Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proekologiczna uprawa roli i roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.6s.PRO.SI.OOGAY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proekologiczna uprawa roli i roślin
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Uwarunkowania i podstawy proekologicznych systemów gospodarowania rolniczego. Prototypy proekologicznych systemów, wielofunkcyjne metody w proekologicznych systemach produkcji roślinnej, proekologiczna produkcja rolna w Polsce i w wybranych krajach świata.

Środowisko przyrodnicze a uprawa roli i roślin. Zrównoważone zarządzanie nawożeniem w gospodarstwie i na polu w różnych systemach użytkowania pól i na różnych typach gleb. Współdziałanie nawożenia organicznego i mineralnego. Zrównoważone nawożenie roślin z uwzględnieniem nowych generacji nawozów stałych i ciekłych. Innowacje w zakresie stosowania nawozów. Doradztwo nawozowe w rolnictwie zrównoważonym.

Pełny opis:

Rozwój idei proekologicznych na świecie i w Polsce. Określenie i zdefiniowanie kierunków i systemów. Znaczenie rolnictwa ekologicznego.

Charakterystyka proekologicznych systemów gospodarowania rolniczego. Uwarunkowania i podstawy, prototypy proekologicznych systemów, wielofunkcyjne metody w proekologicznych systemach produkcji roślinnej, proekologiczna produkcja rolna w Polsce i w wybranych krajach świata.

Środowisko przyrodnicze a uprawa roli i roślin. Wpływ środowiska glebowego oraz warunków klimatycznych na wzrost i rozwój roślin oraz modyfikacja tych czynników pod wpływem uprawy roli. Cykle biogeochemiczne.

Uprawa roli w rolnictwie integrowanym. Uprawa roli a dynamika zmian właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby. Zasady uprawy roli w rolnictwie integrowanym. Modyfikacje i uproszczenia uprawy roli. Nakłady energetyczne na uprawę roli.

Bilans substancji organicznej w glebie przy różnych systemach uprawy i nawożenia. Równoważniki nawozowe nawozów naturalnych i organicznych.

Problematyka zakwaszenia gleb w Polsce w aspekcie zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

Bilans składników pokarmowych – zrównoważone zarządzanie nawożeniem w gospodarstwie i na polu w różnych systemach użytkowania pól i na różnych typach gleb.

Doradztwo nawozowe w rolnictwie zrównoważonym. Komputerowy system doradztwa nawozowego. Współdziałanie nawożenia organicznego i mineralnego. Stopień wykorzystania przez rośliny i działanie następcze składników pokarmowych z nawozów w zależności od typu gleby, gatunku rośliny i stosowanej technologii.

Płodozmiany a nawożenie - wpływ zmianowania na siedlisko. Kompleksy glebowe przydatności rolniczej. Specyficzne wymagania roślin i ich wpływ na opracowanie zmianowań. Dobór stanowisk. Rozmieszczenie poplonów w zmianowaniu. Typy płodozmianów.

Wpływ uprawy roli i nawożenia na wielkość i jakość plonu roślin. Zrównoważone nawożenie roślin z uwzględnieniem nowych generacji nawozów stałych i ciekłych. Innowacje w zakresie stosowania nawozów.

Analiza porównawcza gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych

z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i ekologicznych na tle stosowanych systemów gospodarowania rolniczego.

Ocena jakości gleby w oparciu o próbę szpadlową

Ocena stopnia degradacji gleby oraz bilans glebowej materii organicznej

w różnych systemach uprawy, nawożenia i zmianowania. Oznaczenie glebowej substancji organicznej metodą Tiurina

Obliczanie zapotrzebowania gospodarstwa na nawozy organiczne i mineralne (NPK) metoda bilansową.

Literatura:

1. Tyburski J., Żakowska-Biemans S. 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wydawnictwo SGGW Warszawa.

2. Siebeneicher G.E. 1997. Podręcznik rolnictwa ekologicznego. PWN Warszawa.

3. Upowszechnianie dobrej praktyki rolniczej. 2003. Cz. 1. IUNG Puławy.

4. Mazur T., Mineev M., Debreczeni B. 1993. Nawożenie w rolnictwie biologicznym.

Efekty uczenia się:

Zna kierunki i systemy gospodarowania rolniczego. Rozumie znaczenie rolnictwa ekologicznego. Charakteryzuje proekologiczne systemy gospodarowania rolniczego. Ma ogólną wiedzę na temat proekologicznej produkcji rolnej w Polsce i w wybranych krajach świata.

Ma ogólną wiedzę na temat wpływu warunków siedliska (glebowo-klimatycznych) na wielkość i jakość produkcji rolnej.

Zna cykle biogeochemiczne pierwiastków.

Zna zasady uprawy roli w rolnictwie konwencjonalnym, integrowanym i ekologicznym.

Zna ogólne zasady bilansowania substancji organicznej oraz składników pokarmowych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu równoważonego zarządzania nawożeniem w gospodarstwie i na polu w różnych systemach użytkowania pól i na różnych typach gleb.

Rozumie współdziałanie nawożenia organicznego i mineralnego. Potrafi określić stopień wykorzystania przez rośliny i działanie następcze składników pokarmowych z nawozów w zależności od typu gleby, gatunku rośliny i stosowanej technologii.

Zna wpływ zmianowania na siedlisko. Określa specyficzne wymagania roślin i ich wpływ na opracowanie zmianowań. Rozróżnia typy płodozmianów.

Ma wiedzę z zakresu wpływu uprawy roli i nawożenia na wielkość i jakość plonu roślin. Identyfikuje i analizuje zjawiska wpływające wartość biologiczną i zdrowotną plonu.

Umiejętności

Potrafi ocenić jakość gleby w oparciu o próbę szpadlową.

Ocenia stopnień degradacji gleby oraz bilansuje glebową materię organiczną w różnych systemach uprawy, nawożenia i zmianowania.

Oblicza zapotrzebowania gospodarstwa na nawozy organiczne i mineralne (NPK) metoda bilansową.

Potrafi analizować i identyfikować czynniki ekonomiczne i ekologiczne na tle stosowanych systemów gospodarowania rolniczego w porównawczej analizie funkcjonowania gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych.

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem.

Posiada świadomość odpowiedzialności i ryzyka oraz skutków środowiskowych, ekonomicznych i społecznych poznanych systemów gospodarowania rolniczego

Ma świadomość wpływu rolnictwa/ogrodnictwa na kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna kierunków i systemów gospodarowania rolniczego. Nie rozróżnia proekologicznych systemów gospodarowania rolniczego.

Nie zna narzędzi do obliczania zapotrzebowania gospodarstwa na nawozy organiczne i mineralne (NPK) metoda bilansową.

Nie zna metody ocena jakości gleby w oparciu o próbę szpadlową.

Nie oblicza bilansu glebowej materii organicznej.

Nie jest świadomy odpowiedzialności i ryzyka oraz skutków środowiskowych, ekonomicznych i społecznych poznanych systemów działalności rolniczej

Na ocenę 3

Wymienia proekologiczne systemy gospodarowania rolniczego, ale nie potrafi ich scharakteryzować.

Zna kilka narzędzi do obliczania zapotrzebowania gospodarstwa na nawozy organiczne i mineralne (NPK) metoda bilansową.

Opisuje metodę oceny jakości gleby w oparciu o próbę szpadlową

Oblicza bilans glebowej materii organicznej ze znaczącymi błędami

Zna zagrożenia środowiskowe, ekonomiczne i społeczne działalności rolniczej, ale nie odnosi ich do praktycznego działania

Na ocenę 4

Wymienia proekologiczne systemy gospodarowania rolniczego, charakteryzuje je.

Stosuje prawidłowo wszystkie narzędzia do obliczania zapotrzebowania gospodarstwa na nawozy organiczne i mineralne (NPK) metoda bilansową.

Stosuje metodę oceny jakości gleby w oparciu o próbę szpadlową

Oblicza bilans glebowej materii organicznej z drobnymi błędami

Jest świadomy odpowiedzialności i ryzyka oraz skutków środowiskowych, ekonomicznych i społecznych poznanych systemów działalności rolniczej. Częściowo uwzględnia je w swoich działaniach

Na ocenę 5

Wymienia proekologiczne systemy gospodarowania rolniczego, charakteryzuje je. Wskazuje na zalety i wady poszczególnych systemów.

Stosuje prawidłowo wszystkie narzędzia do obliczania zapotrzebowania gospodarstwa na nawozy organiczne i mineralne (NPK) metoda bilansową. Porównuje je oraz dobiera do rozwiązania konkretnego problemu

Stosuje metodę oceny jakości gleby w oparciu o próbę szpadlową i prawidłowo interpretuje uzyskane spostrzeżenia.

Oblicza bilans glebowej materii organicznej bez błędów

Jest świadomy odpowiedzialności i ryzyka oraz skutków środowiskowych, ekonomicznych i społecznych poznanych systemów działalności rolniczej. Przypisuje im znaczącą wagę i uwzględnia w swoich działaniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Domagała-Świątkiewicz
Prowadzący grup: Iwona Domagała-Świątkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)