Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z sadownictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.7s.WYB.NI.OOGOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z sadownictwa
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z najnowszymi nurtami w praktyce i badaniach naukowych w sadownictwie. Szczegółowe omówienie problematyki związanej z gospodarką wodną, fotosyntezą i czynnikami stresowymi wpływającymi na drzewa owocowe. Przedstawiona zostanie budowa systemu korzeniowego drzewa owocowego oraz implikacje jego dla biologii. Studenci w trakcie zajęć praktycznych w sadzie wykonywać będą lustracje. Na podstawie obserwacji będą planować zabiegi. W trakcie warsztatów poświęconych formowaniu i cięciu nabędą praktyczne umiejętności modelowania ozdobnych koron drzew.

Pełny opis:

Rola, budowa i funkcjonowanie systemu korzeniowego drzew owocowych

Gospodarka wodna roślin sadowniczych klimatu umiarkowanego

Fizjoaktywatory w uprawach sadowniczych. Aktywatory oparte na technologii PAT

Wpływ czynników stresowych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin sadowniczych oraz na jakość plonu. Sposoby przeciwdziałania i minimalizacja skutków stresu

Alternatywne sposoby poprawy jakości owoców

Wpływ systemu uprawy drzew owocowych na przebieg procesu fotosyntezy

Sadzenie, rozpinanie konstrukcji i cięcie koron ozdobnych drzew owocowych. Formowanie koron ozdobnych w kolejnych latach prowadzenia drzewa. Pielęgnacja koron ukształtowanych

Przeprowadzanie lustracji sadu, określanie progów zagrożenia występujących chorób i szkodników. Określenie skuteczności stosowanych herbicydów. Określenie populacji mezofauny glebowej

Praktyczne metody ograniczania siły wzrostu drzew – wykonanie obrączkowania, nacinania pni drutowania i nacinania kory

Literatura:

Literatura podstawowa

Ferree D.C. 2003. Apples: Botany, Production and Uses, CABI Publishing,

Mika A. 1993. Cięcie drzew i krzewów owocowych, PWRiL, Warszawa.

Jankiewicz L.S. 2011. Fizjologia roślin sadowniczych, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna wpływ zabiegów pielęgnacyjnych na fizjologię drzewa owocowego. Opisuje szczegółowo budowę i funkcjonowanie systemu korzeniowego

Ma ogólną wiedzę na temat możliwości modyfikowania warunków siedliskowych w celu poprawy jakości plonu i jego wielkości

Zna metody cięcia i formowania precyzyjnego ozdobnych form koron drzew owocowych

Zna nowoczesne technologie i preparaty wykorzystywane w produkcji owoców

Umiejętności

Identyfikuje i analizuje zjawiska wpływające na produkcję sadowniczą oraz jakość uzyskiwanych owoców

Potrafi modelować korony drzew owocowych z wykorzystaniem optymalnych technik i narzędzi

Potrafi wykonać lustrację sadu, określić progi zagrożenia, sposoby przeciwdziałania

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem

Ma świadomość wpływu sadownictwa na kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Maciej Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)