Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki mikroskopowe w biologii roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F5.TMB.SI.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki mikroskopowe w biologii roślin
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Techniki mikroskopowe w biologii roślin

uzupełniający - fakultatywny

wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotu Biologia komórki, Botanika

Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii

Pełny opis:

Wykłady:

Podstawy preparatyki roślinnej: odczynniki, barwniki, techniki barwienia, techniki preparacyjne.

Ćwiczenia:

Preparaty w kropli wody – analiza morfologii ziaren pyłku różnych gatunków roślin.

Preparaty rozgniatane z wykorzystaniem różnych tkanek i technik ich maceracji – identyfikacja karotenów w korzeniu spichrzowym marchwi, identyfikacja ziaren skrobiowych w aparatach szparkowych u różnych gatunków roślin. Dokumentacja fotograficzna wraz z naniesieniem podziałki mikrometrycznej.

Preparatyka chromosomów mitotycznych metodą maceracji enzymatycznej i nakraplania. Wizualizacja w mikroskopii kontrastu fazowego.

Barwniki fluorescencyjne w preparatyce roślinnej: barwienie jąder komórkowych i kwasów nukleinowych, cytoplazmy i jej składników oraz składników ściany komórkowej.

Prześwietlanie tkanek z wykorzystaniem salicylanu metylu – obserwacje w kontraście Nomarskiego.

Wykonanie preparatów trwałych z pąków kwiatowych wybranych roślin leczniczych metodą parafinową, krojenie bloczków parafinowych, barwienie hematoksyliną i błękitem alcjanowym, obserwacje morfologii i rozwoju pąków na wykonanych preparatach.

Literatura:

Podstawowa:

Soukup A., Tylová E., Essential methods of plant sample preparations for light microscopy. In: Žárský i Cvrčková (red.), Plant cell morphogenesis, Humana Press, 2014

Kurczyńska E.U., Borowska-Wykręt D., Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. PWN, Warszawa, 2007

Wędzony M., Mikroskopia fluorescencyjna dla botaników. PAN, Zakład Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Monografie, Kraków, 1996 Uzupełniająca:

Gerlach D., Zarys mikrotechniki botanicznej. PWRiL, Warszawa, 1972

Filipowicz A., Kuzdowicz A., Mikrotechnika roślinna. PWRiL, Warszawa, 1951

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

barwniki, techniki barwienia i techniki preparacyjne stosowane w badaniach i diagnostyce z zakresu biologii roślin

Umiejętności - potrafi:

obsługiwać mikroskop optyczny, umie wykorzystać różnorodne właściwości światła.

sporządzić preparaty mikroskopowe różnymi technikami z różnorodnego materiału roślinnego

inteKompetencje sporpretować wyniki analiz mikroskopowych

Kompetencje społeczne - jest gotów do::

współpracy w ramach małego zespołu

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny z pytaniami otwartymi i testowymi. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną liczoną z oceny uzyskanej z ćwiczeń i sprawdzianu (50% udziału w ocenie końcowej)

Studenci przygotowują 4 sprawozdania z przeprowadzonych ćwiczeń, na podstawie których uzyskują ocenę z ćwiczeń (średnia arytmetyczna) (50% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grzebelus
Prowadzący grup: Ewa Grzebelus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grzebelus
Prowadzący grup: Ewa Grzebelus, Agnieszka Kiełkowska, Katarzyna Stelmach-Wityk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grzebelus
Prowadzący grup: Ewa Grzebelus, Agnieszka Kiełkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)