Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z sadownictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.7s.WYB.NI.OOGOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z sadownictwa
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

kierunkowy - fakultatywny

podstawowe wiadomości z sadownictwa

Katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

W

Rola, budowa i funkcjonowanie systemu korzeniowego drzew owocowych

Gospodarka wodna roślin sadowniczych klimatu umiarkowanego

Regulacje hormonalne między komponentami tworzącymi drzewo owocowe

Fizjoaktywatory w uprawach sadowniczych. Aktywatory oparte na technologii PAT

Wpływ czynników stresowych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin sadowniczych oraz na jakość plonu. Sposoby przeciwdziałania i minimalizacja skutków stresu

Alternatywne sposoby poprawy jakości owoców

Wpływ systemu uprawy drzew owocowych na przebieg procesu fotosyntezy

CW

Sadzenie, rozpinanie konstrukcji i cięcie koron ozdobnych drzew owocowych. Formowanie koron ozdobnych w kolejnych latach prowadzenia drzewa. Pielęgnacja koron ukształtowanych

Przeprowadzanie lustracji sadu, określanie progów zagrożenia występujących chorób i szkodników. Określenie skuteczności stosowanych herbicydów. Określenie populacji mezofauny glebowej

Praktyczne metody ograniczania siły wzrostu drzew – wykonanie obrączkowania, nacinania pni drutowania i nacinania kory

Literatura:

Podstawowa

Ferree D.C. 2003. Apples: Botany, Production and Uses, CABI Publishing.

Jankiewicz L.S. 2011. Fizjologia roślin sadowniczych, PWN, Warszawa

Mika A. 1993. Cięcie drzew i krzewów owocowych, PWRiL, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie

wpływ zabiegów pielęgnacyjnych na fizjologię drzewa owocowego; opisuje szczegółowo budowę i funkcjonowanie systemu korzeniowego

zagadnienia z zakresu modyfikowania warunków siedliskowych w celu poprawy jakości plonu i jego wielkości

metody cięcia i formowania precyzyjnego ozdobnych form koron drzew owocowych

nowoczesne technologie i preparaty wykorzystywane w produkcji owoców

umiejętności - potrafi

identyfikować i analizować zjawiska wpływające na produkcję sadowniczą oraz jakość uzyskiwanych owoców

modelować korony drzew owocowych z wykorzystaniem optymalnych technik i narzędzi

wykonać lustrację sadu, określić progi zagrożenia, sposoby przeciwdziałania

Kompetencje społeczne - jest gotów do

współpracy w ramach małego zespołu

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (50% udziału w ocenie końcowej)

zaliczenie projektu, raporty z ćwiczeń, aktywność w czasie dyskusji zdefiniowanego problemu, test jednokrotnego wyboru (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Błaszczyk, Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Jan Błaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Błaszczyk, Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Jan Błaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)