Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezglebowe technologie uprawy roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F6.BTU.SI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezglebowe technologie uprawy roślin
Jednostka: Zakład Żywienia Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Właściwości fizyczne i chemiczne podłoży celem właściwego doboru do wybranych technik uprawy i rośliny. Słuchacze kursu zapoznają się z technikami bezglebowych metod uprawy roślin i nabywają umiejętność samodzielnego sporządzenia pożywki i dostosowania jej składu do fazy rozwojowej roślin. Po zakończeniu cyklu nauczania słuchacze powinni umieć przygotowywać szklarnię do uprawy bezglebowej ze szczególnym uwzględnieniem wełny mineralnej.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Wymagania techniczne szklarni przeznaczonej do upraw bezglebowych. Rodzaje i charakterystyka podłoży do bezglebowych technik uprawy.

Przegląd bezglebowych metod uprawy roślin. Uprawa metodą CKP, stołów zalewowych, aeroponiczna, w rynnach uprawowych.

Systemy nawodnieniowe w produkcji pod osłonami (zraszanie, nawadnianie kroplowe, nawadnianie podsiąkowe, nawadnianie zalewowe). Nawadnianie kroplowe – dobór dozowników, kroplowników, częstotliwość nawodnień. Metody sterownia dozowaniem pożywki w nawadnianiu kroplowym.

Przygotowanie szklarni do uprawy na wełnie mineralnej.

Nawozy stosowane w uprawach z fertygacją.

Zagadnienia związane z uprawą, nawożeniem i fertygacją wybranych gatunków roślin. Sterowanie rozwojem roślin poprzez fertygację. Ocena wzrostu i rozwoju roślin pod osłonami – fitomonitoring.

Zaburzenia fizjologiczne związane z nieprawidłowym odżywianiem roślin i warunkami uprawy.

Właściwości fizyczne i chemiczne wód przeznaczonych do fertygacji i nawadniania roślin pod osłonami. Pobieranie próbek wody do analizy. Metody uzdatniana wody. Dobór filtrów. Czyszczenie instalacji nawadniającej.

Przyczyny występowania oraz postępowanie przy nieprawidłowym odczynie i zasoleniu w trakcie uprawy na podłożach inertnych.

Metody dezynfekcji pożywki.

Analiza chemiczna wody (oznaczanie pH, EC, chlor, siarczany, zasadowość).

Sposoby ustalania wielkości czynnika zakwaszającego wodę. Wyznaczanie krzywej zakwaszania wody. Przygotowanie pożywek.

Obliczanie i ustalanie składu chemicznego pożywek dla wybranych gatunków roślin.

Obsługa mieszalnika nawozowego i programu komputerowego sterującego pracą mieszalnika - demonstracja. Oznaczanie składu chemicznego pożywki metodą testową.

Zapoznanie z alternatywnymi systemami w uprawach bezglebowych - zwiedzanie obiektów (wycieczka do wybranego gospodarstwa ogrodniczego: Bory Malinowskie, Brzezie, Krzeszowice).

Literatura:

Chmiel H. 1994. Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL.

Chohura P. 2007. Podłoża ogrodnicze. Plantpress w-w.

Pudelski T. (praca zb.) 1993. Uprawa warzyw pod osłonami. PWRiL W-wa.

Pribyl J. 1990. Hydroponika dla każdego. PWRiL W-wa.

Wysocka-Owczarek M. 2001. Pomidory pod osłonami. Hortpress W-wa.

Wysocka-Owczarek M. 2007. Ocena wzrostu i aktywności roślin oraz ważniejszych parametrów klimatyczno-uprawowych. Hortpress Sp.z o.o.

Uprawa ogórków pod osłonami (praca zb.). 1999. Wyd. Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma podstawową wiedzę z zakresu wyposażenia technicznego szklarni. Rozróżnia podłoża i przypisuje im określone właściwości.

Zna metody upraw bezglebowych. Dokonuje wyboru metody uprawy do gatunku rośliny.

Wykazuje ogólną znajomość z zakresu systemów nawodnieniowych. Opisuje metody sterowania dozowaniem pożywki.

Zna zasady przygotowania szklarni do uprawy na wełnie mineralnej. Dokonuje wyboru nawozów mineralnych do fertygacji.

Wykazuje znajomość zasad uprawy bezglebowej wybranych gatunków roślin. Rozpoznaje zaburzenia fizjologiczne roślin związane z warunkami uprawy.

Ocenia przydatność wód do fertygacji i zna metody ich uzdatniania.

Wymienia zasady postępowania przy nieprawidłowych parametrach pożywki.

Umiejętności

Potrafi pobierać próbki pożywki do analizy. Wykonuje oznaczenia składu chemicznego pożywki.

Ustala dawki kwasu do obniżenia odczynu pożywki.

Ustala skład chemiczny pożywki i oblicza dawki nawozów.

Posiada umiejętność podstawowej obsługi mieszalnika nawozowego . Oznacza skład chemiczny pożywki metodą testową.

Poznaje w wybranych gospodarstwach ogrodniczych uprawy bezglebowe .

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem. Posiada odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadanie.

Rozumie potrzebę formułowania opinii dotyczących osiągnięć w zakresie nowoczesnych technologii w ogrodnictwie i wpływu na środowisko.

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska
Prowadzący grup: Iwona Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)