Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

AutoCAD 2D w projektowaniu ogrodów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.6s.ACD.NI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: AutoCAD 2D w projektowaniu ogrodów
Jednostka: Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami wspomagania procesu projektowania ogrodów przy użyciu programu AutoCAD, wersja 2011 lub wyższa, firmy Autodesk. W ramach przedmiotu student poznaje: narzędzia służące do rysowania, opisywania i wymiarowania projektów ogrodów 2D oraz przygotowania pliku do wydruku. Student w ramach zajęć samodzielnie opracowuje rysunki prostych obiektów małej architektury oraz projekt ogrodu przydomowego na podstawie dokumentacji stworzonej w ramach przedmiotów: rysunek techniczny i projektowanie ogrodu przydomowego.

Pełny opis:

Wprowadzenie do zajęć wyjaśnienie zasad zaliczenia przedmiotu. Omówienie sposobu przygotowania materiałów niezbędnych do wykonania projektów końcowych: projektu ogrodu przydomowego oraz wybranych obiektów małej architektury.

Wprowadzenie do programu AutoCAD: elementy ekranu programu AutoCAD, obszar roboczy i jego zmiana, dostosowywanie pasków narzędzi, menu główne, menu kursora, wiersza poleceń, cofanie i odtwarzanie wprowadzonych poleceń otwieranie i zapisywanie oraz zamykanie plików tworzenie szablonów i korzystanie z nich.

Przestrzeń robocza AutoCAD’a: ustawianie granic rysunku, formatowanie jednostek miary.

Układy współrzędnych: biegunowy i kartezjański układ współrzędnych, globalny i lokalny układ współrzędnych, bezpośrednie wprowadzanie odległości. Podstawowe elementy rysunkowe: tworzenie rysunków przy użyciu: linii, okręgów i łuków, rysowanie prostokątów, wieloboków, pierścieni, splajnów, polilinii (linie o nastawialnej szerokości) i punktów, szkicowanie, tworzenie i modyfikowanie multilinii.

Rysowanie precyzyjne: lokalizacja punktów charakterystycznych na obiektach – stałe tryby lokalizacji, użycie funkcji Auto Track do rysowania obiektów względem innych obiektów. Dostosowanie skoku i siatki, wykorzystanie linii konstrukcyjnych: prostej i półprostej, sposoby wyboru obiektów, szybki wybór. Oglądanie rysunku: powiększanie i przesuwanie w czasie rzeczywistym (NFRAGM i ZOOM), podgląd dynamiczny, praca w rzutniach sąsiadujących w obszarze modelu, odświeżanie i regenerowanie rysunku.

Modyfikacja obiektów na rysunku: edycja za pomocą uchwytów, polecenia dokonywania zmian, modyfikacji położenia i kształtu obiektów (usuwanie, kopiowanie, wymazywanie, przesuwanie, zmiana wielkości obiektów, kopiowanie równoległe, tworzenie szyku prostokątnego i kołowego, lustrzane odbicie, obracanie, przerywanie, wydłużenie, ucinanie, rozbijanie, fazowanie i zaokrąglanie). Informacje i dane statystyczne: pomiar odległości, powierzchni i współrzędnych, informacje o obiektach, czasie wykonania projektu.

Zarządzanie warstwami i właściwościami obiektów: tworzenie i filtrowanie warstw, ustawianie bieżącej warstwy, widoczność warstw w rysunku, sterowanie kolorem i rodzajem linii. Praca nad pierwszym projektem końcowym: utworzenie pliku bazowego, ustawienie granic rysunku oraz jednostek, stworzenie potrzebnych warstw; przerysowanie prostych rysunków obiektów małej architektury wykonanych na przedmiocie rysunek techniczny przy użyciu poznanych narzędzi rysunkowych i funkcji modyfikacji obiektów.

Tworzenie napisów: tekst prosty i akapitowy, znaki szczególne, edycja tekstu oraz cech linii tekstu, tworzenie i modyfikowanie stylów tekstu, sprawdzanie pisowni, tworzenie ułamków. Wprowadzenie opisów do projektu końcowego.

Wymiarowanie: tworzenie wymiarów liniowych, normalnych, współrzędnych, kątowych oraz wymiarów promieni i średnic, szybkie wymiarowanie, wymiarowanie szeregowe i od bazy, tworzenie linii odniesienia i dodawanie symboli tolerancji geometrycznych, edycja wymiarów, zarządzanie stylami wymiarowania, zapoznanie się ze skalą wymiarowania; wykonanie wymiarowania obiektów narysowanych w pierwszym projekcie końcowym.

Bloki, atrybuty i odnośniki zewnętrzne: tworzenie, wstawianie i rozbijanie bloków – elementów powtarzalnych w projektach, zarządzanie odnośnikami zewnętrznymi, przycinanie bloków i odnośników zewnętrznych, edycja odnośników i bloków w rysunku, definiowanie atrybutów, wstawianie obrazów rastrowych do rysunku, wykorzystania różnych typów map w programie AutoCAD: mapa cyfrowa, mapa analogowa, mapa rastrowa. Design Center – Centrum Danych Projektowych: praca z wieloma rysunkami w jednej sesji, zarządzanie zasobami rysunków (przeglądanie, przenoszenie obiektów między rysunkami)

Praca nad drugim projektem końcowym.

Przygotowanie pliku roboczego: ustawienie granic rysunku, jednostek, stworzenie potrzebnych warstw. Przygotowanie biblioteki bloków roślin i powtarzalnych elementów małej architektury (samodzielne stworzenie potrzebnych bloków lub pozyskanie z darmowych zasobów on-line, wbudowanej do programu biblioteki design center). Wprowadzanie obrazu rastrowego projektu ogrodu przydomowego wykonanego w ramach zajęć Projektowanie ogrodu przydomowego. Wyskalowanie obrazu rastrowego.

Rasteryzacja wprowadzonej bitmapy: wrysowanie zaprojektowanego układu komunikacji, istniejącej i projektowanej zabudowy, obiektów małej architektury, zbiorników wodnych oraz zieleni, wprowadzenie numeracji, dodatkowych opisów i legendy, granic opracowanie, znaku północy magnetycznej.

Kreskowanie i wypełnianie obszarów: tworzenie i modyfikacja obszarów kreskowanych, tworzenie obszarów wypełnionych, definiowanie własnych wzorów kreskowania. Wprowadzenie kreskowań i wypełnień do projektu ogrodu. Wykorzystanie mapy cyfrowej jako bazy do rysowania oraz zewnętrznych odniesień (forma Xref-ów) na podstawie przerysowanego projektu.

Wymiarowanie projektu.

Zwymiarowanie wybranych elementów projektu: nawierzchni, małej architektury, obrysów rabat, grup roślin. Wprowadzenie siatki wymiarowej na planszę z projektowanymi roślinami.

Przygotowanie wydruku: środowisko obszaru Modelu i obszaru Papieru (Arkusza), omówienie różnic pomiędzy obszarem modelu i papieru; tworzenie i ustawiania Arkusza do wydruku, przygotowane przykładowych arkuszów papieru do druku w formacie A4, A3, A2, stworzenie niezbędnych elementów layoutu wydruku: ramek, tabelek znamionowych; tworzenie i modyfikowanie rzutni ruchomych i o nieregularnych kształtach, wstawianie rzutni w obszarze papieru, skalowanie rzutni, podgląd wydruku, style wydruku, rozdzielczość wydruku, skala rysunku drukowanego, kreślenie na drukarce i do pliku. Sprawdzenie i ewentualna korekta właściwości poszczególnych warstw oraz obiektów przed wydrukiem (grubość linii, kolorystyka, styl linii, kreskowania).

Literatura:

1. Rogulski M., 2011. AutoCAD 2011 PL dla studentów. Witkom

2. Pikoń A., 2013. AutoCAD 2013 PL Pierwsze kroki. Helion

3. Mirosław B., 2007. AutoCAD 2007 i 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne. Helion

4. Sikorski P., 2006. AutoCAD w architekturze krajobrazu: wprowadzenie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

5. Jaskulski A., 2013. AutoCAD 2012/LT2012/WS+ Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego. Wersja polska i angielska. PWN

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje podstawowe pojęcia związane z rysowaniem 2D w programie AutoCad.

Zna podstawowe narzędzia do: rysowania na płaszczyźnie (2D), opisywania, wymiarowania projektów ogrodów w programie AutoCad

Zana podstawowe sposoby modyfikacji obiektów 2D w programie AutoCad

Umiejętności

Używa narzędzi do rysowania 2D służących do opracowania w programie AutoCad projektu ogrodu

Potrafi opisać, zwymiarować oraz przygotować do druku rysunki obiektów małej architektury oraz projekt ogrodu w programie AutoCad

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych, w tym planowania i działania w sposób przedsiębiorczy oraz umie pracować w zespole przyjmując w nim różne role

Ma świadomość hierarchii zadań, odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Nawrotek
Prowadzący grup: Monika Czaja, Magdalena Nawrotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Nawrotek
Prowadzący grup: Paulina Olcoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.