Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkodniki produktów w przechowalniach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F7.SZP.SI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkodniki produktów w przechowalniach
Jednostka: Katedra Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Omówienie morfologii, biologii i szkodliwości najważniejszych gatunków owadów, roztoczy, ssaków niszczących produkty w magazynach, przechowalniach. Sposoby wykrywania, progi szkodliwości i metody zwalczania istotnych gospodarczo gatunków.

Pełny opis:

Szkodniki produktów spożywczych - zagrożenie i możliwości ich zwalczania

Organizmy uszkadzające tkaniny, skórę i wełnę- morfologia, biologia i szkodliwość wybranych gatunków

Przegląd ważniejszych gospodarczo gatunków szkodników pomieszczeń i urządzeń w przechowalniach

Owady niszczące konstrukcje drewniane – omówienie rozwoju i znaczenia ważniejszych gatunków

Omówienie wybranych gatunków gryzoni występujących w przechowalniach i magazynach

Sposoby wykrywania i metody zwalczania szkodników w magazynach i przechowalniach

Oznaczanie szkodników produktów spożywczych

Identyfikacja uszkodzeń powodowanych przez szkodniki produktów spożywczych, tkanin, konstrukcji drewnianych

Wykrywanie szkodników produktów spożywczych – wycieczka do firmy DDD

Literatura:

1. Boczek J. 1980. Zarys akarologii rolniczej. PWN Warszawa.

2. Boczek J., Brzeski M., Kropczyńska - Linkiewicz D. 1978. Wybrane działy zoologii. PWN Warszawa.

3. Kochman J., Węgorek W. 1997. Ochrona roślin. Plantpress, Kraków.

4. Nawrot J., Winiecki Z. 1993. Ochrona produktów magazynowych przed szkodnikami. IOR Poznań.

5. Robak J., Wiech K. 1998. Choroby i szkodniki warzyw. Plantpress, Kraków.

6. Wnuk A. 1987. Entomologia dla rolników cz. II Szczegółowa. Wyd. AR Kraków

Efekty uczenia się:

Opisuje rozwój i szkodliwość owadów uszkadzających produkty spożywcze, wełniane, skórzane i drewniane

Opisuje biologię i szkodliwość roztoczy żerujących w produktach spożywczych

Opisuje biologię i szkodliwość gryzoni niszczących produkty spożywcze w magazynach

Ocenia metody magazynowania produktów w celu ochrony ich przed owadami i gryzoniami,

Wyjaśnia wzajemne zależności pomiędzy czynnikami abiotycznymi a owadami i sposoby ich wykorzystania do zwalczania szkodników

Ocenia zagrożenia powodowane przez szkodniki magazynowe

Planuje systemy ochrony produktów przed szkodnikami

Umiejętności

Wyszukuje szczegółowe informacje dotyczące zagadnień związanych z organizmami uszkadzającymi produkty w przechowalniach

Identyfikuje uszkodzenia powodowane przez organizmy występujące w magazynach, spichrzach i przechowalniach

Oznacza i klasyfikuje owady żerujące na produktach spożywczych

Przygotowuje prace pisemne dotyczące organizmów występujących w magazynach i interakcji między nimi w oparciu o informacje pochodzące z różnych źródeł

Dokonuje wyboru właściwych metod i sposobów ochrony przed organizmami szkodliwymi w magazynach i przechowalniach

Kompetencje społeczne

Przekazuje społeczeństwu obiektywne informacje dotyczące osiągnięć w zakresie nowych technologii wykorzystywanych w ochronie produktów spożywczych przed szkodnikami w spichrzach i magazynach

Potrafi przewidzieć skutki wykonywanej działalności w zakresie ochrony przechowywanych produktów

Jest świadomy znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)