Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy biotechnologii roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FL.PBR.SI.OOSXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy biotechnologii roślin
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przekazane zostaną studentom informacje z zakresu zastosowania metod biotechnologicznych w produkcji roślinnej: kultury in vitro, biotechnologiczne doskonalenie roślin, diagnostyka molekularna i jej zastosowanie oraz społeczne i prawne aspekty biotechnologii.

Pełny opis:

Wprowadzenie: definicja biotechnologii, rys historyczny, nurty i podział biotechnologii.

Roślinne kultury in vitro i ich zastosowanie w biotechnologii. Kultury kalusa, pojedynczych komórek i protoplastów.

Kultury in vitro w kreowaniu zmienności genetycznej - zmienność somaklonalna, mutageneza, mieszańce form oddalonych. Selekcja in vitro.

Gametyczna embriogeneza i jej wykorzystanie w tworzeniu nowych odmian

Biotechnologiczne doskonalenie roślin: inżynieria genetyczna jako źródło zmienności, podstawy naukowe transgenezy roślin, metody i cele transformacji, odmiany transgeniczne, wpływ GMO na środowisko, transgeneza a hodowla konwencjonalna.

Diagnostyka molekularna i jej zastosowanie: markery sprzężone z cechami użytkowymi, hodowla wspomagana markerami (molecular breeding), ocena zmienności genetycznej ocena wyrównania linii i czystości nasion mieszańcowych, loci cech ilościowych (QTL).

Kontrowersje etyczne i regulacje prawne dotyczące biotechnologii

Zapoznanie się z organizacją laboratorium molekularnym i kultur in vitro, bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium, przygotowanie pożywek do zakładania własnych kultur in vitro

Zakładanie kultur z wykorzystaniem wybranych technik in vitro związanych z gametyczną embriogenezą

Techniki wykorzystujące markery molekularne. Sposoby izolacji DNA, elektroforeza.

Literatura:

1. Bajaj Y.P.S ed. 1988. Biotechnology in Agriculture and Forestry, vol. 1-10. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo.

2. Malepszy S. red. 2001. Biotechnologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3. Malepszy S., Niemirowicz-Szczytt. K., Przybecki Z. 1989. Biotechnologia w genetyce i hodowli roślin. PWN, Warszawa.

4. Michalik B. 1996. Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin. DRUKROL S.C., Kraków.

5. Michalik B. (red.). 2009. Hodowla roślin z elementami biotechnologii

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu biotechnologii

Rozróżnia podstawowe metody biotechnologiczne: kultury in vitro, inżynieria genetyczna, diagnostyka molekularna

Zna i rozumie prawne i etyczne aspekty biotechnologiczne

Uzasadnia znaczenie metod biotechnologicznych w ogrodnictwie

Umiejętnosci

Posiada umiejętność pracy w laboratorium analiz molekularnych i kultur in vitro

Posiada zdolność samodzielnego zakładania doświadczeń z wykorzystaniem biotechnologicznych technik in vitro

Wykonuje elektroforezę produktów powielania w żelach agarozowych

Interpretuje efekty założonych doświadczeń

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu obiektywnych informacji na temat możliwości technologicznych w zakresie doskonalenia roślin uprawnych

Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości

Metody i kryteria oceniania:

101 sprawdzian wiedzy

703 test wielokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Adamus
Prowadzący grup: Adela Adamus, Rafał Barański, Agnieszka Kiełkowska, Alicja Macko-Podgórni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Adamus
Prowadzący grup: Adela Adamus, Rafał Barański, Alicja Macko-Podgórni, Katarzyna Stelmach-Wityk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)