Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Principles of Plant Cell and Tissue Cultures

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F1a.PPC.SM.OOEXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Principles of Plant Cell and Tissue Cultures
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The course was designed prior to impart knowledge to the students on the various techniques of plant tissue cultures and their role in crop improvement. Valuable hands-on training to those interested in careers in plant breeding and biotechnology.

Literatura:

1. Sathyanarayana B. N. 2007. Plant Tissue Culture: Practices and New Experimental Protocols I. K. International Pvt Ltd

2. Plant Propagation by Tissue Culture. 2008. Edited by Edwin F. George, Michael A. Hall, Geert-Jan De Klerk. Springer

3. Plant Cell Culture. Essential Methods. 2010. Ed. Davey M.R., Anthony P. Willey-Blackwell,.

4. Experiments in Plant tissue culture. 1985. Secon Edition. Ed. Dodds, J.H., Roberts L.E. Cambridge University Press

5. Plant Embryo Culture. Methods and Protocols. 2011. Thorpe T.A., Yeung E.C. Humana Press

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą działań w kierunku zachowania bioróżnorodności

Umiejętności

Potrafi dokonać wyboru właściwych metod, technik,

Ma znajomość obsługi specjalistycznej aparatury stosowanej w laboratorium kultur tkankowych

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, przyjmując w nim różne role, rozwija umiejętność zorganizowanej pracy zespołowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)