Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady projektowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.4s.ZPR.SI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady projektowania
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Poznanie zasad kompozycji krajobrazowej, proporcji oraz skali elementów, ergonomii, relacje brył, pojęcie dominanty, akcentu, elementów kluczowych kompozycji, znaczenie elementów w kompozycji krajobrazu. Kształtowanie wnętrz, korygowanie optyczne wnętrz architektoniczno-krajobrazowych, kształtowanie widoków. Poznanie form naturalnego i kulturowego ukształtowania i pokrycia terenu. Poznanie zasad strukturyzacji naturalnych i kulturowych form krajobrazu. Wnętrza krajobrazowe o zróżnicowanej postaci poszczególnych elementów, sekwencja przestrzenna, specyfika formy i funkcji w przestrzeni półprywatnej i publicznej.

Pełny opis:

Wprowadzenie, omówienie literatury przedmiotu.

Człowiek w krajobrazie - czynniki wpływające na odbiór przestrzeni przez użytkowników.

Kanon ludzki - podstawy ergonomii. Percepcja krajobrazu.

Zdefiniowanie cech kompozycji: symetria, asymetria, osiowość, centralność, ciągłość, dynamika,

Teoretyczne elementy kompozycji: zamknięcie, otwarcie, dominanta, tło, rytm, kontury planów krajobrazowych.

Obiekt w krajobrazie. Przestrzeń i tło krajobrazowe.

Zespoły obiektów w przestrzeni - relacje przestrzenne między elementami zespołu.

Obiekty architektoniczne na tle krajobrazu.

Rodzaje wnętrz architektoniczno-krajobrazowych.

Relacja: forma wnętrza i jego odbiór mentalny.

Formułowanie zadań projektowych. Metodyka projektowania przestrzeni krajobrazowej.

Wartości kulturowe krajobrazu. Tożsamość i tradycja miejsca.

Skala działań projektowych w krajobrazie kulturowym. Ochrona krajobrazu.

Integracja nowego ze starym.

Skala działań projektowych w terenach zieleni.

Przestrzenie publiczne w mieście ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni.

Studia krajobrazowe i waloryzacje - cele i metody

Wprowadzanie do tematyki ćwiczeń, określenie warunków zaliczenia przedmiotu. Layout plansz - zasady komponowania, dobór technik prezentacyjnych i sposoby prezentowania projektów.

Zasady kompozycji i kształtowania przestrzeni wybranego wnętrza krajobrazowego - wnętrze konkretne. Graficzne przedstawienie przyjętej koncepcji projektowej. Korekty wykonanych prac projektowych.

Zasady kompozycji i kształtowania przestrzeni wybranego wnętrza krajobrazowego - wnętrze obiektywne. Graficzne przedstawienie przyjętej koncepcji projektowej. Korekty wykonanych prac projektowych.

Zasady kompozycji i kształtowania przestrzeni wybranego wnętrza krajobrazowego - wnętrze subiektywne. Graficzne przedstawienie przyjętej koncepcji projektowej. Korekty wykonanych prac projektowych.

Zasady kompozycji i kształtowania przestrzeni wybranego wnętrza krajobrazowego – sekwencja wnętrz. Graficzne przedstawienie przyjętej koncepcji projektowej. Korekty wykonanych prac projektowych.

Adaptacja modelu abstrakcyjnego do rzeczywistego terenu opracowania – koncepcja zagospodarowania terenu. Graficzne przedstawienie przyjętej koncepcji projektowej. Korekty wykonanych prac projektowych.

Prezentacja prac projektowych i obrony

Literatura:

Podstawowa

1. Bogdanowski J., 1976, Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Wrocław

2. Ciołek G., 1955, Zarys historii kompozycji ogrodowej w Polsce, PWN Łódź Warszawa

3. Łuczyńska-Bruzda M., 1997, 2002, Elementy naturalne środowiska. Skrypt dla wyższych szkół technicznych, Kraków

4. Żórawski J., 1973, O budowie formy architektonicznej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa

5. Patoczka P., 2000, „Ściany” i „bramy” w krajobrazie, Monografia 268, Kraków

Uzupełniająca

6. Sztafrowski M., 1984, Architektura w krajobrazie, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk

7. Wejchert K., 1984, Elementy kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa

8. Zuziak Z. K., 2008, O tożsamości urbanistyki, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków

9. Mieszkowski Z., 1975, Elementy projektowania architektonicznego, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Analizuje relacje proporcji oraz skalę elementów, rozpoznaje relacje brył, elementów kluczowych kompozycji, opisuje elementy kompozycji krajobrazowej

Analizuje i klasyfikuje budowę wnętrz architektoniczno-krajobrazowych oraz formułuje wytyczne dotyczące zasad kompozycji w celu ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Umiejętności

Rozpoznaje genezę i identyfikuje formy naturalne i kulturowe ukształtowania terenu,

Potrafi wybrać optymalne rozwiązanie projektowe w zakresie stosowania elementów kompozycyjnych, oświetlenia, koloru, ochrony przed hałasem dla podniesienia standardu krajobrazu

Potrafi uzasadnić zastosowanie form w kształtowaniu krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w celu poprawy jakości życia człowieka

Potrafi opracować dokumentację techniczną projektu, zarówno część opisową i graficzną, jak również szkice odręczne pomocne w przedstawieniu idei czy zastosowanych rozwiązań.

Kompetencje społeczne

Krytycznie ocenia prace projektowe kolegów i poddaje się takiej ocenie.

Ma świadomość konsekwencji swoich działań w zakresie sztuki ogrodowej - analizuje ryzyko i przewiduje skutki wykonywanej działalności w środowisku.

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Marjański, Barbara Olczak
Prowadzący grup: Barbara Olczak, Ewa Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Marjański, Barbara Olczak
Prowadzący grup: Barbara Olczak, Ewa Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Marjański, Barbara Olczak
Prowadzący grup: Barbara Olczak, Ewa Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.