Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Naturalnie występujące organizmy o właściwościach farmakopealnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F2.NWO.SI.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Naturalnie występujące organizmy o właściwościach farmakopealnych
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Naturalnie występujące organizmy o właściwościach farmakopealnych

uzupełniający - fakultatywny

wymagania wstepne: brak

Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin

Pełny opis:

Obszary surowcowe świata

Podstawowe metabolity wykazujące właściwości substancji czynnych lub substancji zapasowych u organizmów o komórkowym typie budowy

Znaczenie użytkowe organizmów fotosyntetyzujących zawierających bakteriochlorofil oraz samożywnych plechowców wodnych

Charakterystyka organizmów autotroficznych bogatych w substancje czynne oraz omówienie możliwych sposobów ich kultywacji

Potencjane zagrożenia stosowania naturalnych surowców - trucizny pochodzenia roślinnego

Co to jest geografia botaniczna? Praca z mapami fitogeograficznymi - pozyskiwanie istotnych informacji

"Typy biologiczne" jako przejaw adaptacji organizmów - dlaczego pozyskujemy substancje czynne z różnych fragmentów/organów roślin

Co można wywnioskować na podstawie obserwacji mikroskopowych - organizmy, które znalazły praktyczne zastosowanie w lecznictwie

Diagnostyka botaniczna i analiza surowców roślinnych - pomiar zawartości witaminy C w zebranych materiałach roślinnych

Studium przypadku na podstawie wizji terenowej

Literatura:

Suchorska-Tropiło K., Olszewska-Kaczyńska I. 2013. Botanika lekarska. WYD. SGGW, Warszawa

Materiały udostępnione przez prowadzącego

Atlasy botaniczne i atlas anatomii roślin udostępnione przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

interakcje zachodzące w biosferze, zwłaszcza te, które rzutują na metabolizm roślin

podstawową klasyfikację głównych metabolitów organizmów istotnych z punktu widzenia gospodarczej działalności człowieka

możliwość kumulowania w organizmach substancji o charakterze związków zapasowych, ważnych dla człowieka

charakterystykę przykładowych organizmów wodnych i lądowych stosowanych przez człowieka w celu uzyskiwania produktów prozdrowotnych lub leczniczych

podstawy metod pomocnych w namnażaniu organizmów o znaczeniu farmakopealnym

celowość znajomości organizmów, które mają istone znaczenie w dostarczaniu substancji roślinnych

umiejętności - potrafi

posługiwać się poprawną nomenklaturą botaniczną i techniczną, aby umiejętnie wyciągać wnioski wykonując określone zadanie

korzystać z map fitogeograficznych

zabezpieczyć, przygotować oraz oznaczyć materiał roślinny do analiz

w prawidłowy sposób korzystać z mikroskopu świetlnego i stereoskopowego

oznaczyć zawartość witaminy C w materiale roślinnym metodą miareczkową oraz wskazać jej wady

przewidywać konsekwencje nie korzystania z możliwości pozyskiwania informacji z różnych źródeł by poprawnie rozwiązywać postawione problemy i zadania związane z działalnością inżynierską

Kompetencje społeczne - jest gotów do

docenienia możliwości weryfikacji swojej wiedzy i zrozumienia potrzeby ukierunkowanego samokształcenia

oceny wpływu naturalnego środowiska przyrodniczego na jakość surowca

podjęcia odpowiedzialności za pracę własną i jej znaczący udział w efekcie pracy zespołu oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej

docenienia wartości bioróżnorodności florystycznej w aspekcie utylitarnym

Metody i kryteria oceniania:

test wielokrotnego wyboru (50%)

zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe) (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 5 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska
Prowadzący grup: Ewa Hanus-Fajerska, Iwona Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska, Iwona Kamińska
Prowadzący grup: Ewa Hanus-Fajerska, Iwona Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska, Iwona Kamińska
Prowadzący grup: Ewa Hanus-Fajerska, Iwona Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska, Iwona Kamińska
Prowadzący grup: Ewa Hanus-Fajerska, Iwona Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)