Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transgenika roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.7s.TRR.SI.OBTSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transgenika roślin
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot kierunkowy - obowiązkowy, 7 semestr studiów

Wymagania wstępne: podstawy z inżynierii genetycznej, kultur in vitro roślin

Poznanie technik transformacji komórek roślinnych oraz metodyka uzyskiwania roślin genetycznie modyfikowanych. Poznane zostaną geny selekcyjne i markerowe oraz użytkowe wprowadzone do roślin, odmiany transgeniczne w doświadczeniach i uprawie. Przepisy prawne regulujące badania nad GM roślinami i współistnienie odmian GM w środowisku. W czasie ćwiczeń studenci zapoznają się z wektorowymi technikami transformacji roślin z użyciem Agrobacterium, selekcji i regeneracji roślin transgenicznych oraz ich identyfikacji.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Wykłady - 15 godz.

1. Aktualny stan upraw GM odmian na świecie

2. Kierunki transgenezy roślin

3. Konstrukty genowe, sekwencje regulatorowe

4. Geny markerowe

5. Geny reporterowe, znakowanie fluorescencyjne

6. Wektorowe i bezwektorowe metody transformacji roślin

7. Regulacje prawne i aspekty etyczne oraz środowiskowe związane z badaniami i wprowadzeniem do uprawy roślin GM

Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godz.

1. Przygotowanie materiałów roślinnych i bakteryjnych do transformacji

2. Transformacja roślin z użyciem Agrobacterium tumefaciens

3. Transformacja roślin in planta i VIGS

4. Detekcja transformantów

5. Analiza segregacji transgenu

Literatura:

Podstawowa:

Maleszy S., 2009. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa

Niemirowicz-Szczytt K. 2012. GMO w świetle najnowszych badań. Wyd. SGGW, Warszawa

ISAAA, 2018. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2018. www.isaaa.org

Kempken F. i Jung Ch (red) 2010. Genetic modification of plants. Springer, Heidelberg

Efekty uczenia się:

Wiedza - student zna i rozumie:

- aktualny stan wykorzystania GM odmian roślin na świecie i ich znaczenie dla środowiska i człowieka

- biologiczne i genetyczne mechanizmy procesu modyfikacji genomu roślinnego

- techniki modyfikacji genetycznych roślin i zna ich produkty

- obowiązujące regulacje prawne związane z GMO

Umiejętności - student potrafi:

- zaprojektować i przeprowadzić proces manipulacji genetycznej u roślin

- ocenić skuteczność metod modyfikacji i selekcji materiału o określonych właściwościach

- opracować i przedstawić publicznie opracowanie naukowe

Kompetencje społeczne - student jest gotów do:

- współpracy w zespole

- dyskusji nad specjalistycznym opracowaniem naukowym

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: test jednokrotnego wyboru (50% udziału w ocenie końcowej)

Ćwiczenia: raport z ćwiczeń (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Barański
Prowadzący grup: Rafał Barański, Magdalena Klimek-Chodacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Barański
Prowadzący grup: Rafał Barański, Magdalena Klimek-Chodacka, Tomasz Oleszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)