Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza i ocena jakości żywności II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F2.ANC.SM.OBTSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza i ocena jakości żywności II
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady:

Wprowadzenie do przedmiotu, cel i zakres przedmiotu, kontola żywności w Polsce.

Fizykochemiczne metody analizy żywności: pomiary gęstości, lepkości i tekstury oraz oznaczanie kwasowości

Oznaczanie zawartości wody i suchej substancji w żywności, rodzaje wody i jej występowanie w żywności, ekstrakt i jego oznaczanie

Oznaczanie zawartości tłuszczu, ocena fizycznych i chemicznych właściwości tłuszczów

Oznaczanie zawartości związków azotowych, ze szczególnym uwzględnieniem białek

Oznaczanie zawartości cukrów prostych, oligosacharydów i polisacharydów

Oznaczanie zawartości popiołu i jego charakterystyka, metody oznaczania wybranych składników mineralnych. Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego

Oznaczanie zawartości witamin w żywności

Ćwiczenia:

Ćwiczenia wprowadzające. BHP. Pomiary gęstości i lepkości w produktach żywnościowych. Oznaczanie suchej masy metodami chemicznymi

Oznaczanie kwasowości: miareczkowej, potencjometrycznej, lotnej. Oznaczanie ekstraktu rzeczywistego. Oznaczanie zawartości białka metodami pośrednimi i bezpośrednim

Oznaczanie zawartości tłuszczu metodą Soxhleta. Oznaczanie jakości tłuszczu poprzez oznaczanie stałych tłuszczowych

Oznaczanie zawartości cukrów redukujących i sacharozy metodami klasycznymi i przy pomocy HPLC

Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego metodami fizycznymi i chemicznymi. Oznaczanie zawartości wybranych polisacharydów

Oznaczenie zawartości popiołu oraz wybranych składników mineralnych. Oznaczanie zawartości witaminy C w produktach spożywczych jasno- i ciemno zabarwionych

Literatura:

Bączkowicz M., Fortuna T., Juszczak L., Sobolewska-Zielińska J., Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Wydawnictwo UR w Krakowie 2018

Obecnie obowiązujące polskie normy i rozporządzenie

Kędzior W. (red.) 2003 Badanie i ocena jakości produktów spożywczych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Krełowska-Kułas M., 1993. Badanie jakości produktów spożywczych PWE Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

- zasady metod analitycznych: fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych, biochemicznych stosowanych w badaniu jakości produktów żywnościowych

Umiejętności - potrafi:

- przygotować stanowisko pracy, dobrać sprzęt laboratoryjny do danej procedury analitycznej oraz przeprowadzić analizę oznaczanego składnika żywności

- odpowiednio zinterpretować otrzymane wyniki, przygotować sprawozdanie, raportu z przeprowadzonych analiz

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

- koordynacji pracy zespołu, określenia celów i priorytetów oraz do realizacji konkretnych zadań

- spełnienia wymagań i działań dotyczących kontroli jakości żywności

- zapewnienia bezpieczeństwa pracy własnej i innych wynikającej ze stosowania odczynników chemicznych i specjalistycznej aparatury w badaniach żywności

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- obecności i czynnego udziału w ćwiczeniach,

- pisemnych sprawozdań z ćwiczeń. Udział w końcowej ocenie 50%

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bączkowicz, Joanna Sobolewska-Zielińska
Prowadzący grup: Małgorzata Bączkowicz, Joanna Sobolewska-Zielińska, Angelika Wojtyś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)