Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Utrwalanie, uszlachetnianie i logistyka surowców leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.5s.UUL.SI.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Utrwalanie, uszlachetnianie i logistyka surowców leczniczych
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami utrwalania i uszlachetniania surowców leczniczych i prozdrowotnych. Przekazanie wiedzy o podstawowych przemianach zachodzących w surowcach podczas tych procesów i czynnikach kształtujących te przemiany. Nabycie przez studenta umiejętności obsługi urządzeń i aparatury wykorzystywanych w przygotowywaniu surowca do sprzedaży oraz do oceny jego jakości finalnej. Zapoznanie ze sposobami przygotowania surowców roślinnych do sprzedaży, doborem opakowań, podnoszeniem przewagi konkurencyjnej wyrobów gotowych. Nabycie wiedzy dotyczącej obrotu handlowego, funkcjonowania systemów logistycznych oraz sterowania przepływem surowców i produktów.

Pełny opis:

Sposoby utrwalania i stabilizacji roślin leczniczych i prozdrowotnych. Konserwacja poprzez suszenie - przygotowanie do suszenia, uszlachetnianie, doczyszczanie oraz sortowanie materiału roślinnego. Zasady i technika suszenia. Suszenie naturalne oraz podwyższoną temperaturą. Czynniki wpływające na proces suszenia. Rodzaje i budowa suszarni do ziół. Nowoczesne techniki suszenia (liofilizacja). Wydajność suszenia oraz charakterystyka biologiczna i chemiczna surowca po wysuszeniu. Normy surowcowe

Zasady prawidłowego przechowywania surowców leczniczych i prozdrowotnych. Czynniki oddziaływujące na surowiec w okresie przechowywania. Rodzaje opakowań używanych podczas przechowywania. Ubytki naturalne oraz zmiany składu chemicznego podczas przechowywania

Metody rozdrabniania surowców, sporządzanie mieszanek

Stabilizacja surowców i preparatów leczniczych, otrzymywanie frakcji zawierających określone związki biologicznie czynne

Zamrażanie - przygotowanie do mrożenia, metody i zasady mrożenia, aktywność składników biologicznie czynnych po mrożeniu, olejki eteryczne po mrożeniu

Wyciągi roślinne i ich otrzymywanie - sposoby ekstrakcji (SFE, ASE), rozpuszczalność substancji czynnych, rodzaje wyciągów wodnych i alkoholowych

Konserwacja w oleju i occie. Masła ziołowe

Metody i technika sterylizacji. Biodostępność i poziom składników aktywnych po sterylizacji

Przygotowanie do sprzedaży. Rodzaje, sposoby znakowania opakowań, znaczenia instrukcji używania lub ulotki informacyjnej. Pakowanie, dobór i wzornictwo - typy stosowanych opakowań w zależności od rodzaju surowca. Automatyzacja procesu. Paletyzacja

Własności i ocena użytkowa wyrobów gotowych. Wartość dodana procesu produkcji gotowych do sprzedaży surowców

Zasady prawidłowego obrotu produktami leczniczymi i prozdrowotnymi. Spedycja, czyli organizacja transportu surowców. Logistyka dystrybucji i kanały dystrybucyjne. Zagadnienia związane ze sterowaniem przepływu surowców zielarskich. Logistyka odzysku, czyli postępowania w przypadku reklamacji i wstrzymania lub wycofania z obrotu, ekologistyka i e-Logistyka. Charakterystyka polskiego i międzynarodowego rynku zielarskiego

Przygotowanie suszonego surowca zielarskiego (ziele, liście, owoce, korzenie, kwiaty). Oznaczenie strat masy po suszeniu (wg FP)

Opracowanie zmian z poziomie składników aktywnych po utrwaleniu materiału roślinnego na podstawie danych literaturowych

Opracowanie zamówienia klienta, zarządzanie zapasami, wykonanie planu organizacyjnego transportu bliskiego i dalekiego, praktyczne aspekty doboru opakowań, pakowanie produktów, sporządzanie listów przewozowych, dokumentacji magazynowej, wykonanie kodowania produktów, posługiwanie się elektroniczną wymianą danych

Przegląd materiałów publikacyjnych dotyczących logistyki surowców i produktów

Przygotowanie ekspozycji towarów zielarskich, przyprawowych i innych

Charakterystyka przedsiębiorstw branży zielarskiej w Polsce. Przegląd sklepów zielarsko-medycznych i przyprawowych funkcjonujących w Internecie. Prowadzenie internetowego sklepu z analogicznym asortymentem

Literatura:

Podstawowa

Utrwalanie i przechowywanie żywności - Zin M. (red.) WUR Rzeszów 2008

Polskie zioła lecznicze i uzdrawiające - Wasilewska G. Wydawnictwo RM Sp. z o.o. Warszawa 2015

Prawie wszystko o ziołach i ziołolecznictwie - Senderski M.E. Wydawnictwo Mateusz E. Senderski Podkowa Leśna 2015

Zamrażanie żywności - Gruda Z., Postolski J.Wydawnictwo WNT Warszawa 1999

Suszarnictwo i przetwórstwo ziół - Przybył J., Karwowska K. SGGW Warszawa 2005

Logistyka w przedsiębiorstwie -Sęk T., Zielecki W., Pisz I. PWE Warszawa 2013

Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego - Lewicki P.P. (red.) WNT Warszawa 2006

Żywność wygodna i żywność funkcjonalna - Świderski F. (red.) WNT Warszawa 2003

Technika opakowań - Emblem A., Emblem H. PWN Warszawa 2014

Uzupełniająca

Panacea, kwartalnik

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość (ŻNTJ), dwumiesięcznik

Wiadomości Zielarskie, miesięcznik

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje metody i techniki utrwalania surowców leczniczych i prozdrowotnych pochodzenia roślinnego

Interpretuje wiadomości dotyczące czynników i procesów wpływających na cechy jakościowe i zmiany składu chemicznego

Definiuje zagadnienia związane z przygotowaniem surowca do sprzedaży i kreowaniem wartości dodanej produktu oraz oceną

Wykazuje znajomość podstawowych technik analitycznych stosowanych w ocenie surowców leczniczych i prozdrowotnych na różnych etapach produkcji

Posiada wiedzę w zakresie obrotu towarowego, organizacji przepływu surowców oraz aktualnej sytuacji rynkowej

Umiejętności

Dostosowuje metody i techniki utrwalania do rodzaju surowca roślinnego w celu uzyskania wartościowego produktu finalnego o powtarzalnej skuteczności

Posiada umiejętność zastosowania metod analitycznych w analizie jakościowej i ilościowej surowców leczniczych

Umie scharakteryzować zmiany fizykochemiczne zachodzące w surowcach roślinnych podczas ich utrwalania, uszlachetniania, przetwarzania i transportu

Potrafi wskazać sposoby przygotowania surowców roślinnych do sprzedaży, sporządzić wyciągi roślinne i mieszanki, zaproponować odpowiedni rodzaj opakowania, podnieść przewagę konkurencyjną wyrobów gotowych

Klasyfikuje poszczególne etapy obrotu handlowego surowcem roślinnym, układa schematy dystrybucji i łańcuchy dostaw, ocenia sytuację na rynku branżowym

Orientuje się w możliwościach pozyskiwania informacji z Internetu dotyczących tematyki studiowanego przedmiotu

Kompetencje społeczne

Jest świadom potrzeby stałego doskonalenia zawodowego i dokształcania, systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową

Pracuje samodzielnie i w zespole realizując wyznaczone zadania

Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za przygotowanie surowców leczniczych wysokiej jakości

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

403 zaliczenie/ocena pracy pisemnej, recenzji, eseju

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Aneta Grabowska, Elżbieta Jędrszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)