Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena jakości owoców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FL.OJO.NI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena jakości owoców
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Kurs zapewnia przedstawienie studentom podstawowych wiadomości o ocenie jakości owoców

Pełny opis:

Treści kształcenia

Współczesne zasady i trendy oceny jakości owoców.

Systemy oceny jakości owoców w Europie i na Świecie. GLOBALGAP

Kryteria oceny jakości owoców ziarnkowych.

Kryteria oceny jakości owoców pestkowych.

Kryteria oceny jakości owoców jagodowych.

Kryteria oceny jakości owoców cytrusowych.

Kryteria oceny jakości owoców egzotycznych.

Wprowadzenie do przeprowadzania analizy sensorycznej.

Metody analizy sensorycznej

Testy wrażliwości sensorycznej.

Przeprowadzenie analizy sensorycznej owoców.

Sporządzanie dokumentacji z wykonanej analizy sensorycznej.

Praktyczna ocena jakości wybranych gatunków owoców.

Literatura:

Krełowska-Kułas M., 1993. Badanie jakości produktów spożywczych. PWE ,Warszawa

Kijowski j., Sikora T., (red.) 2003. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Wyd. Nauk. Techn. W-wa

Miesięcznik – Przemysł Owocowo-Warzywny i Fermentacyjny.

Efekty uczenia się:

Poznaje współczesne zasady i trendy w ocenach jakości owoców w Europie i Świecie.

Nazywa metody zarządzania jakością owoców wg systemu GLOBALGAP

Wylicza szczegółowe kryteria oceny jakości owoców poszczególnych gatunków

Umiejętności

Odnosi poznane metody sensorycznej oceny jakości do stosowanych technologii produkcji owoców

Nabywa umiejętność stosowania podstawowych zasad zarządzania jakością

Organizuje pracę własna i zespołową

Kompetencje społeczne

Ma świadomość znaczenia poprawnego stosowania metod oceny jakości w pracy indywidualnej i zespołowej

Docenia znaczenie zarządzania jakością na poszczególnych etapach produkcji wysokiej jakości owoców jako przejaw profesjonalizmu i etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

101 sprawdzian wiedzy

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)