Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.5s.BIR.SI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia roślin
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przekazane zostaną studentom informacje z zakresu zastosowania metod biotechnologicznych w produkcji roślinnej: kultury in vitro, biotechnologiczne doskonalenie roślin, diagnostyka molekularna i jej zastosowanie oraz społeczne i prawne aspekty biotechnologii.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Wprowadzenie: definicja biotechnologii, rys historyczny, nurty i podział biotechnologii.

Roślinne kultury in vitro i ich zastosowanie. Kultury komórek i tkanek, mieszańce form oddalonych, selekcja in vitro.

Kultury in vitro w kreowaniu zmienności genetycznej - zmienność somaklonalna, mutageneza

Biotechnologiczne doskonalenie roślin: inżynieria genetyczna jako źródło zmienności, podstawy naukowe transgenezy roślin, metody i cele transformacji, odmiany transgeniczne, wpływ GMO na środowisko, transgeneza a hodowla konwencjonalna.

Diagnostyka molekularna i jej zastosowanie: markery sprzężone z cechami użytkowymi, hodowla wspomagana markerami (molecular breeding), ocena zmienności genetycznej ocena wyrównania linii i czystości nasion mieszańcowych, loci cech ilościowych (QTL).

Kontrowersje etyczne i regulacje prawne dotyczące biotechnologii

Zapoznanie się z organizacją laboratoriów biotechnologicznych (molekularnym i kultur tkankowych), bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium.

Zakładanie kultur z wykorzystaniem wybranych technik in vitro.

Techniki wykorzystujące markery molekularne.

Sposoby izolacji DNA, elektroforeza, PCR.

Transformacja z użyciem Agrobacterium.

Literatura:

1. Kowalczyk K., (red.). 2013. Agrobiotechnologia. Wyd UP Lubin

2. Malepszy S. red. 2022. Biotechnologia roślin nowe wydanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3. Malepszy S., Niemirowicz-Szczytt. K., Przybecki Z. 1989. Biotechnologia w genetyce i hodowli roślin. PWN, Warszawa.

4. Davey MR (red) 2010. Plant cell culture. Essential methods. Wiley-Blackwell.

5. Michalik B. (red.). 2009. Hodowla roślin z elementami biotechnologii

6. Woźny A, Przybył K (red.) (2007) Komórki roślinne w warunkach stresu, tom II Komórki in vitro. Wyd Naukowe UAM

Efekty uczenia się:

Symbol Opis efektów kształcenia

Wiedza

BiotR_W01 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu biotechnologii

BiotR_W02 Rozróżnia podstawowe metody biotechnologiczne: kultury in vitro, inżynieria genetyczna, diagnostyka molekularna

BiotR_W03 Zna i rozumie prawne i etyczne aspekty biotechnologiczne

BiotR_W04 Uzasadnia znaczenie metod biotechnologicznych w ogrodnictwie

Umiejętności

BiotR_U01 Posiada umiejętność pracy w laboratorium analiz molekularnych i kultur in vitro

BiotR_U02 Posiada zdolność samodzielnego prowadzenia kultur in vitro

BiotR_U03 Wykonuje elektroforezę produktów powielania w żelach agarozowych

BiotR_U04 Wykonuje doświadczenie z zakresu transformacji

BiotR_U05 Interpretuje efekty założonych doświadczeń

Kompetencje społeczne

BiotR_K01 Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu obiektywnych informacji na temat możliwości technologicznych w zakresie doskonalenia roślin uprawnych

BiotR_K02 Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

703 test wielokrotnego wyboru

ćwiczenia

101 sprawdzian wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Adamus
Prowadzący grup: Adela Adamus, Rafał Barański, Agnieszka Kiełkowska, Alicja Macko-Podgórni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)