Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioakumulacja azotanów i metali ciężkich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.BFR.9BMC5.SI.OOGXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioakumulacja azotanów i metali ciężkich
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy: Ogr, Agroekol. i ochr. rośl, 7 sem. stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Bioinżynieria, 5 sem. stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Ogrod. z market, 7 sem. stacj. inż fakultatywne
Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 5 sem, stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Sztuka ogrodowa, 7 sem. stacj. inż. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedstawienie jednolitego systemu uprawy, nawożenia i doboru gatunków w dostosowaniu do czynników glebowo-klimatycznych oraz reakcji fizjologicznej roślin, szczególnie warzyw, pozwalającej na uzyskanie plonu o niskiej zawartości azotanów, azotynów oraz metali ciężkich szkodliwych dla zdrowia konsumentów. Celem kursu jest zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami agroekologii w odniesieniu do produkcji warzyw i owoców o najwyższej wartości biologicznej i konsumpcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości efektywnego obniżenia bioakumulacji azotanów oraz metali ciężkich, zwłaszcza kadmu i ołowiu. Efektem kształcenia jest rozumienie wpływu nadmiaru azotanów i metali ciężkich na podstawowe procesy fizjologiczne w roślinach (pobieranie wody, fotosynteza, oddychanie) oraz podejmowanie umiejętnych decyzji w zakresie możliwości ograniczania szkodliwych substancji w plonie roślin ogrodniczych.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW:

Toksyczność azotanów i azotynów dla zdrowia różnych grup konsumentów, normy dopuszczające maksymalną zawartość tych związków w produktach żywnościowych, w tym w warzywach świeżych, obowiązujące w Polsce i w innych krajach.

Czynniki genetyczne, glebowe, nawożeniowe (szczególnie nawożenie azotem) oraz klimatyczne mające wpływ na pobieranie azotanów przez rośliny.

Mechanizm pobierania, dystrybucji i metabolizm azotanów w roślinie, ze szczególnym uwzględnieniem metabolizmu węgla (fotosynteza, odddychanie) oraz jego wpływu na syntezę organicznych związków azotowych u roślin.

Normy dopuszczające maksymalną zawartość metali ciężkich w produktach żywnościowych obowiązujące w Polsce i innych krajach. Negatywny wpływ metali ciężkich na organizmy roślinne i zdrowie konsumenta.

Markery określające tolerancję i jej brak u roślin na podwyższoną zawartość metali ciężkich. Czynniki genetyczne, glebowe i nawożeniowe mające istotny wpływ na bioakumulację metali ciężkich, a zwłaszcza kadmu i ołowiu przez rośliny.

Podstawy prognozowania plonów, szczególnie warzyw z obniżoną zawartością metali ciężkich, a zwłaszcza kadmu i ołowiu.

TEMATYKA ĆWICZEŃ:

Metody oznaczania zawartości azotanów w roślinach: paski wskaźnikowe, metoda kolorymetryczna, potencjometryczna. Porównanie metod.

Oznaczanie zawartości azotanów w różnych częściach użytkowych wybranych przez studentów warzyw i owoców metodą potencjometryczną (z wykorzystaniem jonometru Unicam).

Zmiany aktywności reduktazy azotanowej w liściach wybranych warzyw liściowych w zależności od czynników wewnętrznych (miejsce na roślinie) oraz zewnętrznych (doświetlanie, nawożenie azotem) na tle poziomu NO3- w analizowanych częściach roślin – analiza spektrofotometryczna

Wykazanie toksyczności kadmu na siewkach fasoli – pomiar fluorescencji chlorofilu z wykorzystaniem fluorymetru oraz badanie zawartości związków fenolowych w liściach – analiza spektrofotometryczna

Literatura:

Kopcewicz J., Lewak S., 2005. Fizjologia roślin, PWN, Warszawa.

Kabata-Pendias A., Mukherjee A.B., 2007. Trace elements from soil to human, Springer.

Oryginalne prace naukowe dostępne w Katedrze Botaniki i Fizjologii Roślin oraz w Katedrze Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych Wydziału Ogrodniczego UR w Krakowie.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student tłumaczy procesy fizjologiczno-biochemiczne związane z przemianami azotu i metali ciężkich na poziomie komórki i całej rośliny.

Definiuje metody związane z oceną właściwości produktów ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem cech jakościowych.

Wyjaśnia wpływ działalności rolniczej na środowisko naturalne, kształtowanie środowiska oraz zasady rolnictwa zrównoważonego w zakresie obniżania zawartości metali ciężkich i azotanów w plonie.

Przedstawia podstawy nowoczesnych technologii wykorzystywanych w produkcji ogrodniczej i doskonaleniu roślin uprawnych pod względem obniżania zawartości azotanów i metali ciężkich w plonie użytkowym.

Tłumaczy zjawiska fizyczne, niezbędne do rozumienia zasady działania urządzeń pomiarowych, wykorzystywanych w badaniach jakości produktów ogrodniczych/ocenie stanu fizjologicznego roślin.

Umiejętności

Wyjaśnia i kwalifikuje zjawiska, wpływające na jakość produktów ogrodniczych, a także na zmiany stanu środowiska naturalnego, będące efektem działalności człowieka

Pracuje indywidualnie i w zespole, wykonując bardziej skomplikowane eksperymenty badawcze

Używa metod, technik, narzędzi dla rozwiązania szczegółowych zagadnień związanych z praktyką ogrodniczą (jakością produktów ogrodniczych)

Prawidłowo interpretuje, wnioskuje na podstawie wyników samodzielnie przeprowadzonych eksperymentów oraz przedstawionych do oceny wyników badań z innych źródeł

Wykazuje zdolność do podejmowania działań w oparciu o techniki i sposoby ich optymalizacji, pozwalające na poprawę jakości produktów ogrodniczych

Kompetencje społeczne

Prawidłowo ocenia ryzyko i skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska

Demonstruje świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki

Rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się (np. studia drugiego stopnia) i podnoszenia kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych.

Prezentuje świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podnoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Docenia znaczenie społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 5

W pełni rozwiązuje zadania problemowe, odnosząc się do konkretnych zastosowań w praktyce ogrodniczej

Stosuje w pełni narzędzia, porównuje je oraz dobiera do rozwiązania konkretnego problemu, potrafi wskazać na zastosowanie praktyczne

Ocenia metody pod kątem ich przydatności w badaniach praktycznych

Oblicza wielkości parametrów fizjologicznych bezbłędnie

Przypisuje znaczącą wagę do zagrożeń środowiskowych, uwzględnia w swoich działaniach, wykazuje twórcze zaangażowanie w pracy zespołowej i indywidualnej

Na ocenę 4

Rozwiązuje i analizuje zadania, właściwie ocenia metody

Stosuje narzędzia, potrafi analizować zjawiska pod kątem ich wpływu na produkcję ogrodniczą

Potrafi wyjaśnić szerzej zasadę metod badawczych

Oblicza wielkości z drobnymi błędami

Jest świadomy zagrożeń środowiskowych i częściowo uwzględnia je w swoich działaniach, docenia pracę w zespole

Na ocenę 3

Potrafi rozwiązać zadania, ale niedostatecznie je analizuje

Posługuje się narzędziami, służącymi do rozwiązania zadania problemowego

Wymienia metody i zna ich zasadę

Oblicza wielkości ze znacznymi błędami

Podporządkowuje się pracy w zespole i przepisom, zna zagrożenia wynikające z niewłaściwie podejmowanych decyzji, ale ich nie stosuje

Na ocenę 2

Nie potrafi rozwiązać zadań problemowych

Nie potrafi korzystać z narzędzi, służących do rozwiązania zadań problemowych ani argumentować wyników eksperymentu

Nie zna metod badawczych

Nie oblicza zadanych wielkości parametrów fizjologicznych

Nie przestrzega zasad pracy laboratoryjnej oraz w zespole, nie posiada znajomości zasad ryzyka

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)