Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkółkarstwo ozdobne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.5s.SZK.NI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkółkarstwo ozdobne
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów ze sposobami generatywnego i wegetatywnego rozmnażania drzew, krzewów i bylin, oraz podstawowymi metodami produkcji szkółkarskiej

Pełny opis:

Urządzenia służące produkcji szkółkarskiej. Mnożarki (szklarnie, namioty foliowe inspekty). Przechowalnie, chłodnie, cienniki szkółkarskie.

Wybór miejsca i organizacja szkółki gruntowej i pojemnikowej drzew krzewów i bylin.

Pojemniki i podłoża w uprawie pojemnikowej.

Technologia sadzenia i przesadzania.

Zimowanie roślin w uprawie pojemnikowej

Nawadnianie w szkółkach. Zamknięte obiegi wody, oczyszczanie wody.

Rozmnażanie generatywne. Produkcja, zbiór, obróbka i przechowywanie nasion.

Zarys technologii produkcji siewek w pojemnikach i w gruncie.

Rozmnażanie wegetatywne. Ukorzenianie sadzonek pod osłonami - mateczniki, podłoża, podlewanie, doświetlanie, dokarmianie CO2, hormonizacja. Przechowywanie sadzonek.

Szczepienie taksonów iglastych.

Szczepienie taksonów liściastych

Mikrorozmnażanie drzew i krzewów w praktyce szkółkarskiej.

Poznanie budowy pojemników (PVC, Root Bag, Root Trainers, kontenerów szczelinowych, ekologicznych-rozkładalnych), mat szkółkarskich, cieniówek, folii, włóknin i podłoży.

Zbiór nasion i owoców, czyszczenie nasion, skaryfikacja, stratyfikacja.

Wysiewy nasion gatunków drzewiastych i bylin.

Sadzonkowanie gatunków liściastych.

Sadzonkowanie liściastych roślin zimozielonych.

Sadzonkowanie gatunków drzew i krzewów iglastych.

Szczepienie gatunków iglastych.

Szczepienie gatunków iglastych

Pikowanie, pielęgnacja i wysadzanie ukorzenionych mikrosadzonek.

Pielęgnacje siewek, sadzonek i szczepów.

Zapoznanie się z produkcją szkółkarską w terenie.

Literatura:

1. Bärtels A. 1982. Rozmnażanie drzew i krzewów ozdobnych. PWRiL.

2. Hrynkiewicz-Sudnik J., Sękowski B., Wilczkiewicz M. 1991. Rozmnażanie drzew i krzewów nagozalążkowych PWN, Warszawa.

3. Hrynkiewicz-Sudnik J., Sękowski B., Wilczkiewicz. 1987. Rozmnażanie drzew i krzewów liściastych. PWN Warszawa. Tom I-III.

4. Ślaski J., Sękowski B. 1988. Szkółkarstwo szczegółowe drzew i krzewów ozdobnych. PWRiL.

5. Szydło W. 2006. Szkółkarstwo ozdobne – wybrane zagadnienia. Agencja Promocji Zieleni. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Opisuje kryteria wyboru miejsca nadające się do podjęcia produkcji szkółkarskiej

Wylicza i nazywa urządzenia i materiały służące rozmnażaniu i uprawie drzew, krzewów i bylin

Opisuje podstawowe elementy technologii produkcji roślin w pojemnikach i w gruncie, oraz wymienia i dobiera właściwie metody rozmnażania generatywnego i wegetatywnego drzew, krzewów i bylin

Wskazuje i tłumaczy morfologiczne i fizjologiczne aspekty rozmnażania drzew, krzewów i bylin

Wskazuje podstawowe zależności pomiędzy produkcją szkółkarską, czynnikami środowiska i potrzebami rynku

Planuje i nakreśla zasadniczy ciąg produkcyjny w szkółkach drzew , krzewów i bylin, oraz stosuje właściwe metody do rozmnażania określonych gatunków roślin

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną i praktyczną do optymalizacji rozmnażania i produkcji szkółkarskiej

Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej

Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

egzamin pisemny ograniczony czasowo

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)