Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkółkarstwo roślin ozdobnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.5s.SZO.NI.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkółkarstwo roślin ozdobnych
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów ze sposobami generatywnego i wegetatywnego rozmnażania drzew, krzewów i bylin, oraz technologią produkcji szkółkarskiej

Pełny opis:

Urządzenia służące produkcji szkółkarskiej. Mnożarki (szklarnie, namioty foliowe inspekty). Przechowalnie, chłodnie, cienniki szkółkarskie.

Wybór miejsca i organizacja szkółki gruntowej i pojemnikowej drzew, krzewów i bylin.

Pojemniki i podłoża w szkółkarskiej uprawie pojemnikowej.

Technologia sadzenia i przesadzania w uprawie pojemnikowej i gruntowej

Zimowanie roślin w szkółkarskiej uprawie pojemnikowej

Nawadnianie w szkółkach. Zamknięte obiegi wody, oczyszczanie wody.

Rozmnażanie generatywne. Produkcja, zbiór, obróbka i przechowywanie nasion Roślin drzewiastych – iglastych i liściastych oraz bylin.

Zarys technologii produkcji siewek w gruncie i w produkcji pojemnikowej

Rozmnażanie wegetatywne. Ukorzenianie sadzonek w gruncie. Technologie ukorzeniania sadzonek pod osłonami; podłoża, podlewanie - zamgławianie, doświetlanie, dokarmianie CO2, hormonizacja. Przechowywanie sadzonek. Zakładanie i prowadzenie mateczników

Metody i terminy szczepienia taksonów iglastych.

Metody i terminy szczepienia taksonów liściastych

Mikrorozmnażanie drzew i krzewów w praktyce szkółkarskiej.

Właściwości techniczne oraz praktyczne zastosowanie pojemników (PVC, Root Bag, Root Trainers, kontenerów szczelinowych, ekologicznych-rozkładalnych), mat szkółkarskich, cieniówek, folii, włóknin i podłoży.

Zbiór nasion i owoców, oraz technologia czyszczenia, skaryfikacji, stratyfikacji. nasion

Wysiew nasion gatunków drzewiastych i bylin.

Sadzonkowanie gatunków liściastych.

Sadzonkowanie liściastych roślin zimozielonych.

Sadzonkowanie gatunków drzew i krzewów iglastych.

Szczepienie gatunków iglastych.

Szczepienie gatunków iglastych

Pikowanie, pielęgnacja i wysadzanie ukorzenionych mikrosadzonek.

Pielęgnacje siewek, sadzonek i szczepów.

Zapoznanie się z produkcją szkółkarską w wybranych gospodarstwach szkółkarskich – ćwiczenia terenowe.

Literatura:

1. Bärtels A. 1982. Rozmnażanie drzew i krzewów ozdobnych. PWRiL.

2. Hrynkiewicz-Sudnik J., Sękowski B., Wilczkiewicz M. 1991. Rozmnażanie drzew i krzewów nagozalążkowych PWN, Warszawa.

3. Hrynkiewicz-Sudnik J., Sękowski B., Wilczkiewicz. 1987. Rozmnażanie drzew i krzewów liściastych. PWN Warszawa. Tom I-III.

4. Ślaski J., Sękowski B. 1988. Szkółkarstwo szczegółowe drzew i krzewów ozdobnych. PWRiL.

5. Szydło W. 2006. Szkółkarstwo ozdobne – wybrane zagadnienia. Agencja Promocji Zieleni. Warszawa.

6. ”Szkółkarstwo” – dwumiesięcznik. Wydawnictwo Plantpress Sp. z o.o., Kraków

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje kryteria wyboru miejsca nadającego się do podjęcia produkcji szkółkarskiej

Wylicza i nazywa urządzenia i materiały służące rozmnażaniu i uprawie drzew, krzewów i bylin

Opisuje podstawowe elementy technologii produkcji roślin w pojemnikach i w gruncie, oraz wymienia i dobiera właściwie metody rozmnażania generatywnego i wegetatywnego drzew, krzewów i bylin

Wskazuje i tłumaczy morfologiczne i fizjologiczne aspekty rozmnażania drzew, krzewów i bylin

Wskazuje podstawowe zależności pomiędzy produkcją szkółkarską, czynnikami środowiska i potrzebami rynku

Umiejętności

Planuje i nakreśla zasadniczy ciąg technologiczny w szkółkach drzew , krzewów i bylin, oraz stosuje właściwe metody do rozmnażania określonych gatunków roślin.

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną i praktyczną do optymalizacji rozmnażania i produkcji szkółkarskiej

Kompetencje społeczne

Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej

Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska

Metody i kryteria oceniania:

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

703 test wielokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Maciej Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)