Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie uprawy roślin leczniczych i prozdrowotnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.5s.TUR.SI.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie uprawy roślin leczniczych i prozdrowotnych
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pochodzenie, historia uprawy, znaczenie gospodarcze roślin leczniczych i prozdrowotnych. Wymagania środowiskowe roślin, rejonizacja upraw, zmianowanie, rozmnażanie, zabiegi pielęgnacyjne, dojrzewanie i zbiór. Charakterystyka pomieszczeń do uprawy i technologia uprawy pod osłonami podstawowych gatunków., Wymagania środowiskowe, nawozowe, technologia uprawy konwencjonalnej i ekologicznej, pielęgnacja roślin, zbiór oraz przygotowanie do obrotu najważniejszych gatunków roślin leczniczych i prozdrowotnych uprawianych w gruncie otwartym.

Pełny opis:

Wykłady - Zagadnienia ogólne Historia uprawy, ośrodki pochodzenia i klasyfikacja roślin leczniczych i prozdrowotnych. Warunki środowiska, zmianowanie i płodozmian, zabiegi pielęgnacyjne, proces dojrzewanie oraz techniki zbioru roślin leczniczych i prozdrowotnych.

Wykłady - Uprawa roślin leczniczych i prozdrowotnych pod osłonami: Stan i perspektywy rozwoju produkcji roślin leczniczych i prozdrowotnych pod osłonami. Technologia uprawy wybranych gatunków leczniczych i prozdrowotnych pod osłonami.

Wykłady - Bioróznorodność roślin leczniczych i prozdrowotnych w uprawach: Technika uprawy wybranych roślin olejkowych oraz zawierających swoiste związki siarkowe, goryczkowe; śluzy roślinne; saponiny trójterpenowe; garbniki i antranoidy przeczyszczające, barwniki.

Wykłady - Uprawa roślin leczniczych i prozdrowotnych – rośliny drzewiaste: Historia, stan obecny i perspektywy produkcji owoców. Specyfika produkcji sadowniczej. Rozmnażanie drzew, krzewów i bylin owocowych. Relacje podkładka-naszczep i ich implikacje dla jakości owoców. Budowa systemu korzeniowego drzewa i jego funkcje. Zjawisko mikoryzy. Korona drzewa – pędy, liście, relacje świetlne. Typy koron. Kwitnienie, zawiązanie owoców, ich rozwój. Czynniki wpływające na jakość owoców.

Wykłady – Ekologiczna uprawa roślin leczniczych i prozdrowotnych: Intensywne ogrodnictwo konwencjonalne – jego ograniczenia i zagrożenia jakie niesie dla środowiska, bezpieczeństwa żywności i człowieka Ekologiczne skutki stosowania chemicznych środków produkcji – możliwości ograniczenia zużycia agrochemikaliów.

Ćwiczenia - Zagadnienia ogólne: Generatywne i wegetatywne rozmnażanie roślin leczniczych i prozdrowotnych. Identyfikacja i ocena jakości materiału rozmnożeniowego. Technika produkcji rozsady roślin leczniczych i prozdrowotnych. Chwasty i zachwaszczenie w uprawach polowych. Techniki nawadniania, ściółkowania i osłaniania bezpośredniego roślin.

Ćwiczenia - Uprawa roślin leczniczych i prozdrowotnych pod osłonami: Charakterystyka pomieszczeń do uprawy roślin pod osłonami. Specyfika technologiczna uprawy roślin leczniczych i prozdrowotnych pod osłonami.

Ćwiczenia – Bioróznorodność roślin leczniczych i prozdrowotnych w uprawach: Źródła informacji o gatunkach i odmianach. Sieć doświadczalna i rejestracja odmian. Cechy odmianowe i kierunki hodowli.

Ćwiczenia – Bioróznorodność roślin leczniczych i prozdrowotnych w uprawach: Źródła informacji o gatunkach i odmianach. Sieć doświadczalna i rejestracja odmian. Cechy odmianowe i kierunki hodowli.

Ćwiczenia - Uprawa roślin leczniczych i prozdrowotnych – rośliny drzewiaste: Rozmnażanie roślin sadowniczych. Przełamywanie spoczynku z następstwem siewu nasion Rozmnażanie ksenowegetatywne - szczepienie i okulizacja. Wybór siedliska, planowanie i zakładanie sadu, jagodnika. Cięcie i formowanie drzew i krzewów. Metody produkcji owoców ziarnkowych, pestkowych, jagodowych oraz orzechów. Cechy biologiczne i użytkowe wybranych odmian gatunków sadowniczych.

Ćwiczenia - Ekologiczna uprawa roślin leczniczych i prozdrowotnych: Metody biodynamiczne i ekologiczne. Kalendarz i preparaty biodynamiczne, ich sporządzanie, terminy i sposób stosowania.

Literatura:

Wielka ksiega ziół - Bremness L. Wiedza i Życie Warszawa 1991

Plant Propagation. Principles and Practice - Hartmann H.T. i in. Prentice Hall., Upper Saddle River USA 2002

Fizjologia roślin sadowniczych strefy umiarkowanej.- PWN Warszawa 2011

Uprawa warzyw w pomieszczeniach - Knaflewski M. (red.) PWRiL Poznań 2010

Uprawa ziół. Poradnik dla plantatorów - Kołodziej B. (red.). PWRiL Poznań 2010

Organic Fruit Growing - Lind K., Lafer G., Schloffer G., Innerhoffer G., Meister H. CABI Publishing Wallingford, UK 2003

Polowa uprawa warzyw - Orłowski M. (red.). Brasika Szczecin 2000

Sadownictwo - Pieniążek S. PWN Warszawa 2000

Rośliny lecznicze - Rumińska A. PWN Warszawa 1983

Prawie wszystko o ziołach - Senderski E.M. Wydawnictwo M.E. Senderski Podkowa Leśna 2004

Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa - Strzelecka H., Kowalski J. (red.). PWN warszawa 2000

Sadownictwo ekologiczne - Tyburski J., Studzińska B. UWM Olsztyn 2013

Ziołowe królestwo - Wielgosz T. (red.). Publicat Poznań

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje pojęcie i historię uprawy roślin leczniczych i prozdrowotnych na tle innych roślin uprawnych

Poznaje stan produkcji roślin leczniczych i prozdrowotnych w Polsce i na świecie jako ważnego działu produkcji roślinnej

Poznaje wpływ warunków klimatycznych i glebowych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin leczniczych i prozdrowotnych oraz rejonizację upraw

Charakteryzuje poszczególne etapu cyklu uprawowego oraz postępowania pozbiorczego najważniejszych gatunków roślin leczniczych i prozdrowotnych w polu i pod osłonami

Opisuje biologię, wartość użytkową i cechy odmianowe ważnych gospodarczo gatunków i odmian roślin leczniczych i prozdrowotnych oraz ochronę prawną odmian.

Umiejętności

Modyfikuje technikę produkcji rozsady i materiału nasadzeniowego do konkretnych warunków, metod i przeznaczenia uprawy

Potrafi rozpoznać podstawowe gatunki chwastów, najczęściej występujące w uprawach roślin leczniczych i prozdrowotnych oraz umie określić stopień zachwaszczenia i jego skutki oraz metody zwalczania chwastów

Dobiera sprzęt nawadniający dla konkretnych warunków środowiskowych i uprawianych roślin leczniczych i prozdrowotnych oraz projektuje system nawadniający

Dostosowuje materiały, techniki ściółkowania i bezpośredniego osłaniania do wymagań konkretnych gatunków i warunków uprawy

Potrafi wykonać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne roślin uprawianych pod osłonami i w gruncie

Dokonuje właściwego wyboru odmian roślin leczniczych i prozdrowotnych do uprawy polowej i pod osłonami zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku

Kompetencje społeczne

Ma świadomość ważności profesjonalnego podejścia do uprawy polowej roślin leczniczych i prozdrowotnych oraz pod osłonami w dobie silnej konkurencji rynkowej

Rozumie potrzebę ciągłego śledzenia nowych rozwiązań technologicznych w zakresie uprawy roślin leczniczych i prozdrowotnych polowych i pod osłonami oraz podnoszenia swych kwalifikacji zawodowych w tym zakresie

Cechuje się odpowiedzialnością za produkcję roślin leczniczych i prozdrowotnych spełniających normy bezpiecznej żywności

Docenia walory odżywcze roślin leczniczych i prozdrowotnych i ich znaczenie dla zdrowia człowieka

Metody i kryteria oceniania:

707 test jednokrotnego wyboru)

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Kunicki
Prowadzący grup: Maciej Gąstoł, Aneta Grabowska, Marek Grabowski, Edward Kunicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)