Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Indukcja bioróżnorodności z wykorzystaniem roślinnych kultur in vitro

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F7.IBR.SI.OBTSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Indukcja bioróżnorodności z wykorzystaniem roślinnych kultur in vitro
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot uzupełniający - fakultatywny, 7 semestr studiów

Wymagania wstępne: brak

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Wykłady 15 godz.

- Gametyczna embriogeneza - otrzymywanie roślin haploidalnych drogą androgenezy, gynogenezy i redukcji somatycznej

- Metody: podwajania genomów haploidalnych, oceny poziomu ploidalności oraz gametycznego pochodzenia regenerantów.

- Linie podwojonych haploidów i ich wykorzystanie w hodowli odmian heterozyjnych

- Mieszańce form oddalonych. Kultury zarodków mieszańcowych. Zapylenie i zapłodnienie w kulturach in vitro. Mieszańce somatyczne.

- Inżynieria chromosomowa i mieszańce introgresywne

- Somatyczna hybrydyzacja i jej znaczenie w poszerzaniu zmienności genetycznej

- Zmienność somaklonalna – podłoże genetyczne i znaczenie dla bioróżnorodności.

Ćwiczenia 15 godz.

- Przygotowanie pożywek o zróżnicowanym składzie do zakładania własnych kultur in vitro

- Androgeneza. Zakładanie kultur pylnikowych i kultur mikrospor.

- Wykorzystanie zjawiska gynogenezy – kultury zalążni i pąków kwiatowych

- Indukowana partenogeneza – kultury zalążków po zapyleniu obcym pyłkiem

- Kultury protoplastów u wybranych gatunków warzyw i ich fuzja.

- Mieszańce międzygatunkowe, kultury izolowanych zalążków – technika embryo rescue

- Obserwacje wyników założonych doświadczeń i ich interpretacja – mikroskop binokularny i odwróconego pola, dokumentacja fotograficzna

Literatura:

Podstawowa:

Maleszy S. 2009. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa

Michalik B. (red.) 2009. Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii. PWRiL, Poznań

Maluszynski M., Kasha K.J., Forster B.P. Szarejko I. (ed.). 2003. Doubled Haploid Production in Crop Plants. A manual.

Uzupełniająca:

Bajaj Y.P.S., 1988. Biotechnology in Agriculture and Forestry, vol. 1-10. Springer, Berlin

Maleszy S., Niemirowicz-Szczytt K., Przybecki Z., 1989. Biotechnologia w genetyce i hodowli roślin. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza - student zna i rozumie:

- podstawowe metody haploidyzacji roslin oraz sposoby diploidyzacji genomów haploidalnych

- charakteryzuje linie podwojonych haploidów i zna ich wykorzystanie w hodowli

- techniki otrzymywania mieszańców oddalonych i ich znaczenie w poszerzaniu zmienności genetycznej

- metody indukowania zmienności w kulturach in vitro

Umiejętności - student potrafi:

- pracować w laboratorium kultur in vitro

- samodzielnie zakładać i prowadzic kultury in vitro

- zastosować techniki zwiększające bioróżnorodnośc u roślin

- interpretować efekty założonych doświadczeń

Kompetencje społeczne - student jest gotów do:

- współpracy w ramach małego zespołu

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: test jednokrotnego wyboru (70% udziału w ocenie końcowej)

Ćwiczenia: test jednokrotnego wyboru i opracowanie raportu z wykonanych doświadczeń (30%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kiełkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Kiełkowska, Katarzyna Stelmach-Wityk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kiełkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Kiełkowska, Katarzyna Stelmach-Wityk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)