Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proekologiczna uprawa roli i roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F7.PRE.SI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proekologiczna uprawa roli i roślin
Jednostka: Zakład Żywienia Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Uwarunkowania i podstawy proekologicznych systemów gospodarowania rolniczego. Prototypy proekologicznych systemów, wielofunkcyjne metody w proekologicznych systemach produkcji roślinnej, proekologiczna produkcja rolna w Polsce i w wybranych krajach świata.

Środowisko przyrodnicze a uprawa roli i roślin. Zrównoważone zarządzanie nawożeniem w gospodarstwie i na polu w różnych systemach użytkowania pól i na różnych typach gleb. Współdziałanie nawożenia organicznego i mineralnego. Zrównoważone nawożenie roślin z uwzględnieniem nowych generacji nawozów stałych i ciekłych. Innowacje w zakresie stosowania nawozów. Doradztwo nawozowe w rolnictwie zrównoważonym.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Rozwój idei proekologicznych na świecie i w Polsce. Określenie i zdefiniowanie kierunków i systemów. Znaczenie rolnictwa ekologicznego.

Charakterystyka proekologicznych systemów gospodarowania rolniczego. Uwarunkowania i podstawy, prototypy proekologicznych systemów, wielofunkcyjne metody w proekologicznych systemach produkcji roślinnej, proekologiczna produkcja rolna w Polsce i w wybranych krajach świata.

Środowisko przyrodnicze a uprawa roli i roślin. Wpływ środowiska glebowego oraz warunków klimatycznych na wzrost i rozwój roślin oraz modyfikacja tych czynników pod wpływem uprawy roli. Cykle biogeochemiczne.

Uprawa roli w rolnictwie integrowanym. Uprawa roli a dynamika zmian właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby. Zasady uprawy roli w rolnictwie integrowanym. Modyfikacje i uproszczenia uprawy roli. Nakłady energetyczne na uprawę roli.

Bilans substancji organicznej w glebie przy różnych systemach uprawy i nawożenia. Równoważniki nawozowe nawozów naturalnych i organicznych.

Problematyka zakwaszenia gleb w Polsce w aspekcie zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

Bilans składników pokarmowych – zrównoważone zarządzanie nawożeniem w gospodarstwie i na polu w różnych systemach użytkowania pól i na różnych typach gleb.

Doradztwo nawozowe w rolnictwie zrównoważonym. Komputerowy system doradztwa nawozowego. Współdziałanie nawożenia organicznego i mineralnego. Stopień wykorzystania przez rośliny i działanie następcze składników pokarmowych z nawozów w zależności od typu gleby, gatunku rośliny i stosowanej technologii.

Płodozmiany a nawożenie - wpływ zmianowania na siedlisko. Kompleksy glebowe przydatności rolniczej. Specyficzne wymagania roślin i ich wpływ na opracowanie zmianowań. Dobór stanowisk. Rozmieszczenie poplonów w zmianowaniu. Typy płodozmianów.

Wpływ uprawy roli i nawożenia na wielkość i jakość plonu roślin. Zrównoważone nawożenie roślin z uwzględnieniem nowych generacji nawozów stałych i ciekłych. Innowacje w zakresie stosowania nawozów.

Analiza porównawcza gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych

z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i ekologicznych na tle stosowanych systemów gospodarowania rolniczego.

Ocena jakości gleby w oparciu o próbę szpadlową

Ocena stopnia degradacji gleby oraz bilans glebowej materii organicznej

w różnych systemach uprawy, nawożenia i zmianowania. Oznaczenie glebowej substancji organicznej metodą Tiurina

Obliczanie zapotrzebowania gospodarstwa na nawozy organiczne i mineralne (NPK) metoda bilansową.

Literatura:

1. Tyburski J., Żakowska-Biemans S. 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wydawnictwo SGGW Warszawa.

2. Siebeneicher G.E. 1997. Podręcznik rolnictwa ekologicznego. PWN Warszawa.

3. Upowszechnianie dobrej praktyki rolniczej. 2003. Cz. 1. IUNG Puławy.

4. Mazur T., Mineev M., Debreczeni B. 1993. Nawożenie w rolnictwie biologicznym.

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

403 zaliczenie/ocena pracy pisemnej, recenzji, eseju

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)