Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.7s.SDI.SI.OBTSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot kierunkowy - obowiązkowy, 7 semestr studiów

Seminarium ma na celu zapoznanie studentów z wiadomościami na temat zasad przygotowania i formy przyrodniczych prac naukowych oraz techniki pisania prac dyplomowych. Na seminarium studentów zapoznaje się z metodyką gromadzenia literatury przedmiotu i pisania pracy inżynierskiej, sposobem cytowania literatury i zasadami tworzenia bibliografii oraz zagadnieniami związanymi z prawem autorskim. Seminaria uwzględniają indywidualną pracę studenta, obejmującą przedstawienie tematu pracy i jej ogólnych założeń, propozycję podziału tekstu oraz stosowanych metod i uzyskanych wyników w trakcie realizacji pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Charakterystyka prac naukowych: cechy i forma pracy naukowej, podział tekstu, sposób cytowania literatury i zasady tworzenia bibliografii, prawo autorskie.

2. Ogólne zasady przygotowania i pisania prac dyplomowych: metodyka gromadzenia literatury przedmiotu i pisania pracy inżynierskiej: treść, układ i forma pracy (strona tytułowa, spis treści, wstęp, przegląd literatury, cel i zakres pracy, rozwiązanie problemu z podziałem na rozdziały, wnioski lub podsumowanie, spis literatury, słowa kluczowe, streszczenie)

3. Wskazówki redakcyjne: papier, czcionka, edytor, podział tekstu, akapity, konstrukcja tabel i rysunków i ich opis, cytowanie w tekście, jednostki miar, numeracja stron, wydruk pracy, wersja elektroniczna

4. Referowanie przez studentów tematu, planu i założeń pracy inżynierskiej

5. Omówienie prac obejmujących przygotowanie spisu literatury i wstępu do pracy inżynierskiej 6. Referowanie przez studentów metodyki i wyników eksperymentów przeprowadzonych w ramach pracy inżynierskiej i dyskusja

Literatura:

Podstawowa:

Szkutnik Z. Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Poznań, 2005.

Boć J. Jak pisać pracę magisterską. Kolonia Limited Wrocław, 2003.

Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa, 2006.

Uzupełniająca:

Bielec E., Bielec J. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Drukarnia Patria Kraków, 2000.

Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 1998.

Aktualne akty prawne krajowe i uczelniane dotyczące praw autorskich i dokumentacji przebiegu studiów

Efekty uczenia się:

Umiejętności - student potrafi:

- posługiwać się bazami bibliograficznymi w celu wyszukania i zgromadzenia literatury związanej z tematem pracy dyplomowej - przygotować wystąpienie ustne w celu zreferowania tematu, planu i założeń pracy inżynierskiej, stosowanych metod i otrzymanych wyników - stosować odpowiednie wskazówki redakcyjne podczas pisania pracy dyplomowej

- dyskutować w grupie i uzasadniać przyjęte tezy pracy dyplomowej

Kompetencje społeczne - student jest gotów do:

- ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy

- określenia priorytetów służących realizacji postawionego celu

- refleksji nt. znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie: wg ustalonych wytycznych prezentacji ustnych i ich wygłoszenie (70% udziału w ocenie końcowej), tekstu wstępu do pracy inżynierskiej (10%), spisu literatury wg obowiązujących wymogów redakcyjnych (10%), aktywnośc w dyskusji nad prezentowanymi wystąpieniami kolegów (10%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Duliński, Paweł Górka, Marcin Rapacz, Marek Szklarczyk, Dorota Zięba-Przybylska
Prowadzący grup: Robert Duliński, Paweł Górka, Barbara Jurczyk, Marcin Rapacz, Marek Szklarczyk, Dorota Zięba-Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Duliński, Paweł Górka, Dorota Zięba-Przybylska
Prowadzący grup: Robert Duliński, Paweł Górka, Dorota Zięba-Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)