Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria genetyczna roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.5s.OGR.SI.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria genetyczna roślin
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie metod inżynierii komórek roślinnych i bakteryjnych oraz uzyskiwania roślin genetycznie modyfikowanych. Poznane zostaną mechanizmy i metody modyfikowania ekspresji genów w celu uzyskania nowych cech, w tym białek i metabolitów o właściwościach leczniczych i prozdrowotnych. Poznanie znaczenia i konsekwencji wykorzystania modyfikowanych roślin w rolnictwie oraz bakterii w układach zamkniętych. Przepisy prawne regulujące badania i obrót modyfikowanych organizmów lub produktów z nich uzyskanych. W czasie ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się z technikami inżynierii genetycznej roślin metodami wektorowymi z użyciem bakterii oraz modyfikowania tych bakterii, a także technikami analizy dokonywanych modyfikacji i wykrywania produktów ekspresji genów.

Pełny opis:

Klonowanie molekularne i podstawowe narzędzia inżynierii genetycznej

Metody wprowadzania DNA do komórek i zachowanie wprowadzanego DNA

Inżynieria genetyczna bakterii

Klonowanie ekspresyjne

Wyciszanie ekspresji genów (knockout, antysens, miRNA)

Mutageneza in vitro i inżynieria białek

Geny selekcyjne i reporterowe w inżynierii roślin

Metody transformacji genetycznej roślin (Agrobacterium, wstrzeliwanie, PEG itp.)

Alternatywne metody inżynierii roślin (cis-, intrageneza, szczepienie), ODM, edycja genomu (Zn-finger, CRISPR/Cas)

Stan wykorzystania roślin GM w rolnictwie

Kierunki modyfikacji i wykorzystanie GM mikroorganizmów i zwierząt

Główne cechy roślin poddawane modyfikacjom genetycznym

Modyfikacje szlaków biosyntezy metabolitów wtórnych

Bioreaktory, produkcja białek rekombinantowych i farmaceutyków

Znakowanie i kontrola produktów GM

Aspekty prawne dotyczące modyfikacji genetycznych

Indukcja kompetencji E. coli i izolacja wektora plazmidowego z E.coli

Transformacja Agrobacterium przez elektroporację

Transformacja roślin z wykorzystaniem Agrobacterium

Detekcja i selekcja transformantów roślinnych

Ilościowa analiza produktu ekspresji transgenu

Literatura:

Malepszy S. (red.), 2009. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa

Węgleński P. 2012. Genetyka molekularna. PWN, Warszawa

Brown T. A., 2010. Gene cloning and DNA analysis: an introduction. Wiley-Blackwell

Nicholl D. S. T., 2008. An introduction to genetic engineering. Cambridge University Press

Niemirowicz-Szczytt K. (red.), 2012. GMO w świetle najnowszych badań. Wyd. SGGW, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

procesy modyfikowania genetycznego bakterii i oceny ekspresji genów,

procesy modyfikowania genetycznego roślin, możliwości wykorzystania inżynierii genetycznej do uzyskania nowych cech u bakterii i roślin, regulacje prawne związane z modyfikowaniem genetycznym organizmów

Umiejętności - potrafi:

planować i przeprowadzać modyfikacje genetyczne komórek,

analizować efekty modyfikacji genetycznych roślin i bakterii

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

łączenia możliwości inżynierii genetycznej komórek i roślin z uzyskiwaniem surowca oraz związków o właściwościach prozdrowotnych i leczniczych

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja umiejętności i materiału z ćwiczeń (50% udziału w ocenie końcowej)

Test jednokrotnego wyboru (50% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Barański
Prowadzący grup: Rafał Barański, Magdalena Klimek-Chodacka, Aneta Łukasiewicz, Marek Szklarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)