Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Agroekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.6s.AGR.NI.OOGAY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Agroekologia
Jednostka: Katedra Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Krajobraz rolniczy jako ekosystem. Czynniki ekologiczne i ich znaczenie. Znaczenie infrastruktury ekologicznej agroekosystemów. Znaczenie różnorodności w krajobrazie rolniczym i konkurencji pomiędzy gatunkami w agrocenozie. Obrót materią i energią w agroekosystemie. Gradacje szkodników i epifitozy jako zjawisko ekologiczne. Ekologiczne skutki intensyfikacji produkcji rolniczej. Systemy programowania i wykorzystania zasobów ekologicznych.

Pełny opis:

Znaczenie różnorodności w krajobrazie rolniczym

Gradacje szkodników i epifitozy jako zjawisko ekologiczne

Ekologiczne skutki intensyfikacji produkcji rolniczej: a) nawożenie i sposób uprawy roli, b) chemiczna ochrona roślin

Systemy programowania i wykorzystania zasobów ekologicznych

Bilans obrotu materią i energią w wybranych typach agroekosystemów

Przetrwanie niekorzystnych pór roku przez organizmy. Przegląd zimowy sadów. Progi zagrożenia, prognozowanie. Rozpoznawanie stadiów zimujących szkodników w sadzie

Znaczenie czynników siedliskowych dla plonowania roślin uprawnych. Analiza wpływu zadrzewień śródpolnych na ograniczenie prędkości wiatru, poprawę bilansu wodnego środowiska, rozkład pokrywy śnieżnej, ochronę wód

tów

Znaczenie infrastruktury ekologicznej agroekosystemów dla organizmów pożytecznych ograniczających występowanie agrofagów. Analiza składu gatunkowego entomofauny związanej z zadrzewieniami śródpolnymi

Rola i znaczenie owadów zapylających dla plonowania roślin. Trzmiele, pszczoły porobnicowate, murarka ogrodowa – przegląd najważniejszych gatunków, metody ochrony biernej i czynnej. Hodowla. Szlaki pokarmowe dla zapylaczy. Rozpoznawanie ważniejszych gatunków krajowych trzmieli

Zależności między organizmami w agroekosystemie. Rola drapieżców i parazytoidów - przegląd rzędów i rodzin owadów. Analiza zależności między organizmami na przykładzie entomofauny związanej z warzywami kapustowatymi

Analiza wpływu zmian w asortymencie roślin uprawnych i systemów uprawy na zachwaszczenie i pozostałe składniki agrocenozy

Analiza wpływu pestycydów na aktywność mikroorganizmów glebowych

Historia roślinnych krajobrazów Polski (wycieczka do Instytutu Botaniki PAN w Krakowie)

Literatura:

Ilnicki P. Polskie rolnictwo a ochrona środowiska. AR w Poznaniu. 2004.

Listowski A. (red.). Agroekologiczne podstawy uprawy roślin. PWN. Warszawa 1983.

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R., Ekologia. Krótkie wykłady. PWN Warszawa 2005.

Wiąckowski S. Ekologia ogólna. Branta. 2008.

Prończuk J. Podstawy ekologii rolniczej. PWN W-wa. 1982

Tischler W. Agroekologia. PWRiL Warszawa 1971

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej http://iung.pl/dpr/publikacje/kodeks_dobrej_praktyki_rolniczej.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje różnice między ekosystemem naturalnym, a agroekosystemem. Tłumaczy zasady homeostazy ekosystemu i jej znaczenie w rolnictwie. Analizuje przepływ energii i obieg materii w ekosystemie

Interpretuje wpływ czynników siedliskowych na plonowanie roślin uprawnych. Opisuje związki pomiędzy działaniem poszczególnych czynników. Tłumaczy znaczenie czynników biotycznych

Rozumie znaczenie różnorodności gatunkowej, genetycznej i krajobrazowej w terenach rolniczych

Rozumie znaczenie bioróżnorodności i jej wpływu na stabilność agroekosystemu

Zna znaczenie infrastruktury ekologicznej i jej wpływu na agrofagi i organizmy pożyteczne

Posiada wiedzę dotyczącą działań w kierunku zachowania bioróżnorodności i metod protegowania organizmów pożytecznych (parazytoidów, drapieżców, zapylaczy)

Rozumie plonotwórcze znaczenie procesu zapylenia roślin, zna owady zapylające

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat trzmieli, murarki ogrodowej, pszczół porobnicowatych

Ma pogłębioną wiedzę na temat wzajemnych zależności pomiędzy organizmami (fitofagi/entomofagi)

Ma rozszerzoną wiedzę na temat wpływu działalności rolniczej na środowisko

Opisuje ekologiczne skutki intensyfikacji produkcji rolniczej. Przedstawia wpływ nawożenia i sposobu uprawy roli na plonowanie roślin

Prezentuje uboczne skutki stosowania pestycydów

Tłumaczy zasady Dobrej Praktyki Rolniczej i ich rolę w zrównoważonym rolnictwie. Prezentuje możliwości ograniczenia stosowania pestycydów w ochronie roślin

Umiejętności

Identyfikuje i analizuje zjawiska wpływające na produkcję ogrodniczą

Wie jakie działania podejmować w celu ochrony bioróżnorodności i protegowania organizmów pożytecznych w agroekosystemie

Posiada zdolność podejmowania działań w kierunku zwiększenia oporu środowiska

Przewiduje ekologiczne skutki nieprawidłowego stosowania pestycydów, uproszczonych systemów uprawy i nawożenia

Umie stosować zasady Dobrej Praktyki Rolniczej

Kompetencje społeczne

Ma świadomość ciągłych zmian w technologiach rolniczych i konieczności dostosowywania się do nich

Rozumie potrzebę przekazywania obiektywnych informacji dotyczących zasad Dobrej Praktyki Rolniczej

Potrafi przewidzieć negatywne skutki chemizacji rolnictwa i zna sposoby ich ograniczenia

Ma świadomość społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości

Metody i kryteria oceniania:

731,2 egzamin ustny bez dostępu do podręczników

302 ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

101 sprawdzian wiedzy

403 zaliczenie/ocena pracy pisemnej, recenzji, eseju

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.