Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proekologiczna uprawa roli i roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.7s.PRO.SI.OOGAY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proekologiczna uprawa roli i roślin
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Uwarunkowania i podstawy proekologicznych systemów gospodarowania rolniczego. Prototypy proekologicznych systemów, wielofunkcyjne metody w proekologicznych systemach produkcji roślinnej, proekologiczna produkcja rolna w Polsce i w wybranych krajach świata.

Środowisko przyrodnicze a uprawa roli i roślin. Zrównoważone zarządzanie nawożeniem w gospodarstwie i na polu w różnych systemach użytkowania pól i na różnych typach gleb. Współdziałanie nawożenia organicznego i mineralnego. Zrównoważone nawożenie roślin z uwzględnieniem nowych generacji nawozów stałych i ciekłych. Innowacje w zakresie stosowania nawozów. Doradztwo nawozowe w rolnictwie zrównoważonym

Pełny opis:

Charakterystyka proekologicznych systemów gospodarowania rolniczego. Uwarunkowania i podstawy, prototypy proekologicznych systemów, wielofunkcyjne metody w proekologicznych systemach produkcji roślinnej, proekologiczna produkcja rolna w Polsce i w wybranych krajach świata.

Środowisko przyrodnicze a uprawa roli i roślin. Wpływ środowiska glebowego oraz warunków klimatycznych na wzrost i rozwój roślin oraz modyfikacja tych czynników pod wpływem uprawy roli. Cykle biogeochemiczne.

Uprawa roli w rolnictwie integrowanym. Uprawa roli a dynamika zmian właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby. Zasady uprawy roli w rolnictwie integrowanym. Modyfikacje i uproszczenia uprawy roli. Nakłady energetyczne na uprawę roli.

Bilans substancji organicznej w glebie przy różnych systemach uprawy i nawożenia. Równoważniki nawozowe nawozów naturalnych i organicznych.

Problematyka zakwaszenia gleb w Polsce w aspekcie zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

Doradztwo nawozowe w rolnictwie zrównoważonym. Komputerowy system doradztwa nawozowego. Współdziałanie nawożenia organicznego i mineralnego. Stopień wykorzystania przez rośliny i działanie następcze składników pokarmowych z nawozów w zależności od typu gleby, gatunku rośliny i stosowanej technologii.

Płodozmiany a nawożenie - wpływ zmianowania na siedlisko. Kompleksy glebowe przydatności rolniczej. Specyficzne wymagania roślin i ich wpływ na opracowanie zmianowań. Dobór stanowisk. Rozmieszczenie poplonów w zmianowaniu. Typy płodozmianów.

Wpływ uprawy roli i nawożenia na wielkość i jakość plonu roślin. Zrównoważone nawożenie roślin z uwzględnieniem nowych generacji nawozów stałych i ciekłych. Innowacje w zakresie stosowania nawozów.

Analiza porównawcza gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych.

Ocena jakości gleby w oparciu o próbę szpadlową

Ocena stopnia degradacji gleby oraz bilans glebowej materii organicznej

Obliczanie zapotrzebowania gospodarstwa na nawozy organiczne i mineralne (NPK) metoda bilansową.

Rozwój idei proekologicznych na świecie i w Polsce. Określenie i zdefiniowanie kierunków i systemów. Znaczenie rolnictwa ekologicznego.

Literatura:

Literatura podstawowa Tyburski J., Żakowska-Biemans S. . 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. , Wydawnictwo SGGW Warszawa., Warszawa.

Siebeneicher G.E. . 1997. Podręcznik rolnictwa ekologicznego. , PWN, Warszawa.

Mazur T., Mineev M., Debreczeni B. . 1993. Nawożenie w rolnictwie biologicznym., Wydawnictwo AR-T, Olsztyn.

Literatura uzupełniająca 2003. Upowszechnianie dobrej praktyki rolniczej. , IUNG, Puławy.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna kierunki i systemy gospodarowania rolniczego. Rozumie znaczenie rolnictwa ekologicznego. Charakteryzuje proekologiczne systemy gospodarowania rolniczego. Ma ogólną wiedzę na temat proekologicznej produkcji rolnej w Polsce i w wybranych krajach świata.

Ma ogólną wiedzę na temat wpływu warunków siedliska (glebowo-klimatycznych) na wielkość i jakość produkcji rolnej.

Zna zasady uprawy roli w rolnictwie konwencjonalnym, integrowanym i ekologicznym.

Zna ogólne zasady bilansowania substancji organicznej oraz składników pokarmowych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu równoważonego zarządzania nawożeniem w gospodarstwie i na polu w różnych systemach użytkowania pól i na różnych typach gleb.

Rozumie współdziałanie nawożenia organicznego i mineralnego. Potrafi określić stopień wykorzystania przez rośliny i działanie następcze składników pokarmowych z nawozów w zależności od typu gleby, gatunku rośliny i stosowanej technologii.

Zna wpływ zmianowania na siedlisko. Określa specyficzne wymagania roślin i ich wpływ na opracowanie zmianowań. Rozróżnia typy płodozmianów.

Ma wiedzę z zakresu wpływu uprawy roli i nawożenia na wielkość i jakość plonu roślin. Identyfikuje i analizuje zjawiska wpływające wartość biologiczną i zdrowotną plonu.

Umiejętności

Potrafi ocenić jakość gleby w oparciu o próbę szpadlową.

Ocenia stopnień degradacji gleby oraz bilansuje glebową materię organiczną w różnych systemach uprawy, nawożenia i zmianowania.

Oblicza zapotrzebowania gospodarstwa na nawozy organiczne i mineralne (NPK) metoda bilansową.

Potrafi analizować i identyfikować czynniki ekonomiczne i ekologiczne na tle stosowanych systemów gospodarowania rolniczego w porównawczej analizie funkcjonowania gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych.

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem.

Posiada świadomość odpowiedzialności i ryzyka oraz skutków środowiskowych, ekonomicznych i społecznych poznanych systemów gospodarowania rolniczego

Ma świadomość wpływu rolnictwa/ogrodnictwa na kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny ograniczony czasowo (test)

zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne)

sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowegoi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Domagała-Świątkiewicz
Prowadzący grup: Iwona Domagała-Świątkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Domagała-Świątkiewicz
Prowadzący grup: Iwona Domagała-Świątkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)