Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warzywnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.4s.WAR.NI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warzywnictwo
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka i walory warzyw, wymagania środowiskowe, rejonizacja upraw, zmianowanie, rozmnażanie, zabiegi pielęgnacyjne, dojrzewanie i zbiór. Charakterystyka pomieszczeń do uprawy warzyw. Technologia uprawy pod osłonami podstawowych gatunków warzyw. Pochodzenie, znaczenie gospodarcze, wartość odżywcza, wymagania klimatyczne, glebowe i nawozowe, technologia uprawy, pielęgnacja roślin, zbiór oraz przygotowanie do obrotu najważniejszych gatunków warzyw polowych.

Pełny opis:

Charakterystyka warzywnictwa, definicja warzyw, stan produkcji warzywnej w Polsce i na świecie oraz kierunki jego rozwoju.Historia uprawy, ośrodki pochodzenia i klasyfikacja roślin warzywnych. Wartość biologiczna warzyw. Warunki środowiska w uprawie warzyw. Rejonizacja produkcji warzywniczej. Zmianowanie i płodozmian w uprawie warzyw. Metody rozmnażania warzyw. Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie warzyw. Dojrzewanie i zbiór warzyw. Przygotowanie do obrotu i przechowywania warzyw. Charakterystyka pomieszczeń do uprawy warzyw pod osłonami i ich wyposażenie. Stan obecny oraz perspektywy rozwoju produkcji warzyw w pomieszczeniach. Czynniki klimatu i sterowanie nimi. Technologia uprawy podstawowych gatunków warzyw. Projekt grupowy doboru gatunków/odmian dla gospodarstwa o określonym profilu, technologii i skali wybranym regionie, przygotowanie, prezentacja ustna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Knaflewski M. (red.) 2007. Ogólna uprawa warzyw. PWRiL.

Knaflewski M. (red.) 2010. Uprawa warzyw w pomieszczeniach. PWRiL.

Orłowski M. (red.) 2000. Polowa uprawa warzyw. Wyd. Brasika, Szczecin.

Literatura uzupełniająca:

Borowiak J. 2007. Pomidory w polu. Hortpress, Warszawa.

Dobrzańska J. 2003. Ogórki pod osłonami. Hortpress, Warszawa.

Kołota E., Adamczewska-Sowińska K. 2006. Burak ćwikłowy i liściowy. Hortpress, Warszawa.

Kunicki E. 1993. Uprawa brokułów. Hortpress, Warszawa.

Kunicki E., Sękara A., Kalisz A. 2006. Skrypt do ćwiczeń z warzywnictwa ogólnego. Wydawnictwo AR w Krakowie.

Kurpaska S. 2008. Szklarnie i tunele foliowe – inżynieria i procesy. PWRiL.

Owczarek-Wysocka M. 2001. Pomidor pod osłonami. Uprawa tradycyjna i nowoczesna. Hortpress, Warszawa.

Pudelski T., Lisiecka J. 2001. Uprawa ogórków w polu i pod nieogrzewanymi osłonami. Plantpress, Kraków.

Rumpel J. 2002. Uprawa kalafiorów. Hortpress, Warszawa.

Rumpel J. 2002. Uprawa kapusty białej, czerwonej, włoskiej. Hortpress, Warszawa.

Rumpel J. 2003. Uprawa cebuli. Hortpress, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Definiuje pojęcie roślin warzywnych na tle innych roślin uprawnych. Poznaje stan produkcji warzywniczej w Polsce i na świecie jako ważnego działu ogrodnictwa i rolnictwa. Opisuje historię rozwoju upraw warzywnych. Poznaje wpływ warunków klimatycznych i glebowych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin warzywnych. Rozróżnia kryteria rejonizacji upraw warzywnych. Wyjaśnia znaczenie zmianowania i płodozmianu w produkcji warzywnej. Rozpoznaje zabiegi pielęgnacyjne praktykowane w uprawie warzyw. Posiada znajomość nowoczesnych technologii uprawy najważniejszych gatunków warzyw polowych. Opisuje biologię, wartość odżywczą i cechy odmianowe ważnych gospodarczo gatunków warzyw uprawianych w Polsce. Charakteryzuje najważniejsze odmiany warzyw pod względem przydatności do konkretnej technologii uprawy.

Identyfikuje materiał siewny i siewki warzyw uprawianych w Polsce. Oblicza zapotrzebowanie na materiał siewny/rozsadę w konkretnych warunkach, metodach i technikach uprawy. Modyfikuje technikę produkcji rozsady do konkretnych warunków, metod i przeznaczenia uprawy. Potrafi rozpoznać podstawowe gatunki chwastów, najczęściej występujące w uprawach warzyw oraz określić stopień zachwaszczenia i jego skutki oraz metody zwalczania. Dostosowuje materiały, techniki ściółkowania i bezpośredniego osłaniania do konkretnych gatunków i warunków uprawy. Posiada umiejętność przygotowania rozsady pomidorów i ogórków pod osłony szczepionej różnymi metodami. Potrafi zastosować metody polepszające zapylanie i zawiązywanie owoców warzyw w uprawie pod osłonami. Potrafi wykonać cięcie i prowadzenie roślin pomidora, ogórka i oberżyny pod osłonami oraz zastosować optymalną metodę w warunkach uprawy szklarniowej i tunelowej. Dokonuje właściwego wyboru odmian warzyw do uprawy polowej i pod osłonami zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku. Ma świadomość ważności profesjonalnego podejścia do uprawy warzyw polowych oraz pod osłonami w dobie silnej konkurencji rynkowej. Rozumie potrzebę ciągłego śledzenia nowych rozwiązań technologicznych w zakresie uprawy warzyw polowych i pod osłonami oraz podnoszenia swych kwalifikacji zawodowych w tym zakresie. Cechuje się odpowiedzialnością za produkcję warzyw spełniających normy bezpiecznej żywności. Docenia walory odżywcze warzyw i ich znaczenie dla zdrowia człowieka. Posiada umiejętność udzielania fachowych porad w zakresie uprawy podstawowych warzyw w polu i pod osłonami. Definiuje priorytety służące realizacji konkretnych zadań.Potrafi współdziałać i pracować w małej grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca: 101, 202, 203

Ocena końcowa: 703

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)