykorzystania przez owady zapylające. Preferencje pokarmowe owadów zapylających. Wzbogacanie źródeł pokarmu poprzez wykorzystanie sterowanych upraw oraz rozpowszechnianie rodzimych, mało znanych, gatunków roślin kwalifikujących się jako wartościowe źródło pokarmu dla owadów. Zagęszczenie owadów zapylających w środowisku.

Pełny opis:

Definicja i klasyfikacja źródeł pokarmowych owadów zapylających.

Wydajność pokarmowa roślin i metody jej oceny. Czynniki środowiskowe decydujące o wydajności pokarmowej roślin i zachowaniach owadów je wykorzystujących. Atrakcyjność kwiatów dla owadów.

Wartość odżywcza i stopień wykorzystania pokarmu przez owady. Przystosowania owadów zapylających do pobierania pokarmu.

Występowanie, struktura i zagęszczenie owadów zapylających w ogrodach.

Wpływ różnych metod i intensywności ochrony roślin na liczebność owadów zapylających w ogrodach i terenach zieleni.

Charakterystyka roślin ozdobnych stanowiących ważne źródło pokarmu dla owadów. Rośliny niebezpieczne dla ogrodnika oraz trujące dla pszczół.

Rośliny ozdobne mało znane kwalifikujące się jako wartościowe źródło pokarmu dla owadów

Struktura dominacji gatunkowej owadów zapylających w ogrodach o różnym stylu.

Badanie struktury gatunkowej owadów zapylających w ogrodach (ćwiczenia w terenie)

Badanie zagęszczenia owadów na różnych gatunkach roślin ozdobnych (ćwiczenia w terenie)

Badanie struktury gatunkowej i zagęszczenia owadów zapylających w parkach i terenach zieleni (ćwiczenia w terenie)

Ocena zasobów pokarmowych w ogrodach w zależności od ich stylu (ćwiczenia w terenie).

Prezentacja i omówienie wyników obserwacji prowadzonych podczas zajęć.

Projektowanie doboru roślin dla owadów zapylających.

Literatura:

Lipiński M., (2010) Pożytki pszczele, zapylanie i miododajność roślin. PWRiL - Warszawa, Wydawnictwo Sądecki Bartnik - Stróże, ss.320.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje podstawowe zagadnienia z zakresu biologii kwitnienia roślin i biologii wybranych gatunków owadów zapylających.

Wylicza zjawiska klimatyczne oraz procesy fizykochemiczne wpływające na rośliny i zachowania wybranych gatunków owadów zapylających.

Zna podstawowe metody i zasady określania przydatności różnych gatunków roślin dla owadów zapylających. Opisuje zależności między roślinami a owadami pożytecznymi.

Wyjaśnia rolę i znaczenie różnorodności gatunkowej roślin dla owadów. Wymienia podstawowe techniki poprawy bazy pokarmowej owadów zapylających.

Wskazuje na rolę owadów zapylających jako czynnik środowiska przyrodniczego i jego wpływ na różnorodność gatunkową roślin.

Umiejętności

Klasyfikuje gatunki owadów zapylających w zależności od preferencji pokarmowych. Rozpoznaje, na podstawie kluczy do oznaczania, podstawowe grupy owadów zapylających występujące w ogrodach i na terenach zieleni.

Przygotowuje sprawozdania pisemne z prostych obserwacji prowadzonych w terenie.

Wykonuje proste zadania dotyczące oceny różnorodności gatunkowej roślin, zasobów pokarmu i zgrupowań owadów zapylających.

Dobiera odpowiednie rośliny ozdobne do określonych gatunków owadów zapylających.

Opracowuje i omawia zgromadzone, w oparciu o własne i innych członków grupy, wyniki oraz je interpretuje.

Kompetencje społeczne

Akceptuje prace w zespole w różnej roli.

Zachowuje się w sposób profesjonalny oraz przestrzega zasad etyki zawodowej w pracy z owadami zapylającymi.

Dostrzega znaczenie społeczne, zawodowe i etyczne związane z nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

721 demonstracja praktycznych umiejętności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)