Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warzywnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.4s.WAR.NI.OOGXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warzywnictwo
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

-

Pełny opis:

Charakterystyka warzywnictwa, definicja warzyw. Historia uprawy, ośrodki pochodzenia i klasyfikacja roślin warzywnych. Wartość biologiczna warzyw.

Warunki środowiska w uprawie warzyw. Metody rozmnażania warzyw. Przyspieszona uprawa warzyw. Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie warzyw. Dojrzewanie i zbiór.

Agrotechnika podstawowych gatunków warzyw: kapustowatych, selerowatych, czosnkowatych, psiankowatych, dyniowatych, komosowatych, bobowatych i astrowatych.

Generatywne i wegetatywne rozmnażanie roślin warzywnych, materiał siewny, rozpoznawanie nasion i siewek roślin warzywnych. Produkcja rozsady roślin warzywnych.

Biologia, wartość użytkowa gatunków i wybranych odmian roślin warzywnych: kapustowatych, selerowatych, czosnkowatych, psiankowatych, dyniowatych, komosowatych, bobowatych i astrowatych.

Charakterystyka i biologia chwastów, rozpoznawanie chwastów. Osłanianie bezpośrednie roślin warzywnych, materiały i technika, opracowanie instruktażu stosowania osłon. Elemety budowy szklarni i tuneli foliowych. Biologia kwitnienia wybranych warzyw. Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie warzyw pod osłonami.

Źródła informacji o odmianach warzyw - Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Wspólnotowy Katalog Odmian.

Literatura:

Knaflewski M. (red.) 2010. Uprawa warzyw w pomieszczeniach. PWRiL, W-wa.

Orłowski M. (red.) 2000. Polowa uprawa warzyw. Wydawnictwo Brasika, Szczecin.

Grabowska A., Jędrszczyk E., Sękara A. 2013.Odmianoznawstwo roślin warzywnych, UR w Krakowie.

Knaflewski M. (red.). 2007. Ogólna uprawa warzyw. PWRiL, W-wa.

Kunicki E., Sękara A., Kalisz A. 2006. Skrypt do ćwiczeń z warzywnictwa. AR w Krakowie.

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

definicję roślin warzywnych na tle innych roślin uprawnych, historię upraw warzywnych oraz aktualny stan produkcji warzwywniczej.

charakterystykę warzyw jako grupę roślin użytkowych i klasyfikuje gatunki pod względem systematyki, pochodzenia i wymagań środowiskowych.

wpływ warunków klimatycznych i glebowych oraz zachwaszczenia na plonowanie warzyw.

sposoby rozmnażania warzyw oraz technologię produkcji rozsady.

szczegółową agrotechnikę podstawowych warzyw polowych i pod osłonami.

biologię, wartość odżywczą i cechy odmianowe podstawowych warzyw.

umiejętności - potrafi

identyfikować materiał siewny i siewki warzyw.

obliczać zapotrzebwowanie na materiał siewny/siewki oraz zaplanować produkcję rozsady warzyw.

dokonać właściwego wyboru gatunków i odmian warzyw do uprawy towarowej.

właściwie zaplanować uprawę warzyw uwzględniając ich wymagania środowiskowe.

dokonać wyboru właściwych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawie warzyw.

kompterencje społeczne - jest gotów do

udzielania fachowych porad w zakresie uprawy podstawowych warzyw polowych i pod osłonami.

ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie uprawy warzyw.

ponoszenia odpowiedzialności za produkcję warzyw spełniających normy bezpiecznej żywności

Metody i kryteria oceniania:

test jednokrotnego wyboru (50%)

cykliczne sprawdziany wiedzy, zadanie obliczeniowe, zaliczenie umiejętności praktycznych, ocena prezenatcji ustnej (50%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Grabowski, Edward Kunicki
Prowadzący grup: Aneta Grabowska, Marek Grabowski, Elżbieta Jędrszczyk, Edward Kunicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Kunicki, Piotr Siwek
Prowadzący grup: Joanna Gil, Elżbieta Jędrszczyk, Edward Kunicki, Piotr Siwek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Kunicki, Piotr Siwek
Prowadzący grup: Joanna Gil, Elżbieta Jędrszczyk, Edward Kunicki, Krystian Marzec, Piotr Siwek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Kunicki, Piotr Siwek
Prowadzący grup: Edward Kunicki, Krystian Marzec, Piotr Siwek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)