Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie terenów zieleni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.DAK.PRTZ7.NI.OOGSY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie terenów zieleni
Jednostka: Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie z problematyką projektowania terenów zieleni miejskiej, ich rozwojem i uwarunkowaniami prawnymi

Pełny opis:

Treści kształcenia

Tereny zieleni miejskie– podstawowe pojęcia i definicje, wprowadzenie do problematyki

Zieleń miejska – historyczny rozwój terenów zieleni miejskiej.

idee urbanistyczne a systemy zieleni.

Współczesne tendencje w projektowaniu zieleni miejskiej. Wiodące kierunki w architekturze krajobrazu i ich wpływ na kształtowanie terenów zieleni.

Klasyfikacje i funkcje terenów zieleni. Tereny zieleni w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, Tereny zieleni jako element krajobrazu.

Elementy kompozycji parku, skweru, placu miejskiego jako elementów systemu zieleni miejskiej

Liniowe formy zieleni - greenway, parkway, korytarze ekologiczne

Kraków – rozwój i kształtowanie systemu terenów zieleni. Współczesne parki krakowskie. Problemy konserwatorskie wybranych ogrodów i parków krakowskich

Wprowadzenie do problematyki, projekt logo projektanta, layout plansz

Wizja w terenie i rejestracja stanu istniejącego- perspektywy z poziomu oczu człowieka

Analiza kompozycyjna, funkcjonalna, widokowa

Wstępna koncepcja zagospodarowania – plan

Wstępna koncepcja zagospodarowania – perspektywy z poziomu oczu człowieka

Projekt ogrodzenia , projekt schodów terenowych ławka, kosz na śmieci - szkice

Wizualizacja projektu

Obrony projektów

Literatura:

1.Karta ateńska, zasady planowania miast przyjęte przez Europejską Radę Urbanistów, Warszawa 1998

2. Orzeszkowa B., Kształtowanie terenów zieleni w miastach, Warszawa 1982

3. Skalski J., Krajobraz miasta w przestrzeni wzrokowej. Patrzeć, widzieć i rozumieć przestrzeń publiczną Warszawy, Warszawa 2003

4. Szulczewska B., Kształtowanie systemów przyrodniczych miasta, Warszawa 1995

5. Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Warszawa 1984

6. Zachariasz A., Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy, ze szczególnym uwzględnieniem parków publicznych, Kraków 2006

Efekty uczenia się:

Definiuje i rozpoznaje formy zieleni miejskiej, potrafi wyróżnić podstawowe elementy kompozycyjne

Klasyfikuje funkcje zieleni miejskiej

Rozpoznaje formy zieleni : liniowe ,powierzchniowe,

Potrafi odczytać i zinterpretować informacje zawarte w dokumentach prawnych dot. zieleni

Umiejętności

Zna zasady analizy przestrzeni miejskiej – analizy widokowe, funkcjonalne, kompozycyjne

Zna zasady doboru elementów małej architektury i form roślinnych przeznaczonych do terenów miejskich

Potrafi przeanalizować funkcje skweru , placu miejskiego

Potrafi zaprojektować kompozycje zieleni skweru, placu miejskiego

Kompetencje społeczne

Potrafi dyskutować i argumentować przyjęte rozwiązania

Potrafi pracować w grupie

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętnsci wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)