Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Roślinne kultury in vitro

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.5s.RIV.SI.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Roślinne kultury in vitro
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przekazane zostaną studentom informacje z zakresu wybranych technik in vitro i ich zastosowania w biotechnologii.

Pełny opis:

Historia kultur in vitro, genetyczne podłoże, totipotencja komórek

Przygotowanie materiału roślinnego. Pożywki – skład, dobór komponentów i ich działanie. Warunki prowadzenia kultur in vitro

Rodzaje eksplantatów i technik in vitro. Kultury komórek, zawiesin komórkowych i kalusa

Kultury protoplastów i somatyczna hybrydyzacja

Poszerzanie zmienności genetycznej: zapylenie i zapłodnienie in vitro, kultury zarodków mieszańcowych, mieszańce oddalone i ich wykorzystanie

Techniki mikrorozmnażania i ich zastosowanie w ogrodnictwie

Somatyczna embriogeneza, sposoby otrzymywania i wykorzystanie somatycznych nasion

Indukowanie zmienności w kulturach in vitro: mutageneza, selekcja in vitro, zmienność somaklonalna – podłoże genetyczne i znaczenie dla bioróżnorodności

Uwalnianie roślin od patogenów. Banki genów – techniki in vitro w ochronie zasobów genowych

Gametyczna embriogeneza - otrzymywanie roślin haploidalnych z wykorzystaniem kultur in vitro

Metody: podwajania genomów haploidalnych, oceny poziomu ploidalności oraz gametycznego pochodzenia regenerantów

Linie podwojonych haploidów i ich wykorzystanie w hodowli odmian mieszańcowych

Kultury in vitro w farmakologii i medycynie

Laboratorium in vitro – urządzenia, narzędzia, sprzęt laboratoryjny. Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium

Pożywki: rodzaje, składniki, roztwory robocze. Przygotowanie pożywek o zróżnicowanym składzie do zakładania kultur in vitro

Indukcja organogenezy, ryzogenezy i tkanki kalusowej w kulturach roślin modelowych

Zakładanie kultur in vitro z różnych tkanek i organów roślin warzywnych i leczniczych

Pasaże i aklimatyzacja otrzymanych regenerantów

Androgeneza. Ustalenie stadium rozwojowego mikrospor w pąkach kwiatowych za pomocą barwienia fluorescencyjnego – obserwacje faz mikrosporogenezy

Wykorzystanie zjawiska gynogenezy – kultury zalążków i pąków kwiatowych. Kultury zarodków mieszańcowych – technika embryo rescue

Kultury protoplastów u wybranych gatunków roślin

Obserwacje wyników założonych doświadczeń i ich interpretacja – mikroskop binokularny i odwróconego pola, dokumentacja fotograficzna

Literatura:

Hodowla komórek i tkanek roślinnych- Zenkteler M. PWN Warszawa 1984

Biotechnology in Agriculture and Forestry, vol. 1-10 - Bajaj Y.P.S. Springer Berlin 1988

Biotechnologia w genetyce i hodowli roślin - Maleszy S., Niemirowicz-Szczytt K., Przybecki Z. PWN Warszawa 1989

Biotechnologia roślin - Maleszy S. PWN warszawa 2001, 2009

Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin - Michalik B.DRUKROL S.C. Kraków 1996

Komórki roślinne w warunkach stresu. Tom II. Komórki in vitro - Woźny A., Przybył K (red) 2007

Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii - Michalik B. (red.) PWRiL Poznań 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje kultury komórek, tkanek i organów

Definiuje zjawisko somatycznej embriogenezy i uzasadnia znaczenie somatycznych nasion

Charakteryzuje metody indukowania zmienności i selekcji w kulturach in vitro

Definiuje gametyczną embriogenezę roślin i wskazuje jej wykorzystanie w genetyce i hodowli

Umiejętności

Posiada umiejętność pracy w laboratorium kultur in vitro

Posiada zdolność samodzielnego zakładania i prowadzenia kultur in vitro

Stosuje techniki zwiększające bioróżnorodność poprzez tworzenie mieszańców somatycznych i generatywnych

Interpretuje efekty założonych doświadczeń

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu obiektywnych informacji na temat możliwości wykorzystania metod biotechnologicznych do doskonalenia roślin uprawnych

Formułuje obiektywne opinie na temat zastosowania technik in vitro w biotechnologii

Metody i kryteria oceniania:

707 test jednokrotnego wyboru)

101 sprawdzian wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Adamus
Prowadzący grup: Adela Adamus, Agnieszka Kiełkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)