Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy uprawy roli i żywienia roślin leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.5s.PUR.SI.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy uprawy roli i żywienia roślin leczniczych
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Gleba jako czynnik środowiska, teoretyczne podstawy uprawy roli, możliwości kształtowania a właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne poprzez zabiegi mechaniczne. Odżywianie roślin składnikami mineralnymi, właściwości gleb związane z żywieniem i nawożeniem, ustalanie potrzeb nawożenia roślin leczniczych. Nawozy organiczne, naturalne i mineralne: skład, właściwości, wpływ ich stosowania na właściwości gleby. Sposób, dawki, termin ich stosowania. Technologia uprawy roślin leczniczych w podłożach

Pełny opis:

Przygotowanie stanowiska do uprawy roślin leczniczych. Elementy składowe gleby i ich znaczenie w świetle wymagań roślin względem środowiska. Cele uprawy gleby. Wpływ uprawy gleby na stosunki powietrzno-wodne, właściwości cieplne i pojemność cieplną, zawartość próchnicy, składniki pokarmowe, roślinność konkurencyjną. Struktura gleby. Sprawność roli i kultura gleby. Choroby gleby

Technologia uprawy gleby. Rodzaje zabiegów przygotowujących glebę do uprawy roślin leczniczych: odwracające, spulchniające, wyrównujące, ugniatające i pielęgnacyjne. Systemy uprawy gleby: tradycyjny, uproszczony, zminimalizowany, zerowy

Środowisko glebowe a mineralne żywienie roślin Gleba jako źródło mineralnych składników pokarmowych dla roślin. Zawartości całkowite i formy przyswajalne składników pokarmowych oraz pierwiastków śladowych, czynniki decydujące o ich przyswajalności, rola składników pokarmowych w żywieniu roślin. Objawy niedoboru składników pokarmowych

Potrzeby nawozowe i wymagania pokarmowe roślin leczniczych. Zależności pomiędzy plonem roślin a zawartością składników mineralnymi w glebie, prawa nawozowe. Wymagania pokarmowe i metody ustalania potrzeb nawozowych roślin leczniczych

Nawozy organiczne, naturalne i mineralne. Podział i zużycie nawozów. Charakterystyka nawozów, terminy stosowania. Wpływ nawozów na właściwości fizyko-chemiczne gleb. Sposoby stosowania nawozów. Ekologiczne skutki stosowania nawozów

Płodozmian. Funkcja płodozmianu, zasady planowania płodozmianu, płodozmian w uprawie roślin leczniczych

Nawożenie a jakość plonu. Wpływ nawożenia na jakość i wartość biologiczną roślin. Biofortyfikacja roślin. Uprawa i nawożenie gleby celem uzyskania roślin o wysokiej wartości biologicznej

Bezglebowa uprawa roślin leczniczych. Techniki uprawy roślin leczniczych pod osłonami. Systemy żywienia roślin w uprawach bezglebowych. Nawozy stosowane do fertygacji

Omówienie zasad bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemicznym. Środowisko rozwoju systemu korzeniowego roślin w uprawach ogrodniczych. Podłoża i pożywki hydroponiczne w uprawach ogrodniczych. Technika pobierania próbek gleb w uprawach polowych oraz próbek podłoży i roztworów odżywczych w uprawach pod osłonami

Oznaczanie odczynu i kwasowości gleb. Ustalanie potrzeb wapnowania. Wyznaczanie krzywej neutralizacji dla podłoży. Zasady wapnowania. Zakwaszanie gleb i podłoży

Metody chemiczne oznaczania potrzeb nawozowych gleb i podłoży. Metoda uniwersalna oznaczania i Rinkisa. Oznaczanie azotu mineralnego metodą destylacyjną

Metody oznaczania zawartości składników mineralnych P, K, Ca i Mg w ekstraktach glebowych. Zasady spektrometrii UV-VIS, emisyjnej (ICP–OES) oraz absorpcyjnej (ASA). Oznaczanie fosforu przyswajalnego metodą kolorymetryczną

Analiza materiału roślinnego jako wskaźnik stanu odżywienia mineralnego roślin. Pobieranie części wskaźnikowych roślin. Metody ekstrakcji składników pokarmowych oraz metody mineralizacji materiału roślinnego. Przygotowanie materiału roślinnego i oznaczanie suchej masy metodą suszarkową.

Analiza materiału roślinnego. Oznaczanie azotu mineralnego (FIA) i białkowego metodą Kjedahla

Sumaryczna zawartość soli rozpuszczalnych w glebie i roztworach odżywczych. Pomiar koncentracji soli metodą konduktometryczną

Nawozy mineralne – charakterystyka właściwości chemicznych i fizycznych. Rozpoznawanie nawozów mineralnych. Sporządzanie roztworu do pozakorzeniowego dokarmiania roślin

Metody określania potrzeb nawozowych gleb oraz liczby graniczne i zasady obowiązujące przy interpretacji wyników analizy chemicznej gleby i części wskaźnikowych roślin. Kalkulacja potrzeb nawożenia azotem metodą bilansową. Określanie dawek nawozów metodą niedosytu

Ustalanie potrzeb nawozowych dla roślin leczniczych. Rozwiązywanie zadań

Literatura:

Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych - Starck J.R. PWRiL Warszawa 1997

Chemia rolna - Gorlach E., Mazur T. PWN Warszawa 2001

Nawożenie roślin uprawnych- Grzebisz W. PWRiL Poznań 2008

Żywienie roślin ogrodniczych - Komosa A. PWRiL Poznań 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada podstawową wiedzę z zakresu podstaw uprawy roli. Opisuje wpływ uprawy roli na właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby

Rozpoznaje i opisuje rodzaje stosowanych uprawek

Ma wiedzę z zakresu żywienia roślin. Rozumie znaczenie roli składników pokarmowych w żywieniu roślin

Definiuje i interpretuje wymagania pokarmowe roślin i ich potrzeby nawozowe. Zna podstawowe nawozy mineralne, naturalne i organiczne. Opisuje techniki stosowania nawozów

Zna zasady planowania płodozmianu. Wyjaśnia funkcje płodozmianu

Wykazuje znajomość nowoczesnych technologii uprawy roślin pod osłonami

Umiejętnosci

Potrafi pobierać próbki gleb i podłoży. Oblicza dawki nawozów wapniowych i odnosi się do zasad ich stosowania

Posiada umiejętność przygotowania próbek glebowych do analizy i oznaczania w nich zawartości składników mineralnych

Pobiera i przygotowuje próbki materiału roślinnego, analizuje zawartość azotu białkowego

Dokonuje identyfikacji podłoży ogrodniczych i nawozów mineralnych. Dokonuje wyboru tych materiałów do metod uprawy

Interpretuje wyniki analiz chemicznych gleby, materiału roślinnego i wody. Formuje wnioski dotyczące potrzeb nawożenia i terminów stosowania nawozów

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem. Posiada odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadanie

Posiada świadomość zagrożeń działalności rolniczej oraz odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jakości produkowanej żywności

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska
Prowadzący grup: Iwona Domagała-Świątkiewicz, Marlena Grzanka, Iwona Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)