Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwencjonalna i molekularna hodowla roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.6s.KMH.SI.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwencjonalna i molekularna hodowla roślin
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedstawione będą sposoby doskonalenia roślin uprawnych, zwłaszcza tych o właściwościach leczniczych i prozdrowotnych, metodami konwencjonalnymi oraz z wykorzystaniem biotechnologii. Student pozna czynniki wpływające na zmienność cech użytkowych roślin oraz procesy prowadzące do zmian fenotypowych i genetycznych w ich populacjach. Pozna sposoby kontroli kojarzenia osobników i otrzymywania potomstwa oraz oceny ich wartości dla otrzymania nowych odmian. Scharakteryzowane zostaną metody laboratoryjne wykorzystywane w celu identyfikacji markerów molekularnych oraz podstawowe systemy identyfikacji markerów dominujących i kodominujących.

Pełny opis:

Organizacja hodowli w Polsce i Europie, typy odmian i rejestracja

Cechy jakościowe i ilościowe, interakcja genotypowo-środowiskowa, odziedziczalność cech

Istniejące źródła zmienności zasobów genowych, poliploidalność, rekombinacja

Indukowanie zmienności na drodze mutagenezy, transgenezy, zmienność somaklonalna

Biologia kwitnienia w procesie hodowli, mechanizmy warunkujące samo- i obcopłodność

Podstawy genetyki populacji, kojarzenie w pokrewieństwie

Cele hodowli roślin leczniczych, ocena materiału hodowlanego, selekcja i reakcja na selekcję

Hodowla konwencjonalna roślin samopłodnych

Hodowla konwencjonalna roślin obcopłodnych

Heterozja i hodowla odmian mieszańcowych

Zmienność genetyczna na poziomie molekularnym, źródła zmienności

Podstawowe metody laboratoryjne (hybrydyzacja, PCR, elektroforeza)

Wybrane techniki identyfikacji polimorfizmów DNA

Mapowanie genetyczne i mapowanie asocjacyjne, sprzężenie pomiędzy markerem i cechą, loci cech ilościowych (QTL)

Wykorzystanie markerów molekularnych w procesie hodowli nowych odmian

Ocena materiałów hodowlanych

Krzyżowanie, ocena samoniezgodności i męskiej sterylności

Symulacje zmian struktury populacji i postępu hodowlanego

Identyfikacja i interpretacja markerów dominujących

Identyfikacja i interpretacja markerów kodominujących

Literatura:

Biotechnologia roślin- Malepszy S. (red.) Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2009

Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii - Michalik B. (red.) Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Poznań 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje typy odmian i opisuje metody ich otrzymywania

Wyjaśnia mechanizmy warunkujące powstanie zmienności genetycznej oraz jej znaczenie w procesie doskonalenia roślin uprawnych

Wyjaśnia zmiany fenotypowe i genetyczne w roślinach i ich populacjach zachodzące pod wpływem czynników środowiskowych i procesów genetycznych

Wyjaśnia cele i opisuje techniczne i biologiczne sposoby kontrolowanego zapylenia

Charakteryzuje najpowszechniej używane systemy identyfikacji markerów molekularnych

Opisuje zasady mapowania genetycznego i mapowania asocjacyjnego

Umiejętności

Opisuje zmienność cech użytkowych materiałów hodowlan

Przeprowadza kontrolowane zapylenia i ocenia ich skuteczność

Analizuje modele zmian genetycznych zachodzących w populacjach

Zakłada reakcję łańcuchową polimerazy (PCR)

Wykonuje elektroforezę produktów powielania w żelach agarozowych i poliakrylamidowych

Interpretuje wyniki analiz molekularnych

Kompetencje społeczne

Formułuje opinie na temat znaczenia hodowli roślin oraz możliwości udoskonalania roślin uprawnych

Metody i kryteria oceniania:

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

707 test jednokrotnego wyboru)

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Adamus, Dariusz Grzebelus
Prowadzący grup: Adela Adamus, Rafał Barański, Dariusz Grzebelus, Agnieszka Kiełkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)