Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwencjonalna i molekularna hodowla roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.6s.KMH.SI.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwencjonalna i molekularna hodowla roślin
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Konwencjonalna i molekularna hodowla roślin

kierunkowy - obowiązkowy

wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotu Genetyka i Genomika Roślin

Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii

Pełny opis:

Wykłady:

Organizacja hodowli w Polsce i Europie, typy odmian i rejestracja

Cechy jakościowe i ilościowe, interakcja genotypowo-środowiskowa, odziedziczalność cech

Istniejące źródła zmienności zasobów genowych, poliploidalność, rekombinacja

Indukowanie zmienności na drodze mutagenezy, transgenezy, zmienność somaklonalna

Biologia kwitnienia w procesie hodowli, mechanizmy warunkujące samo- i obcopłodność

Podstawy genetyki populacji, kojarzenie w pokrewieństwie

Cele hodowli roślin leczniczych, ocena materiału hodowlanego, selekcja i reakcja na selekcję

Hodowla konwencjonalna roślin samopłodnych

Hodowla konwencjonalna roślin obcopłodnych

Heterozja i hodowla odmian mieszańcowych

Zmienność genetyczna na poziomie molekularnym, źródła zmienności

Podstawowe metody laboratoryjne (hybrydyzacja, PCR, elektroforeza)

Wybrane techniki identyfikacji polimorfizmów DNA

Mapowanie genetyczne i mapowanie asocjacyjne, sprzężenie pomiędzy markerem i cechą, loci cech ilościowych (QTL)

Wykorzystanie markerów molekularnych w procesie hodowli nowych odmian

Ćwiczenia:

Ocena materiałów hodowlanych

Krzyżowanie, ocena samoniezgodności i męskiej sterylności

Symulacje zmian struktury populacji i postępu hodowlanego

Identyfikacja i interpretacja markerów dominujących

Identyfikacja i interpretacja markerów kodominujących

Literatura:

Podstawowa:

Malepszy S. (red.) 2009. Biotechnologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Michalik B. (red.) 2009. Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

Charakterstykę typów odmian roślin uprawnych i metody ich otrzymywania

Mechanizmy warunkujące powstanie zmienności genetycznej oraz jej znaczenie w procesie doskonalenia roślin uprawnych

Zmiany fenotypowe i genetyczne w roślinach i ich populacjach zachodzące pod wpływem czynników środowiskowych i procesów genetycznych

Cele oraz techniczne i biologiczne sposoby kontrolowanego zapylenia

Charakterystykę najpowszechniej używanych systemów identyfikacji markerów molekularnych

Zasady mapowania genetycznego i mapowania asocjacyjnego

Umiejętności - potrafi:

Opisać zmienność cech użytkowych materiałów hodowlanych

Przeprowadzić kontrolowane zapylenia i ocenić ich skuteczność

Przenalizować modele zmian genetycznych zachodzących w populacjach

Założyć reakcję łańcuchową polimerazy (PCR)

Wykonać elektroforezę produktów powielania PCR

Zinterpretować wyniki analiz molekularnych

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

Formułowania opinii na temat znaczenia hodowli roślin oraz możliwości udoskonalania roślin uprawnych

Metody i kryteria oceniania:

test jednokrotnego wyboru, ocena końcowa jest średnią ważoną liczoną z oceny uzyskanej z raportu z ćwiczeń i testu (51% udziału w ocenie końcowej) raport (sprawdzian umiejętności,rozwiązanie zadania problemowego) ocena końcowa jest średnią ważoną liczoną z oceny uzyskanej z raportu z ćwiczeń i testu (49% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Adamus, Dariusz Grzebelus
Prowadzący grup: Adela Adamus, Rafał Barański, Dariusz Grzebelus, Agnieszka Kiełkowska, Katarzyna Stelmach-Wityk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzebelus, Agnieszka Kiełkowska
Prowadzący grup: Rafał Barański, Dariusz Grzebelus, Agnieszka Kiełkowska, Emilia Morańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzebelus, Agnieszka Kiełkowska
Prowadzący grup: Rafał Barański, Dariusz Grzebelus, Agnieszka Kiełkowska, Katarzyna Stelmach-Wityk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)