Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Byliny ogrodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FL.BYO.SI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Byliny ogrodowe
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rozmnażanie i pielęgnacja bylin. Zasady projektowania rabat bylinowych i umiejętność czytania i realizowania tych projektów. Zapoznanie studenta ze sposobami i terminami rozmnażania i uprawy dekoracyjnych roślin gruntowych oraz podstawowym doborem roślin do założeń ogrodowych.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Organizacja szkółki bylinowej (wizyta w szkółce i krótki opis jej organizacji)

Nowoczesna produkcja bylin w pojemnikach

Wystawy ogrodnicze, obrót bylinami, przechowywanie i traktowanie po posadzeniu

Zasady projektowania rabaty bylinowej

Dobór bylin pod względem dekoracyjnym i tematycznym oraz warunków siedliskowych

Przygotowywanie podłoża do wysiewu nasion, siew nasion, pikowanie

Sposoby rozmnażania wegetatywnego bylin w zależności od ich morfologii: byliny pochodzenia korzeniowego, łodygowo-korzeniowego i łodygowego

Rozpoznawanie wybranych bylin

Analiza projektów rabat bylinowych, umiejętność ich odczytywania, oceniania pod względem merytorycznym i estetycznym

Wykonanie pisemnej oceny przedstawionego projektu rabaty pod względem prawidłowości wykonania planu i nakładów pracy w realizacji projektu

Prezentacja studenta dotycząca wybranego problemu praktycznego z zastosowaniem i rozmnażaniem bylin

Literatura:

Brooks J. 1994. Planting the Country Way. BBC Books, Londyn.

Hertle B., Kiermeier P., Nickig M. 1994. Najpiękniej kwitnące kwiaty ogrodów. Delta, Warszawa.

Jerzy M., Krzymińska A. 2005. Rozmnażanie wegetatywne roślin ozdobnych. PWRiL, Warszawa.

Marcinkowski J. 2002. Byliny ogrodowe. PWRiL, Warszawa.

Radziul E. 2002. Byliny. PWRiL, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wylicza podstawowe, potrzebne elementy materialne i zasób ludzki konieczne do organizacji szkółki roślin bylinowych

Szacuje potrzeby rynku ogrodniczego związanego ze strukturą podaży gatunków roślin bylinowych w kontekście ich morfologii i cyklu rozwojowego

Dostosowuje środki techniczne, sposób rozmnażania, uprawy i zastosowania roślin bylinowych do ich morfologii i wymagań

Umiejętności

Rozróżnia potrzeby życiowe i pielęgnacyjne różnych gatunków bylin ozdobnych na etapie ich produkcji

Znajduje informacje dotyczące uprawy i zastosowania szerokiego spektrum bylin ogrodowych

Ocenia krytycznie przykładowy projekt rabaty wielkopowierzchniowej

Demonstruje sposoby rozmnażania blin na zadanym przykładzie

Przygotowuje prezentację dotyczącą przykładowego problemu związanego z produkcją roślin bylinowych

Kompetencje społeczne

Docenia potrzebę dbałości o estetykę i zdrowotność roślin w terenach zieleni

Przewiduje potrzebę dalszego kształcenia się z zakresu użycia bylin w terenach zieleni i ich rozmnażania

Metody i kryteria oceniania:

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

403 zaliczenie/ocena pracy pisemnej, recenzji, eseju

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

721 demonstracja praktycznych umiejętności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Włodarczyk
Prowadzący grup: Justyna Mazur, Zofia Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)