Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geodezja i kartografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.6s.GEO.NI.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja i kartografia
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Podstawowe zagadnienia dotyczące układów współrzędnych, rodzajów map, obliczeń geodezyjnych, pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, katastru i ksiąg wieczystych.

Pełny opis:

Wprowadzenie do przedmiotu. Układy współrzędnych. Rodzaje, formy i oznaczenia map. Rachunek współrzędnych i obliczenia geodezyjne

Rodzaje osnów geodezyjnych. Techniki i metody pomiarów sytuacyjnych, satelitarnych i fotogrametrycznych. Opracowanie wyników pomiaru. Zasady i cele geodezyjnej inwentaryzacji terenów zieleni

Metody i sposoby niwelacji. Wyznaczanie wysokości i określanie podstawowych elementów i form ukształtowania powierzchni Ziemi

Technologia sporządzenia mapy: kartowanie i opracowanie rysunku oraz numerycznej formy mapy

Podstawowe zagadnienia z zakresu ewidencji gruntów i budynków (katastru) oraz ksiąg wieczystych

Przeliczanie skal i interpretacja map. Wyznaczenie współrzędnych punktów, długości odcinków na mapach i profilu z mapy

Obliczenia geodezyjne: rachunek współrzędnych, obliczanie pól powierzchni różnymi metodami

Niwelacja geometryczna: pomiar i obliczenie rzędnych terenu

Pomiary sytuacyjne i sposoby tyczenia (wyznaczania) pojedynczych obiektów. Wykonanie rysunku kartometrycznego

Geodezyjna inwentaryzacja terenu zieleni

Literatura:

Jagielski A. 2011. Geodezja I, GEODPIS, Kraków.

Jagielski A., Marczewska B. 2009. Geodezja w gospodarce nieruchomościami, GEODPIS, Kraków.

Kurałowicz Z. 2010. Od taśmy mierniczej i krokiewki do GPS, Wydawnictwo PG, Gdańsk.

Łyszkowicz A. 2007. Geodezja, czyli sztuka mierzenia Ziemi, Wydawnictwo UW-M, Olsztyn.

Łyszkowicz A. 2008. Podstawy geodezji, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.

Przewłocki S. 2009. Geomatyka, PWN, Warszawa.

Wysocki J. 2000. Geodezja z fotogrametrią dla inżynierii środowiska i budownictwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Rozróżnia układy współrzędnych, rodzaje i formy map oraz geodezyjne bazy danych i systemy informacyjne

Rozpoznaje rodzaje osnów geodezyjnych, wskazuje metody i techniki pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, satelitarnych, fotogrametrycznych i inwentaryzacyjnych

Wdraża zasady rachunku współrzędnych, stosuje różne metody obliczeń geodezyjnych oraz sposoby określania wybranych elementów rzeźby terenu

Charakteryzuje technologie kartowania i opracowania map oraz definiuje i dobriera dokumentację geodezyjną do celów inwentaryzacji, waloryzacji i projektowania terenów zieleni

Umiejętności

Wykonuje podstawowe obliczenia geodezyjne różnymi metodami

Organizuje i przeprowadza proste pomiary szczegółów terenowych, posługuje się sprzętem i instrumentami geodezyjnymi, opracowuje wyniki pomiarów

Oblicza elementy geometryczne wybranych szczegółów i form ukształtowania terenu, rozwiązuje proste zadania geodezyjne oraz sporządza rysunek kartometryczny

Interpretuje i wykorzystuje mapy do celów pomiarów inwentaryzacyjnych i projektowania inżynierskiego

Kompetencje społeczne

Kreatywność i chęć uczenia się i doskonalenia umiejętności przez całe życie zawodowe

Świadomość rangi działalności inżynierskiej oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje

Postępowanie zgodne z zasadami etyki, zdolność do współdziałania i pracy w grupie oraz otwartość na przyjmowanie różnych funkcji i wypełniania różnych zadań

Metody i kryteria oceniania:

707 test jednokrotnego wyboru)

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

101 sprawdzian wiedzy

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.