Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tissue cultures for crop improvement

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F3.TCC.SM.OOBXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tissue cultures for crop improvement
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Students will learn advanced techniques in plant cell and tissue culture. They will gain the knowledge how to set up and maintain plant cells in in vitro culture using various procedures. Design experiments in and analyzing results.

Course provides graduate-level knowledge of and expertise plant tissue culture theory and practice. It is dedicated to student having basic knowledge in plant tissue cultures. Attendees will learn techniques of culturing plant tissues with special attention to its utilization in plant breeding.

Pełny opis:

Introduction, history, major concepts and importance

Micropropagation and somatic embryogenesis

Haploid production

Interspecific crossing and embryo-rescue

Somatic hybridization

Meristem culture and pathogen-free plants

In vitro selection

Media preparation

Micropropagation

Haploidization

Embryo-rescue

Protoplast cultures

Meristem culture

In vitro selection for salinity tolerance

Literatura:

B. N. Sathyanarayana 2007. Plant Tissue Culture: Practices and New Experimental Protocols I. K. International Pvt Ltd

Plant Propagation by Tissue Culture 2008. Edited by Edwin F. George, Michael A. Hall, Geert-Jan De Klerk. Springer

Internet resources

http://www.springerlink.com/content/n5tm30/?p=b93c5ea7cf094758ba340e329c6dfa91&pi=1

http://www.springerlink.com/content/x57035/?p=b93c5ea7cf094758ba340e329c6dfa91&pi=2

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie zjawisko totipotencji komórek, charakteryzuje różne techniki kultur in vitro

definiuje zjawiska (somatycznej i gametycznej emriogenezy, haploidyzacja, somatyczna hybrydyzacja), charakteryzuje metody indukowania zmienności i selekcji in vitro

cele technik in vitro i praktyczne ich zastosowanie do ulepszania roślin uprawnych

Umiejętności. Student umie: samodzielnie pracować w laboratorium kultur in vitro i zakładać doświadczenia

stosować techniki in vitro zwiększające bioróżnorodność (mieszańce somatyczne, generatywne)

Kompetencje: Student jest gotów do: formułowania obiektywnych opinii na temat zastosowania technik in vitro w kontekście doskonalenia roślin uprawnych

Metody i kryteria oceniania:

test jednokrotnego/wielokrotnego wyboru (70% udziału w ocenie końcowej)

Praktyki zawodowe:

n/d

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)