Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.6s.OWI.NI.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Student zapoznaje się z pojęciami i terminologią używaną w prawie własności intelektualnej. Poznaje najważniejsze uregulowania z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej w ustawodawstwie krajowym, unijnym i międzynarodowym. Poznaje procedury uzyskiwania praw wyłącznych (patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji) na przedmioty własności przemysłowej oraz instytucje krajowe i międzynarodowe powołane do udzielania takich praw. Rozumie istotę i wartość własności intelektualnej oraz potrzebę i zasadność jej ochrony.

Pełny opis:

1.Prawa własności intelektualnej: prawo autorskie i prawo własności przemysłowej. Źródła prawa. Twórczość literacka i artystyczna jako przedmiot prawa autorskiego. Pojęcie utworu. Kategorie utworów. Twórca jako podmiot prawa autorskiego, autorskie prawa osobiste i majątkowe.Ograniczenia autorskich praw majątkowych, dozwolony użytek prywatny i publiczny utworów. Prawo cytatu. Plagiat. Prawa pokrewne.

2.Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki i wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe i oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych, odmiany roślin. Organy udzielające praw wyłącznych obejmujących terytorium Polski: UP RP, OHIM, EUP, WIPO. Ochrona wzorów przemysłowych. Pojęcie wzoru przemysłowego. Przesłanki zdolności rejestracyjnej. Dokumentacja zgłoszeniowa i tryb uzyskiwania ochrony. Treść i zakres prawa z rejestracji.

3.Ochrona wynalazków i wzorów użytkowych. Przesłanki zdolności patentowej (ochronnej) wynalazku i wzoru użytkowego. Procedura udzielania patentów: krajowa, regionalna, międzynarodowa. Dokumentacja zgłoszeniowa. Treść i zakres prawa ochronnego. Ochrona wynalazków biotechnologicznych. Źródła informacji patentowej.

4.Ochrona znaków towarowych. Definicja znaku towarowego. Rodzaje znaków towarowych. Cechy i funkcje znaku towarowego. Tryb uzykiwania ochrony. Treść prawa ochronnego. Ochrona oznaczeń geograficznych. Źródła prawa. Definicja, funkcje i klasyfikacja oznaczeń geograficznych. Procedura rejestracji. Treść i zakres prawa ochronnego. Ochrona prawna odmian roślin. Ochrona topografii układów scalonych.

5.Prawa wyłączne na przedmioty własności przemysłowej i ich charakter- podsumowanie. Wygaśnięcie, unieważnienie i naruszenia praw wyłącznych. Zarządzanie i obrót prawami wyłącznymi.

Literatura:

Literatura podstawowa: Adamczak A., du vall M. (red.) 2010. Ochrona własności intelektualnej. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. Sieńczyło-Chlabicz J. (red.) 2011. Prawo własności intelektualnej. Wyd. LexisNexis, Warszawa. Akty prawne: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Literatura uzupełniająca: Golat R. 2011. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa. Michniewicz G. 2012. Ochrona własności intelektualnej. Wykłady specjalizacyjne. Wyd. C.H.Beck, Warszawa. Załucki M. (red.) 2010. Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. Wyd. Difin SA, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Zna pojęcia, normy i regulacje prawne stosowane w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej, zna procedury uzyskiwania praw wyłącznych, rozumie cele i zasady ochrony własności intelektualnej. Wie jak korzystać z zasobów informacji patentowej.

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru; test uzupełnień, pytania opisowe.

ocena niedostateczna - student nie zna i nie rozumie podstawowych pojęć oraz zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego i nie wie jak funkcjonują typowe struktury i instytucje z tego zakresu

ocena dostateczna - student zna jednak nie do końca rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Zna jednak nie do końca wie jak funkcjonują typowe struktury i instytucje związane z ochrona własności przemysłowej

ocena dobra - student w wystarczającym stopniu zna i rozumie zarówno podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego jak również i funkcjonowania typowych rodzajów struktur i instytucji z tego zakresu

ocena bardzo dobra - student bardzo dobrze zna i rozumie zarówno podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego jak również i funkcjonowanie typowych rodzajów struktur i instytucji z tego zakresu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.