Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rośliny w procesie inwestycyjnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F3.RPI.SM.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny w procesie inwestycyjnym
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Inwentaryzacja terenów zieleni, gospodarka drzewostanem, specyfikacja roślin w pracach projektowych, ekspertyza dendrologiczna, nowe metody i technologie

oceny kondycji drzew, zasady postępowania z drzewami przy pracach ziemnych, sposoby zabezpieczania roślin na placu budowy, techniki przesadzania starszych

drzew, wymogi dotyczące usytuowania roślin w pasie drogowym

Pełny opis:

Inwentaryzacja terenów zieleni – narzędzia, pomiar terenowy, zapis tabelaryczny i graficzny, analizy.

Operat gospodarki drzewostanem. Wycena roślin przeznaczonych do usunięcia z powodów inwestycyjnych (na podstawie bieżących przepisów prawnych)

Ekspertyza dendrologiczna – zakres, metody badań i dokumentacja.

Zasady specyfikacji roślin w pracach projektowych. Analizy wyceny robót ogrodowych w dokumentach przetargowych.

Sposoby zabezpieczania roślin na placu budowy.

Drzewa i krzewy a sieć uzbrojenia podziemnego. Zasady postępowania z drzewami przy zmianie poziomu gruntu. Skutki utworzenia leja depresyjnego dla żywotności drzew.

Techniki przesadzania starszych drzew.

Wymogi dotyczące usytuowania roślin w pasie drogowym - warunki bezpieczeństwa i zasady doboru roślin

Analiza stanu zabezpieczenia roślin w trakcie trwania inwestycji budowlanej

Sporządzenie inwentaryzacji drzewostanu na zadanym do obserwacji terenie, operatu gospodarki drzewostanem, wycena roślin dla celów prowadzonej inwestycji

Opracowanie ekspertyzy dendrologicznej wybranego okazu.

Literatura:

1. Szewczyk G. 2012. Arborystyka – wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.

2. Szulc A. 2013. Zieleń przy ulicach. Agencja Promocji Zieleni.

3. Bieżące akty prawne

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w procesie inwestycyjnym w oparciu o podstawy biologii, fizyki, prawa

Opisuje rodzaje, terminy i techniki postępowania z drzewami w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz wymogi dotyczące usytuowania roślin w pasie drogowym

Umiejętności

Posiada umiejętność rozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w celu opracowania niezbędnej dokumentacji roślin dla celów procesu inwestycyjnego

Sporządza inwentaryzację terenów zieleni, operat gospodarki drzewostanem, ekspertyzę dendrologiczną, specyfikację roślin w pracach projektowych w formie pisemnej i graficznej

Znajduje mocne i słabe strony przyjętych rozwiązań materiałowych i inżynierskich

Kompetencje społeczne

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga ewentualne następstwa podejmowanych decyzji w środowisku przyrodniczym

Posiada świadomość odpowiedzialności oraz ryzyka, skutków ekonomicznych i społecznych kształtowania środowiska naturalnego. Zachowuje się w sposób profesjonalny.

Ma świadomość potrzeby podnoszenia kompetencji zawodowych

Umie kierować zespołami i pracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

203 zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń praktycznych

302 ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

403 zaliczenie pracy pisemnej

601 ocena umiejętności pełnienia nałożonej funkcji w zespole

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)