Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia kwitnienia roślin ogrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.6s.BIO.NI.OOGOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia kwitnienia roślin ogrodniczych
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z procesem kwitnienia roślin uprawnych. Zawiązywanie i różnicowanie pąków kwitowych roślin uprawnych. Budowa kwiatów najważniejszych rodzin roślin ogrodniczych w odniesieniu do mechanizmów zapylania. Przebieg procesu kwitnienia, zapylania i zawiązania owoców i nasion.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Po co rośliny kwitną? Rozmnażanie wegetatywne i generatywne. Zalety wady.

Historia badań nad kwitnieniem

Schemat procesu kwitnienia

Przyczyny zawiązywania kwiatów

Teoria florigenu, rola długość dnia w zawiązywaniu paków kwiatowych

Wpływ temperatury na zawiązywanie paków kwiatowych truskawki

Różnicowanie pąków kwiatowych

Podstawowe pojęcia z dziedziny zapylenia .Termin kwitnienia

Zapylenie – wiatropylność – owadopylność

Samopylność, zapylanie roślin wodnych

Przerastanie łagiewki, zjawisko niezgodności. Rola mentora pyłkowego

Zapłodnienie. Zapłodnienie in vitro

Dobór zapylaczy dla ważnych produkcyjnie gatunków ogrodniczych

Zawiązywanie owoców

Budowa kwiatów jako przystosowanie do różnych sposobów zapylenia.

Zapoznanie z przystosowaniem budowy kwiatów roślin ogrodniczych do różnych sposobów zapylenia

Wykonanie oznaczenie żywotności pyłku gatunków roślin uprawnych

Określanie stopnia rozwoju pąków kwiatowych wybranych gatunków roślin uprawnych (na podstawie obserwacji wykonanych z wykorzystaniem lupy steoroskopowej)

Zapoznanie ze stadiami różnicowania pąków kwiatowych gatunków roślin uprawnych (obserwacje preparatów mikroskopowych)

Ocena efektywności procesu kwitnienia na podstawie jakości uzyskanego plonu owoców

Literatura:

1. Jankiewicz L.S., Lipecki J. 2011. Fizjologia roślin sadowniczych. Rozdział 11. Kwitnienie. wyd. PWN

2. Nyeki J., Soltesz M. 1996. Floral biology of temperature zone fruit trees and small fruits. Akademiai Kiado Budapeszt.

3. Person P., Louveaux J. 1984. Pollination et production vegetales.

4. Szafer W. 1969. Kwiaty i zwierzęta. PWN.

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Wyjaśnia fizjologiczne podstawy procesów zawiązywania i różnicowania pąków kwiatowych

Tłumaczy przebieg procesu zapylania kwiatów i zapłodnienia zalążków

Objaśnia stosunki zapylania roślin ogrodniczych

Posiada wiedzę na temat zależności pomiędzy budową kwiatów roślin ogrodniczych, a sposobem zapylenia

Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu biologii kwitnienia

Umiejętności

Potrafi określić przystosowanie kwiatu do sposobu zapylenia na podstawie jego budowy

Zna metody oznaczania żywotności pyłku gatunków roślin uprawnych

Potrafi określić stadia rozwojowe pąków kwiatowych na podstawie preparatów mikroskopowych

Umie oszacować efektywność procesu kwitnienia na podstawie jakości uzyskanego plonu owoców

Kompetencje społeczne

Posiada świadomość znaczenia doboru odmian zapylających w uprawach ogrodniczych

Analizuje wpływ warunków klimatycznych i środowiskowych na możliwość uzyskania plonu wysokiej jakości

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

731 egzamin ustny

Ćwiczenia

101 sprawdzian wiedzy

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)